Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos w sprawie raportów pielęgniarskich.

Raport pielęgniarski.

 

 

Samorząd pielęgniarek i położnych od dawna konsekwentnie przedstawia postulat uregulowania formy przekazywania raportów pielęgniarskich, która dopuszczałaby potrzebę przyjęcia zarówno formy pisemnej, jak i ustnej raportu. Obecnie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia nie przewidują możliwości odnotowania w księdze raportów faktu przekazania i przyjęcia raportu pielęgniarskiego w formie ustnej.
Celem przekazywania raportu po zakończeniu dyżuru kolejnej zmianie pielęgniarek jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom. Mając na uwadze ochronę praw pacjenta, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa uznali, że przekazywanie raportów pielęgniarskich wyłącznie w formie pisemnej nie jest wystarczające.
W skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpieniu Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazała natomiast, że przekazanie raportu pielęgniarskiego w formie ustnej wydłuża czas pracy. Pracodawcy odmawiają udzielenia za powstałe w ten sposób nadgodziny czasu wolnego lub wypłaty wynagrodzenia, wskazując, że wystarczające byłoby przekazywanie raportów w formie pisemnej, a nie, jak to ma miejsce w powszechnej praktyce, zarówno w formie pisemnej i ustnej.  Przedstawiony problem w ocenie Rzecznika powinien być oceniany przede wszystkim ze względu na dobro i bezpieczeństwo pacjentów.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie (treść publikujemy poniżej).

źródło informacji - strona internetowa RPO

Zobacz więcej informacja w aktualnościach w dziele - raport pielęgniarski - ponad 200 KOMENTARZY!

 


 

 

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że na tle kierowanych do mnie skarg pojawił się problem braku przepisów, określających formę przekazywania raportów pielęgniarskich.
Problematyki tej nie regulują w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). W § 31 rozporządzenia określono jedynie, co zawiera księga raportów pielęgniarskich. W zakresie zawartych w księdze raportów informacji nie przewidziano możliwości odnotowania faktu przekazania i przyjęcia raportu pielęgniarskiego w formie ustnej.
Postulat uregulowania formy przekazywania raportów, dopuszczającej potrzebę przyjęcia zarówno formy pisemnej, jak i ustnej raportu pielęgniarskiego od dawna jest konsekwentnie przedstawiany przez samorząd pielęgniarek i położnych.
W skierowanym do mnie wystąpieniu z 11 lutego br. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ponownie wskazała na celowość uregulowania tej kwestii. W opinii tego organu przekazanie raportu pielęgniarskiego wymaga od pielęgniarki pozostania w pracy przez ok. 20-30 minut po zakończeniu dyżuru. Za powstałe w ten sposób w ciągu całego okresu rozliczeniowego nadgodziny pracodawcy odmawiają udzielania czasu wolnego lub wypłaty wynagrodzenia wskazując, że wystarczające byłoby przekazywanie raportu pielęgniarskiego w formie pisemnej, a nie jak to ma miejsce w powszechnej praktyce - zarówno w formie pisemnej i ustnej.
W mojej opinii przedstawiony problem nie powinien być sprowadzany tylko do aspektów czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych pielęgniarki, lecz przede wszystkim powinien podlegać ocenie ze względu na dobro i bezpieczeństwo pacjentów. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w stanowisku z 16 czerwca 2010 r. oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa w opinii z listopada 2012 r., mając właśnie na względzie powyższe wartości, uznali, że przekazywanie raportów pielęgniarskich wyłącznie w formie pisemnej jest niewystarczające. Ponadto należy zauważyć, że wobec osób wykonujących zawód pielęgniarki praca w godzinach nadliczbowych lub pełnienie dyżuru odbywa się na innych zasadach, niż w odniesieniu do pracowników, do których zastosowanie mają wyłącznie przepisu Kodeksu pracy.
Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejma prośbą o przeanalizowanie przedstawionego problemu i przedłożenie stanowiska w tej sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich 

9 marca 2016 roku 

 

                                        *Kliknij po więcej informacji

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.03.28 18:47:44 ~pielegniar

Faktycznie, uwazam ze forma tylko pisemna nie jest wystarczajaca.Wiele dopowiadamy pomiedzy. Ale z drugiej strony,jak to sie ma do tego ze taki raport trwa okolo 30-40 minut. Liczac srednio 15 dyzurow w miesiacu ,zajmuje to czas okolo 7 godz.miesiecznie. W skali roku-84 godz.Czyli rocznie 7 dyzurow pracuje za darmo.Pracuje juz 34 lata w dyzurach x 7 dyzurow darmowych rocznie= 238 Darmowych dyzurow. Moje pytanie brzmi: a dlaczego mamy pracowac za darmo

#2  2016.04.01 13:30:19 ~Ala

Ladnie policzylas,wiec 7 x liczba przepracowanych lat i czekam na wyrownanie wynagrodzenia,w moim przypadku za 30 lat.Pozdrawiam.

Dodaj komentarz