Centralny rejestr pielęgniarek i położnych

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 czerwca 2005 r.

W SPRAWIE CENTRALNEGO REJESTRU

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

(Dz. U. Nr 112, poz. 952)

Na podstawie art. 11g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej "rejestrem centralnym", w tym sposób aktualizacji danych zawartych w rejestrze oraz sposób udostępniania danych wpisanych do tego rejestru.

§ 2. 1. W rejestrze centralnym gromadzone są dane pielęgniarek, położnych posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych.

§ 3. 1. Wypisów z rejestru centralnego dokonuje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 11c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2. Wypisów z rejestru centralnego dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.