Pani Józefa Szczurek-Żelazko wypowiada się w sprawie sztandarowego projektu nowego ministra zdrowia tj. wprowadzenia stanowiska sekretarki medycznej – asystenta medycznego. My dobrze wiemy, że to zasłona dymna dla braku realnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Jedyne realne rozwiązanie (i to na już) to podwyżki TYLKO dla lekarzy.

Sekretarka medyczna – asystent medyczny

Zobacz także:

12 maja 2018 roku - Latający cyrk monty pythona - 12 maja - życzenia dla pielęgniarek i położnych: pani Ptok mówi o "obsłudze", pani Małas życzy "żebyśmy umiały i miały czas zachować umiar i dystans między pracą zawodową a życiem osobistym i rodzinnym", pani Szczurek-Żelazko wspomina o pielęgniarce wyniesionej w dniu 28 kwietnia na ołtarze, a minister Szumowski, życzy aby satysfakcja i "radość" rekompensowały trudy pracy!

Poniżej publikujemy pielegniarski mem nr 6 z okazji 12 maja...

Zobacz inne pielęgniarskie memy... 

Zobacz całość memu pielęgniarskiego nr 6 


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym (18 kwietnia) "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko......


Odpowiedź na interpelację w sprawie odbiurokratyzowania pracy lekarza poprzez stworzenie stanowiska sekretarki medycznej


Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 19796 Pana Pawła Skuteckiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie „odbiurokratyzowania pracy lekarza poprzez stworzenie stanowiska sekretarki medycznej”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

W odniesieniu do pytania pierwszego w sprawie planowanych działań na rzecz wprowadzenia sekretarek medycznych do systemu ochrony zdrowia należy zauważyć, iż wśród stanowisk pracy określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) zostały uwzględnione stanowiska sekretarki medycznej i starszej sekretarki medycznej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem na przedmiotowym stanowisku może być zatrudniona osoba posiadająca wykształcenie średnie, natomiast na stanowisku starszej sekretarki medycznej – osoba posiadająca dodatkowo 5-letnie doświadczenie zawodowe.

W związku z powyższym, przepisy prawa umożliwiają zatrudnianie w podmiotach leczniczych osób mogących odciążyć lekarzy w realizacji obowiązków administracyjnych.

Należy jednakże mieć na względzie, iż w aktualnie obowiązującym porządku prawnym nie funkcjonuje regulowane kształcenie w zawodzie sekretarki medycznej (nie ujęto tego zawodu w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 i 2356) .

W związku z powyższym, mając na względzie nowe wyzwania związane z informatyzacją systemu ochrony zdrowia i obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w resorcie zdrowia analizowane są nowe zakresy kompetencji na stanowisku sekretarki medycznej, bądź innego zawodu, który zostałby wprowadzony do systemu ochrony zdrowia w celu odciążenia profesjonalistów medycznych od obowiązków administracyjnych. Ponadto należy zauważyć, iż podejmowane w tym zakresie działania stanowią realizację postulatów partnerów społecznych zgłaszanych m.in. na posiedzeniach Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Zgodnie bowiem z rekomendacją ww. Zespołu istnieje potrzeba odciążenia personelu medycznego od wykonywania części czynności administracyjnych poprzez wprowadzenie nowej grupy pracowników, która – w ścisłej współpracy z osobą wykonującą zawód medyczny – realizować będzie zadania asystenta ds. administracyjnych.

W odniesieniu do pytania drugiego dotyczącego regulacji zasad wykonywania zawodu sekretarki medycznej informuję, iż w resorcie zdrowia trwają analizy w zakresie zgodnym z Porozumieniem Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r. Jednocześnie należy zauważyć, iż § 11 ust. 1 ww. Porozumienia stanowi, że Minister Zdrowia przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów projekty odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych, stanowiska sekretarki medycznej – asystenta medycznego, której zadaniem będzie przejęcie biurokratycznych obowiązków lekarzy i pielęgniarek. Jednocześnie Minister Zdrowia ustali wymogi i normy zatrudnienia sekretarek medycznych w koszyku świadczeń gwarantowanych i warunkach zawierania kontraktów z płatnikiem do końca roku 2018 r.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 16-04-2018Komentarze użytkowników

#1  2018.05.14 21:11:09 ~piel.

Kiedyś słyszałam że sekretarki miały odciążać lekarzy i pielęgniarki, dziś już tylko lekarzy?

Dodaj komentarz