Ministerialna schizofrenia! MZ zlikwidowało dodatki (30%) dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Redakcja pytała MZ w czerwcu dlaczego? MZ – "trudno znaleźć uzasadnienie". W lipcu pytał poseł, mz odpowiedziało – "nie wrócimy do dodatków". MZ we wrześniu – dodatki wrócą, znowelizujemy ustawę. Czyżby czas wyborów nawrócił mz?

8 min czytania
AktualnościDodatek za pogotowie i SOR
Ministerialna schizofrenia! MZ zlikwidowało dodatki (30%) dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Redakcja pytała MZ w czerwcu dlaczego? MZ – "trudno znaleźć uzasadnienie". W lipcu pytał poseł, mz odpowiedziało – "nie wrócimy do dodatków". MZ we wrześniu – dodatki wrócą, znowelizujemy ustawę. Czyżby czas wyborów nawrócił mz?

 

7 czerwca 2011 roku – Ustawa o działalności leczniczej likwiduje przywileje pracownicze – część 5. Zapis o dodatku w wysokości 30 % dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego (zespoły wyjazdowe) oraz 20% (poza zespołem wyjazdowym – pomocy doraźnej) widniejący w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej wyparował! Takich regulacji nie zawiera wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2011 roku ustawa o działalności leczniczej.

Wobec powyższego w dniu 7 czerwca br. redakcja Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych zadała ministerstwu zdrowia pytanie:

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej pracownikom wykonującym zawód medyczny i zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej) przysługiwał dodatek w wysokości 30 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę. Natomiast pracownikom zatrudnionym w pogotowiu
ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym przysługiwał dodatek w wysokości 20 %. Takich regulacji nie zawiera uchwalona przez sejm w dniu 15 kwietnia 2011 roku ustawa o działalności leczniczej.  Wobec powyższego w imieniu użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej proszę o wyjaśnienia w powyższym zagadnieniu i odpowiedź na poniższe pytanie. Jakie merytoryczne przesłanki legły u podstaw zaproponowanego przez ministerstwo zdrowia i uchwalonego w ustawie o działalności leczniczej uregulowania, aby wyżej wymieniona ustawa nie zawierała zapisów o przedmiotowych dodatkach.
 

W dniu 16 czerwca br. ministerstwo zdrowia przesłało poniższą odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytania  przesłane e-mailem z dnia 9 czerwca 2011 r. dotyczące przepisów ustawy o działalności leczniczej i dodatków do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej) uprzejmie informuję:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (D. U. Nr 112, poz. 654) nie zawiera przepisu analogicznego do art. 32ł ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Przepis wywoływał poważne trudności interpretacyjne. Ponadto trudno znaleźć uzasadnienie dla powielenia przepisu różnicującego wynagrodzenie osób wykonujących de facto taką samą pracę, ale w różnych podmiotach leczniczych (pogotowie ratunkowe/szpitalny oddział ratunkowy). Przepis art. 32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczy wyłącznie pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym. Tymczasem ustawa o działalności leczniczej nie przewiduje jakom typu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego „pogotowie ratunkowe”. Na system ratownictwa medycznego składa się 58 zakładów opieki zdrowotnej zarejestrowanych jako stacja (podstacja) pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej + Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,  320 zakładów opieki zdrowotnej posiadających w swojej strukturze Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy i jednocześnie Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny, 30 zakładów opieki zdrowotnej posiadających w swojej strukturze tylko Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy, 20 zakładów opieki zdrowotnej posiadających w swojej strukturze tylko Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny.
Jeżeli dodatek jest wypłacany pracownikom innych niż pogotowie ratunkowe zakładów opieki zdrowotnej to wynika on z umowy zawartej z pracodawcą, który może przyznawać rozmaite dodatki, kształtując w ten sposób zakładowy system wynagradzania pracowników. Będzie to możliwe także po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, także w stosunku do pracowników przekształconego pogotowia ratunkowego. 
Powołać w tym miejscu można art. 206 ustawy, stanowiący, iż podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 ust. 1–4, do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Uznać można, iż w zakresie tym mieszczą się także kwestie wynagradzania pracowników i jego „urealnienia”. Niewłaściwe wydaje się założenie, iż pracownicy w pogotowiu zarabiają więcej niż w szpitalnym oddziale ratunkowym  – bardziej właściwe jest przyjęcie, iż ich wynagrodzenia są po prostu inaczej kalkulowane, oznaczając w rzeczywistości zbliżone koszty dla pracodawcy. Faktem jest, iż nowa ustawa nie zawiera przepisów zawierających swoiste gwarancje w zakresie wynagrodzenia. Kwestię tę pozostawiono do uregulowania stronom umowy zatrudnienia, na który wpływ mieć będą warunki społeczno-gospodarcze, w szczególności  na rynku pracy.

Ministerstwo zdrowia w dniu 8 sierpnia br. udzieliło odpowiedzi na powyżej cytowaną interpelacje:

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 23762 w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego

 
Szanowny Pani Marszałku! W odpowiedzi na pismo wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2011 r. (SPS-023-23762/11), przy którym przekazano interpelację pana posła Jacka Falfusa, w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień w sprawie.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r., zastąpiła przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z poźn. zm.). Ustawa o działalności leczniczej zachowała większość przywilejów przysługujących pracownikom zatrudnionym dotychczas w zakładach opieki zdrowotnej. Do nowej ustawy nie przeniesiono jednak uregulowań odpowiadających przepisowi art. 32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ww. przepis budził istotne trudności interpretacyjne wynikające z faktu objęcia jego zakresem jedynie tych spośród pracowników zakładów opieki zdrowotnej, którzy łącznie spełniali dwie przesłanki, tj. wykonywali zawód medyczny i byli zatrudnieni w pogotowiu ratunkowym. W związku z powyższym, w toku uchwalania przepisów ustawy o działalności leczniczej nie znaleziono uzasadnienia dla utrzymywania regulacji szczególnej przewidującej uprzywilejowanie pracowników polegające na otrzymywaniu dodatku do wynagrodzenia zasadniczego uzależnionego od miejsca zatrudnienia danego pracownika (powyższy dodatek nie przysługiwał pracownikom zatrudnionym w szpitalnych oddziałach ratunkowych).
Jednocześnie pragnę poinformować, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia nie są podejmowane prace zmierzające do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej w niniejszym zakresie.
Odnosząc się do pytania, czy pogotowia ratunkowe są zobowiązane do zmiany pracownikom warunków płacy i pozbawienia ich dodatków, należy wyjaśnić, że wejście w życie ustawy, która nie przewiduje dodatków do wynagrodzenia dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego, nie oznacza konieczności wypowiadania pracownikom warunków płacy, tylko z tego powodu, że zawarte z pracownikami umowy o pracę przewidywały dodatki do wynagrodzenia, o których była mowa w art. 32ł uchylonej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób pracodawca może, zgodnie z ustawą i przepisami Kodeksu pracy pozbawić pracowników dodatków, w sytuacji gdy wynikają one z regulaminu wynagradzania, a zakładowa organizacja związkowa nie wyrazi zgody na jego zmianę, należy wyjaśnić, że regulamin wynagradzania jest wewnątrzzakładowym aktem normatywnym stanowiącym źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Regulamin może zawierać regulacje odmienne od przewidzianych w Kodeksie pracy oraz innych ustawach i aktach wykonawczych, pod warunkiem że nie są one mniej korzystne dla pracowników. Mocą art. 772 K.p., ustawodawca nałożył na pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, obowiązek ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Tryb wydania regulaminu określa § 4, stanowiąc, że ustala go samodzielnie pracodawca, chyba że działa u niego zakładowa organizacja związkowa. Wówczas regulamin wynagradzania musi być uzgodniony z tą organizacją. Przez uzgodnienie rozumie się na ogół konieczność uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej na propozycje pracodawcy. Brak tej zgody uniemożliwia wydanie regulaminu. W takiej sytuacji warunki wynagradzania pracownika określane są w umowie o pracę. Zmiana regulaminu dokonywana jest w taki sam sposób jak jego wydanie. Pracodawca, chcąc zmienić zasady wynagradzania pracowników, musi zatem zmienić stary lub ustalić nowy regulamin, a w przypadku gdy działa u niego zakładowa organizacja związkowa, ustalić z nią treść zmian lub nowego regulaminu. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, u pracodawcy obowiązuje stary regulamin.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w art. 772 § 5 K.p. ustawodawca nakazał odpowiednie stosowanie do regulaminów wynagradzania przepisów art. 239 § 3, art. 24112 § 2, art. 24113 oraz art. 24126 § 2 K.p., a więc odnoszących się do układów zbiorowych pracy.
Zgodnie z art. 24113 § 2 K.p., postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu. Kwestię wypowiadania wynikających z umowy warunków pracy i płacy reguluje natomiast art. 42 K.p., który w § 2 stanowi, że wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.
Wobec powyższego, ewentualne zmiany regulaminu wynagradzania dokonane na niekorzyść pracowników, winny być wprowadzone przez wypowiedzenie, w oparciu o art. 42 § 2 w związku z art. 24113 § 2 K.p.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Cezary Rzemek
Warszawa, dnia 8 sierpnia 2011 r.

We wrześniu na stronie internetowej ministerstwa zdrowia opublikowano komunikat:

 

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 29 września 2011 r.

KOMUNIKAT
Dodatki do wynagrodzeń ratowników

Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw postulatom środowiska ratowniczego przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przywracający dodatki do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz dla dyspozytorów medycznych. Przepis nawiązuje do stanu obowiązującego do 1 lipca 2011 r. tj. do czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa uchyliła ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), która to ustawa w art. 32ł przewidywała dodatki do wynagrodzenia dla osób (pracowników) wykonujących zawód medyczny w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego, a także dla pracowników wykonujących zawód medyczny poza zespołami wyjazdowymi pogotowia ratunkowego. Po 1 lipca br. w przypadku, gdy w umowie o pracę nie wyszczególniono tego dodatku, a był on wypłacany pracownikom wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, to z dniem uchylenia ustawy przestała obowiązywać podstawa prawna do jego wypłacania. Natomiast jeżeli dodatek ten był przewidziany w umowie o pracę lub w wewnętrznych przepisach zakładowych tj. na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na przepisach w sprawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów, to jest nadal wypłacany, chyba że pracodawca zmienił umowy o pracę w trybie wypowiedzenia zmieniającego lub zmienił przepisy wewnątrzzakładowe. W tej sytuacji zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków dla członków zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionych przez dysponenta jednostki, a także dla pracowników (wykonujących zawód medyczny) zatrudnionych przez dysponenta jednostki poza zespołami ratownictwa medycznego. Projekt przewiduje wysokość dodatków na dotychczasowym poziomie tj. 30 % dla członków zespołów ratownictwa medycznego i 20 % dla dyspozytorów medycznych liczone na podstawie stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy. Projektowany przepis – podobnie jak art. 32 ł ustawy o zoz – ach – dotyczyć będzie osób zatrudnionych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę.

/-/ Piotr Olechno
Rzecznik Prasowy

KOMENTARZ REDAKCJI

GAZETY I PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Ciekawe co z argumentami, które mz przedstawiło w odpowiedzi na pismo redakcji Portalu oraz interpelację poselską, które argumentowały słuszność zabrania dodatków? Co wpłynęło na zmianę stanowiska mz i jego wrześniowe stanowisko. Mam nadzieję, że ministerialna schizofrenia nie wynika z faktu trwania kampanii wyborczej. Czas pokaże. A z drugiej strony ministerstwo zdrowia to szczególnie zobiektywizowany urząd. Potrafi w jednym piśmie być przeciw. W drugim za. I zawsze ma rację. Ciekawe jak czują się teraz autorzy odpowiedzi. I jakie w tej sprawie było stanowisko samorządu pip i związku. Jak w ogóle było.

Mariusz Mielcarek   

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9019 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Siatka płac pielęgniarek – wykaz potrzebnych pielęgniarek.

3 min czytania
Siatka płac pielęgniarek według wykształcenia Obecnie obowiązująca siatka płac, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, ma co raz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek od 5 900 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków: zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych; nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego…
AktualnościNowa siatka płac

Urlop pielęgniarek. Za wiek, staż czy wykształcenie.

3 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – dodatkowy urlop wypoczynkowy W dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wytyczono wiele celów,…
Komentarze