Prawo wykonywania zawodu

Procedura stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Stwierdzanie niezdolności do wykonywania zawodu. Przerwa w wykonywaniu zawodu.

Absolwent szkoły wyższej posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, by rozpocząć wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej musi wystąpić z pisemnym wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania wykonywania zawodu. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia bezpłatnie wydaje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, na której obszarze działania zainteresowania osoba zamierza wykonywać zawód pielęgniarki/położnej.
W Polsce działa 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, które prowadzą okręgowe rejestry pielęgniarek i położnych . Natomiast centralny rejestr pielęgniarek i położnych prowadzi Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Okręgowe i centralny rejestr mogą gromadzić informacje zgodnie z katalogiem danych zawartym w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych. Pielęgniarka lub położna jest zobowiązana do informowania właściwej okręgowej izby o wszelkich zmianach danych zawartych w rejestrze w ciągu 14 dni od ich powstania.
W przypadku niezdolności pielęgniarki/położnej do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia (np. zaburzenia psychiczne, narkomania, alkoholizm) okręgowa izba wszczyna postępowanie przewidziane w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności wykonywania zawodu lub zawieszania prawa wykonywania zawodu.
Pielęgniarka Położna, która nie wykonywała zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia szkoły lub nie wykonywała zawody dłużej niż pięć lat musi przejść przeszkolenie, którego program i sposób przeszkolenia określa okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Przepisy prawne nie regulują kwestii, przez jaki okres czasu należy wykonywać zawód, aby nie wystąpiła przerwa powodująca konieczność przeszkolenia np. w sytuacji kiedy dana osoba nie wykonuje zawodu od trzech lat.
Regulacje prawne dotyczące stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej zawarte są w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Opracował:

Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

Aktualności - według działów - Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu

Aktualności - według działów - Przerwa w wykonywaniu zawodu

Zobacz artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej - Kiedy powinnam wrocić do pracy, aby moje prawo wykonywania zawodu nie wymagało odnowienia?