Każda położna może zastąpić każdą pielęgniarkę. Od teraz.

2 min czytania
AktualnościPołożna pielęgniarką?
Każda położna może zastąpić każdą pielęgniarkę. Od teraz.


Położna pielęgniarką – opublikowano ustawę 

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia ogłoszono ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Zapisano w niej, że "ustawa wchodzi wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia". 

W powyższej ustawie zapisano:

Art. 13. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567 i 945) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)     rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,

2)     rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,

3)     planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,

4)     samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

5)     realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6)     edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”;

Położna pielęgniarką – od kiedy?

Wnioski:

Ustawa weszła w życie w dniu 1 września 2020 roku. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest umożliwienie położnym udzielania świadczeń zdrowotnych wobec wszystkich pacjentów (niezależnie od płci i wieku) wraz z dookreśleniem zakresu tych świadczeń, w przypadku "ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii". Stan ten został w Polsce wprowadzony w dniu 20 marca 2020 roku. Kto będzie decydował o zatrudnieniu położnej na stanowisku pielęgniarki? Odpowiedź znajdujemy w uzasadnieniu do projektu ustawy:

"Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom podejmuje kierownik podmiotu leczniczego, który zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym…".

Czyli pan dyrektor, pan prezes…

Położna pielęgniarką – ministerswto zdrowia – to niemożliwe!

Warto zacytować stanowisko ministerstwa zdrowia z 2008 roku:

"Reasumując, w świetle unormowań ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej brak jest podstaw do jakiegokolwiek utożsamiania obu zawodów medycznych. Ujęte w ramach art. 4 oraz art. 5 wymienionej ustawy sfery działalności zawodowej, jakkolwiek odnoszą się do udzielania przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, to jednak nie mogą być traktowane zamiennie. Dlatego też jeszcze raz należy podkreślić, że pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, a położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych. Tym samym dana osoba uzyskuje odpowiednio uprawnienia zawodowe i tytuł zawodowy pielęgniarki oraz związane z tym prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo uprawnienia zawodowe i tytuł zawodowy położnej oraz związane z tym prawo wykonywania zawodu położnej. Tak więc pielęgniarka wykonująca zawód położnej albo położna wykonująca zawód pielęgniarki udziela zawodowo świadczeń, nie będąc do tego uprawnioną. Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że zatrudnianie położnych jest możliwe jedynie na stanowiskach, gdzie będą wykonywały zawód położnej".

Czekam na ustawę w sprawie nadania kompetencji lekarza, lekarzom weterynarii. 

Mariusz Mielcarek 


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8991 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek – tańsze zabiegi pielęgnacyjne.

1 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje ze studiem kosmetycznym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, informuje na swojej stronie internetowej, o podjęciu współpracy ze…
Aktualności

Niższe ceny paliw dla pielęgniarek.

2 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje z firmą LOTOS Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu…
Aktualności

Pielęgniarka - bezpłatna konferencja on-line.

1 min czytania
2–3 września 2021 roku on-line Informujemy, że XIV Krakowskie Dni Dializoterapii, tak zawsze cieszące się wielką popularnością, będą miały formę wir­tu­alną. Zapraszamy…
Komentarze