Działy aktualności

Aktualności

Poszczególne stacje pogotowia ratunkowego zapowiadają, że od 1 stycznia 2007 roku karetki bedą jeździć bez lekarza - tylko z ratownikiem medycznym. Tylko, że nie ma aktu prawnego regulujacego kompetencje ratownika medycznego.

MZ nie wydało na czas rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Wobec powyższego należy zadać sobie pytanie, kto "gra ze społeczeństwem w rosyjska ruletkę"?

XI Ogólnopolska Konferencja "Cierpienie i choroba przeżywana u kresu życia - aktualne dylematy w opiece paliatywnej i hospicyjnej" - Częstochowa 26 -28 stycznia 2007r.

Rola lidera w sprawnym działaniu zespołu interdyscyplinarnego opieki paliatywnej, właściwa i skuteczna farmakoterapia, dokumentacja pracy pielęgniarskiej w opiece paliatywnej, rola wolontariatu.

Wracamy do sprawy opodatkowania gabinetów szkolnych prowadzonych przez pielęgniarki. Dotychczas gabinety te były zwolnone z podatku od nieruchomości. Jednak ministerstwo finansów stwierdziło, że nie mogą one zostać objęte zwolnieniem z tego podatku.

Efekt: miasto Szczecin od pielęgniarek szkolnych domaga się 20 tys. zł. podatku. Przedstwawiamy również interpelacje poselską w tej sprawie i odpowiedź ministerstwa finansów.

Ministerstwo zdrowia przedstawiało projekt rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Kurs doskonalący ma być formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 60 godzin, seminarium minimum 5 godzin.

Doskonalenie zawodowe ma być realizowane w pięcioletnich edukacyjnych "okresach rozliczeniowych", w których należy odbyć co najmniej jeden kurs i seminarium. Dla aktualnie zatrudnionych dyspoztorów "okres edukacyjny" ma rozpocząć się z dniem 1.06.2007.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wejścia w życie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i związanej z tym sytuacji polskich pielęgniarek po 2010 r.

Od posła można wymagać, aby jego interpelacja opierała sie na rzetelnych faktach. Niestety w tym wypadku jest inaczej....

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu. Kolejna interpelacja poselska w tej sprawie. Poseł pytał ministra zdrowia w lutym 2006 roku, kiedy absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy uzyskają prawo wykonywania zawodu?

Minister w kwietniu i czerwcu 2006 roku odpowiada, że sprawa będzie załatwiona. Mamy grudzień 2006 roku, a problem nadal nie został rozwiązany.

Życzenia ....

Codziennych radości...wszystkim pielęgniarkom i położnym, szczególnie tym dyżurującym w ten świąteczny czas...

Październikowe podwyżki nie obejęły pielęgniarek i położnych pracujących w jednostkach budżetowych, żłobkach, domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno – epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa i medycyny pracy oraz właścicieli nzoz.

Czy pielęgniarki i położne pracujące w wyżej wymienionych instytucjach mogą liczyć na podwyżki w 2007 roku? Niestety widać, że rząd wycofał się z zamiaru nowelizacji ustawy podwyżkowej, która nie objęła około kilkunastu tysięcy pielęgniarek i położnych.

MZ wydało rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zoz. Wpisy dotyczące prowadzenia procesu pielęgnowania są dokonywane na bieżąco przez pielęgniarkę, położną sprawującą bezpośrednią opiekę nad pacjentem.

Wpisy w karcie indywidualnej pielęgnacji są dokonywane i podpisywane przez pielęgniarkę, położną sprawującą opiekę. Osoba realizująca plan opieki dokonuje adnotacji o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej i opatruje ją podpisem.

Rozmowy związkowców i strony rządowej o płacach w służbie zdrowia - bez konkretów. "Chcemy, by powstało coś na kształt Karty Nauczyciela. Dziś właścicielami szpitali w Polsce jest siedem rodzajów podmiotów - twierdzą związkowcy.

Każdy z nich inaczej przestrzega norm dotyczących czasu pracy, wysokość wynagradzania, możliwość podwyższania kwalifikacji, urlopów szkoleniowych. Związki chcą, by w jednej ustawie znalazły się zapisy porządkujące zasady zatrudniania i wynagradzania.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Tekst po konsultacjach społecznych oraz konferencji uzgodnieniowej w dniu 15 grudnia 2006 roku.

Minister zdrowia pyta o opinie do projektu rozporzadzenia w sprawie czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydaje zdumiewajacą opinię: "projekt należy w całości odrzucić".

Moim zdaniem to zdumiewające...Izba nie powinna "obrażać się na zmiany w systemie ratownictwa zwiekszające rolę ratownika medycznego". Natomiast powinna w nowych realiach zadbać o interes zawodowy członków naszej korporacji.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek. Jedyny oddział leczenia i rekonwalescencji noworodków na Mazowszu pracuje na pół gwizdka. Łóżka do intensywnej terapii stoją puste, bo brakuje pielęgniarek.

Szpital kompletuje zespół od kilku miesięcy. Zatrudnił 13 pielęgniarek, jednak to nadal za mało. Ogłasza się w akademiach medycznych, w gazetach medycznych i internecie. Z marnym rezurtatem, ponieważ wszystkie szpitale w Warszawie szukają pielęgniarek.

Senator do ministra zdrowia: powstało wiele pytań dotyczących składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego.

Senator ma rację, że występuje do ministra zdrowia w tej sprawie. Nowa ustawa budzi w tym zakresie wiele wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast NFZ stwia wymagania, które nie korelują z nową ustawą o ratownictwie.

Ministerstwo zdrowia: Jeśli sytuacja w sprawie braku pielęgniarek się nie poprawi to "będziemy zmuszeni do ostateczności, czyli otworzenia rynku dla pielęgniarek zza wschodniej granicy".

Jedno dziś wiemy. Pielęgniarki nie przyjadą z .....Bługarii.

Z redakcyjnej poczty: Czy po 01.01.2007r położne zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego, po kursie dyspozytorskim, nadal będą mogły wykonywać tą pracę?

Regulacje prawne obowiązujace od 1 stycznia 2007 roku zezwalają położnym na dalsze pełnienie funkcji dyspozytora medycznego, pod pewnymi warunkami, niezależnie od ukończenia "kursu dyspozytorskiego".

Ministwo Zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie to określa miedzy innymi jakie specjalizacje i kursy kwalifikacyjne może odbyć pielęgniarka, a jakie położna. Ta regulacja prawna wzbudza wiele kontrowersji wśród pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia ogłosił, ile miejsc szkoleniowych na specjalizacje sfinansuje w 2007 roku oraz jaka będzie wysokość dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego.

Limit miejsc to 1800, natomiast kwota dofinansowania to 4120 zł. Sprawdź jakie ośrodki dostały dofinansowanie w 2006 roku. Może także wystapią o dofinansowanie w 2007 roku.

Z redakcyjnej poczty: Czy jest jakieś prawo, które reguluje uprawnienia pielęgniarki do intubacji dotchawiczej?

Czy ma mieć ukończony konkretny kurs, specjalizacje itp. Czy żadne tego typu normy jej nie obowiązują?

Wiele kontrowersji i to znaczących wzbudza projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Przedstawiamy uwagi do tego projektu. Ratownicy medyczni proszą o jeszcze większe rozszerzenie uprawnień, natomiast inne grupy zawodowe są "zaskoczone" proponowanym zakresem uprawnień. Racja jest chyba gdzieś po środku. Projekt należy POPRAWIĆ!!!

Karta dla lekarza i pielęgniarki. Pielęgniarskie związki zawodowe domagają się 3 tysięcy złotych brutto, lekarskie - co najmniej 5 tysięcy. Żądania wspierają samorządy zawodowe.

Związkowcy żądają płac minimalnych. Chcemy przepisów odpowiadających Karcie nauczyciela - mówią pracownicy służby zdrowia. Ministerstwo nie wyklucza spełnienia NIEKTÓRYCH postulatów.

Pismo pielęgniarek i pielęgniarzy po ukończonej specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie określenie ich uprawnień.

od dnia 01.01.2007 r. powstaje możliwość tworzenia w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego „zespołów podstawowych”, które w swoim składzie nie posiadają lekarza systemu natomiast mogą w nim znaleźć się pielęgniarki po w/w specjalizacji.

Pielęgniarki i położne mogą dalej prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w szpitalach, czyli pracować na kontraktach. Odpowiedź na zapytanie w tej sprawie podsekretarza stanu w ministerstwie finansów.

Takie stanowisko ministerstwa finansów wynika z zapisów ustawy o zoz, która przewiduje solidarną odpowiedzialność udzielającego zamówienia i przyjmującego zamówienie za wyrządzoną szkodę w zakresie udzielonego zamówienia.

Ministerstwo zdrowia przygotowuje nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Pielęgniarka i położna według projektu ustawy będzie zobowiązana do uaktualnienia wpisu do rejestru izby pip co 5 lat, do zbierania punktów edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że wiązać się to będzie z wcześniejszym podniesieniem płac pielęgniarek i położnych, gdyż ustawowy obowiązek zbierania punktów edukacyjnych i ponowny wpis do rejestru pip wymagać będzie zwiększonych nakładów finansowych.

Stanowisko radców prawnych NIL w sprawie kontraktów w świetle nowelizacji ustawy o PIT.

W umowach należy przewidzieć (również w drodze aneksowania umów obowiązujących), że odpowiedzialność wobec pacjentów, związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, obciąża będącego stroną umowy zawartej z ZOZ-em.

Ministerstwo zdrowia w 2006 roku wykupiło od organizatorów specjalizacji 1800 miejsc specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Jedno miejsce szkoleniowe dofinansowało kwotą 4.120 zł.

Przedstawiamy wykaz ośródków, które otrzymały dofinansowanie oraz jakiego rodzaju specjalizacje wykupiło ministerstwo.

Uzgodnienia Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia - Podzespołu ds. wynagrodzeń. Zobacz ile powinna według tego zespołu zarabiać pielęgniarka i położna.

Dyrektor do spraw pielęgniarstwa ponad 10 tys. zł, oddziałowa ponad 6 tys, starsza pielęgniarka 4,5 tys, odcinkowa ponad 3 tys. Strona rządowa "nie widzi możliwości wypracowania kompromisowego stanowiska".

Z prasy: Czy w karetkach pogotowia będą niedługo jeździć tylko ratownicy medyczni? Złożenie dużej odpowiedzialności na barkach ratowników budzi w środowisku lekarzy spore emocje. Także w środowisku naszej korporacji zawodowej.

Sami ratownicy nie są najszczęśliwsi. W szkole byli przygotowywani do wspólnej pracy z lekarzem. Teraz nie są do końca pewni, czy poradzą sobie sami w karetkach.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wydała trzeci numer Gazety Pielęgniarki i Położnej - grudzień 2006r. Nakład to 5.000 egzemplarzy.

Gazeta jest współredagowana przez internautów Portalu Pielęgniarek i Położnych. Ich pytania oraz komentarze do artykułów to znaczna część najnowszego numeru Gazety. Zamów bezpłatną Gazetę do swojego szpitala! Koszt wysyłki ponosi redakcja Portalu.

Jakie stawki kapitacyjne proponuje na 2007 rok w poz zachodniopomorski NFZ?

Przedstawiamy protokóły z negocjacji, w których uczestniczyli przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce oraz Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w Szczecinie. Sprawdź jakie poruszano problemy. WARTO!!!

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie "samozatrudnienia" po 1 stycznia 2007 roku.

Przedstawiamy stanowisko w sprawie treści tego komunikatu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

W chwili obecnej każdy dysponent jednostki stosuje odmienną procedurę przyjmowania zgłoszeń i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, opisaną w regulaminie porządkowym.

Minister zdrowia zmienił zdanie. Jeszcze w czwartek uważał, że podwyżki należą się także pielegniarkom i położnym - właścicielom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Teraz przyznał rację....swoim, ministerialnym urzednikom. Polska to piękny kraj.

Zmiany w prawie podatkowym, które w praktyce skutkują zakazem wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej w zoz, zapewnie z satysfakcją przyjmują władze ....samorządu i związku pip. To one walczyły w 2005 roku o ustawowy zakaz praktyk w zoz

Teraz, niektóre izby pip przyjmują postawę "obrońców" praktyk pielęgniarek i położnych. Nie dajmy się zwieść pozorom. Sami sobie musimy pomóc! Przepisy o samozartudnieniu należy zaskarżyć do TK.

I Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarek naczelnych i przełożonych. Solina 26 lutego-1 marca 2007r.

Kształcenie podyplomowe w świetle obowiązujących przepisów, przygotowanie personelu służby zdrowia do korzystania z Funduszy Srukturalnych w latach 2007-2013, Zewnętrzne systemy oceny jakości -bezpieczeństwo pacjenta.

Sprawa samozatrudnienia pojawia się w licznych pytaniach do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych. Sprawdź czy będzie trzeba zamknąć firmę! Co z indywidualnymi praktykami pielęgniarek i położnych w zoz?

Decydujace znaczenie będą miały zapisy umowy pomiędzy zleceniodawcą a "samozartudnionym" - indywidualną praktyką pielegniarki lub położnej.

Pielęgniarka: w przypadku braku chorych w OIT lub gdy chory opuści oddział, mamy 2 godziny na uporządkowanie dokumentacji, sprzetu, leków i niezwłocznie mamy udać się na inny oddział...

...a gdy będzie nowe przyjęcie natychmiast powrócić na oddział macierzysty. Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie?

Studia pomostowe dla pielęgniarek. Dlaczego na te studia nie są przyjmowane pielęgniarki , które prowadzą działalność gospodarczą oraz nie spełniają warunku zameldowania lub miejsca pracy w województwie, na którego obszarze ma siedzibę dana uczelnia.

Takie zasady rekrutacji na darmowe studia pomostowe spotykają się z dużym sprzeciwem zainteresowanych pielęgniarek.

Czy praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej jest konkurencją dla SPZOZ, gdzie jest również kontynuwana taka opieka?

Pytanie jest wynikiem zmian ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które wchodzą w życie 1 stcznia 2007 roku. Chodzi o zakaz "działalności konkurencyjnej na terenie zoz".

Nowa inicjatywa redakcji Portalu. Budowa "giełdy pytań" na specjalizacyjny egzamin państwowy.

W związku z dużym zainteresowaniem tym zagadnieniem i brakiem oficjalnej "bazy pytań", należy podjąć konkretne kroki - przemyślane!!! W grę wchodzą dwa warianty. Zapraszam do dyskusji.