Business Centre Club – PROBLEM ŚRODKÓW Z NFZ – OPINIA DO PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ MIN. ZDROWIA w sprawie "podwyżek" dla pielęgniarek i położnych 1 100 zł do podstawy.

6 min czytania
AktualnościPorozumienie pań w czepkach z ministrem 2018
Business Centre Club – PROBLEM ŚRODKÓW Z NFZ – OPINIA DO PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ MIN. ZDROWIA w sprawie "podwyżek" dla pielęgniarek i położnych 1 100 zł do podstawy.

 

PROBLEM ŚRODKÓW Z NFZ –

OPINIA BCC DO PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ MIN. ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz drugi projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W odniesieniu do pierwszego projektu, najważniejszą zmianą jest przedłużenie finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia podwyżek dla pielęgniarek i położnych po 31 sierpnia 2019 r., wprowadzające również zmianę w sposobie wypłaty podwyżek: zamiast 1600 zł na etat wraz pochodnymi ma być 1200 zł do podstawy wynagrodzenia (1100 zł od września 2018 do czerwca 2019). Niekorzystny jest niewątpliwie fakt, iż środki na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w dalszym ciągu pochodzą ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli środków które powinny być przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zdaniem BCC, istotnym jest fakt, że przekazane środki z NFZ-u nie pokryją skutków wzrostu podstawy wynagrodzenia, tj. wysługa lat, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, dodatki nocne, świąteczne, dodatki funkcyjne i składki Zakładu Pracy na ZUS. W zależności od profilu szpitala, pracodawcy będą zobowiązani dołożyć do jednego etatu pielęgniarki od 200 do 400 złotych kosztem świadczeń zdrowotnych i innych pracowników. Dlatego BCC zaopiniował projekt negatywnie.

źródło informacji www.bcc.org.pl

Szczegółowa opinia poniżej…

dotyczy:
1. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 2. projektu Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W odniesieniu do pierwszego projektu, najważniejszą zmianą jest przedłużenie finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia podwyżek dla pielęgniarek i położnych po 31 sierpnia 2019 r., wprowadzające również zmianę w sposobie wypłaty podwyżek: zamiast 1600 zł na etat wraz pochodnymi ma być 1200 zł do podstawy wynagrodzenia (1100 zł od września 2018 do czerwca 2019). Niekorzystny jest niewątpliwie fakt, iż środki na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w dalszym ciągu pochodzą ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli środków które powinny być przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, a nie na zapewnienie podwyżek jednej grupie zawodowej.

Pozostałe zmiany dotyczą sposobu przekazywania informacji i mają charakter techniczny.

Zdaniem BCC, istotnym jest fakt, że przekazane środki z NFZ-u nie pokryją skutków wzrostu podstawy wynagrodzenia, tj. wysługa lat, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, dodatki nocne, świąteczne, dodatki funkcyjne i składki Zakładu Pracy na ZUS. W zależności od profilu szpitala, pracodawcy będą zobowiązani dołożyć do jednego etatu pielęgniarki od 200 do 400 złotych kosztem świadczeń zdrowotnych i innych pracowników. Dlatego BCC zaopiniował projekt negatywnie.

Szczegółowe zmiany:

Jest
§ 4 ust. 2
Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień:
1) 1 sierpnia 2016 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2016 r. – w przypadku informacji za
2016 r.;
2) 1 sierpnia 2017 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2017 r. – w przypadku informacji za
2017 r.;
3) 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za
2018 r.
Ma być:
Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień:
1) 1 sierpnia 2016 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2016 r. – w przypadku informacji za
2016 r.;
2) 1 sierpnia 2017 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2017 r. – w przypadku informacji za
2017 r.;
3) 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 31 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji
za 2018 r.

po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

2a. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, świadczeniodawca przekazuje w podziale na
formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
2b. Informacja, o której mowa w ust. 2a, dotyczy również pielęgniarek podstawowej opieki
zdrowotnej, pielęgniarek lub higienistek szkolnych udzielających świadczeń w środowisku
nauczania i wychowania oraz położnych podstawowej opieki zdrowotnej udzielających
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
2c. W 2019 r. informację, o której mowa w ust. 2a, sporządza się według stanu na dzień:
1) 1 lutego 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lutego 2019 r.;
2) 1 sierpnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2019 r.
2d. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany, dwa razy do
roku, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 2a-2c, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich
nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a, i karze umownej w wysokości do
5% tych środków.";
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonujących zawód w ramach umowy o pracę i
realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia
zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł
miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100
zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty,
o których mowa w § 4.".

Zmiany w drugim rozporządzeniu są powiązane z pierwszym i wynikają tylko i wyłącznie ze zmian wprowadzonych w projektowanym równocześnie rozporządzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, mających na celu realizację zapewnienia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, a tym samym uwzględnienie tych zmian we współczynnikach korygujących, o których mowa w § 16 ww. załącznika do rozporządzenia. Samo w sobie nie wprowadza ono istotnych zmian, a jedynie wtórne w stosunku do projektowanego równolegle rozporządzenia.

Szczegółowe zmiany:
Jest:
1a.
Prezes Funduszu ustala kapitacyjną stawkę roczną w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Ma być:
1a.
Prezes Funduszu ustala Kapitacyjną stawkę roczną w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 Października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. …….).”;

Jest:

4.
Określając współczynniki korygujące na podstawie ust. 3, Prezes Funduszu uwzględnia wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 tego rozporządzenia.

Ma być:
4.
Określając współczynniki korygujące na podstawie ust. 3, Prezes Funduszu uwzględnia wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 i § 4a tego rozporządzenia.”

Kontakt do eksperta:
Wiktor Masłowski
ekspert BCC ds. służby zdrowia
tel. 22 32 11 400
e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów:
Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tel. 602 571 395, 22 58 26 113
e-mail: [email protected]; [email protected]


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9021 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Związek pielęgniarek o jeszcze innej siatce płac.

3 min czytania
Wiele wariantów siatki płac zgłaszanych przez związek pielęgniarek Trudno się rozeznać jakie projekty podziału pielęgniarek na grupy składał związek pielęgniarek – OZZPiP…
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
Komentarze