Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

4 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?


CO PO LIKWIDACJI

1200 DO PODSTAWY PIELĘGNIAREK?

W dniu 7 sierpnia 2019 roku, informowaliśmy na portalu, że minister zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych, projekt rozporządzenia, które zapewnia pielęgniarkom i położnym 1200 do postawy tylko do 1 kwietnia 2020 roku.

Zobacz przedmiotowy projekt w artykule: 1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020. 

Natomiast w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ropzrządzenia czytamy: 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 marca 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących  liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zmiana w§ 3 projektowanego rozporządzenia polega na zmianie daty stosowania współczynników korygujących z dnia 1 września 2019 r. na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

Przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest wynikiem zmian na rynku pracy spowodowanych między innymi wprowadzeniem ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 oraz z 2018 r. poz. 1942) przewidującej podwyższenie tzw. kwoty bazowej tj. kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych tą ustawą, a także ze zmiany aktów wykonawczych wprowadzających przepisy dotyczące spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek. Powyższe regulacje skutkują zmianą struktury zatrudnienia i wynagradzania ww. grup zawodowych, a co za tym idzie brakiem możliwości pełnej oceny skutków tych zmian w terminie do dnia 1 września 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2019 r. wzrasta o kwotę 1200 zł, w tym od 1 września 2018 r. wzrosło o 1100 zł miesięcznie.

Zmiana brzmienia § 11 pkt 10a załącznika do zmienianego rozporządzenia polega na skorygowaniu oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na zastąpieniu w użytego w tym przepisie w obecnie obowiązującym brzmieniu wyrazu “świadczeniodawca” wyrazem “świadczeniobiorca”.

Zgodnie z § 2 projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ważnym interesem państwa uzasadniającym wejście w życie przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba zapewnienia odpowiednich regulacji zapewniających kontynuację dotychczasowych rozwiązań dotyczących trybu przekazywania środków oraz informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia. Takie rozwiązanie jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

źródło: legislacja.gov.pl 

Wnioski:

Ministerstwo zdrowia wycofuje się z przekazywania do podmiotów leczniczych "znaczonych pieniędzy" na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, tak jak to ma miejsce obecnie, kiedy NFZ na "1200 zł do podstawy pielęgniarek i położnych" oraz na pochodne od tej kwoty, przekazuje na 1 etat pielęgniarki ryczałtem ponad 2 tys. PLN. 

Co w zamian? Tak jak napisano w powyższym projekcie rozporządzenia! NFZ ma wypracować "mechanizm wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców". Co to oznacza? Że NFZ nie będzie przekazywał znaczonych pieniędzy na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Zembalowe oraz "1200 zł do podstawy przejdzie do historii". Pieniądze na wynagrodzenia pracowników  w danym podmiocie leczniczym będą dzielone przez dyrekcję oraz związki.

Jedynym wyznacznikiem płac pielęgniarek i położnych będzie ustawa o najniższych wynagrodzeniach… Która dzieli pielęgniarki na trzy grupy. I powodująca różnicę pomiędzy grupą 9 a 7 ponad 2 tys. złotych w samej podstawie….

Więcej informacji w sprawie w najbliższym czasie… 

Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9019 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Siatka płac pielęgniarek – wykaz potrzebnych pielęgniarek.

3 min czytania
Siatka płac pielęgniarek według wykształcenia Obecnie obowiązująca siatka płac, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, ma co raz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek od 5 900 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków: zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych; nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego…
AktualnościNowa siatka płac

Urlop pielęgniarek. Za wiek, staż czy wykształcenie.

3 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – dodatkowy urlop wypoczynkowy W dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wytyczono wiele celów,…
Komentarze