Pielęgniarki: ministerstwo zmniejszy liczbę specjalizacji oraz kursów.

6 min czytania
Aktualności


Ministerstwo planuje zmiejszyć liczbę szkoleń dla pielęgniarek i położnych 

Czytaj także: Pielęgniarki: Izba pielęgniarek wyda 20 tys. PLN na promocję zawodu!

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Maria Kózka – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa;
2) Zastępca Przewodniczącego – Grażyna Iwanowicz-Palus – członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia;
3) Beata Guzak – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
4) Beata Szlendak – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
5) Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;
6) Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
7) Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
8) Halina Kalandyk – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
9) Katarzyna Tymińska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
10) Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego;
11) Beata Pięta – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych;
12) Agnieszka Gniadek – członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia;
13) Elżbieta Dudek – przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
14) Elżbieta Rusin-Pawełek – przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
2. Członkowie Zespołu wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) przedłożenie do akceptacji dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia efektów prowadzonych prac zespołu, o których mowa w § 4.
2. Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia po otrzymaniu projektu zmian, o których mowa w § 4, dokona analizy i weryfikacji wypracowanego dokumentu celem jego przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§ 4. 1. Do zadań Zespołu należy opracowanie głównych kierunków zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponowanie składu podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego oraz przygotowanie i przedłożenie propozycji nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
2. Podstawą prac Zespołu jest dokument pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” przez Zespół powołany na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 i 102).
3. Zespół na pierwszym posiedzeniu ustali główne kierunki zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego oraz zakres prac w poszczególnych obszarach.
4. Po wypracowaniu kierunkowych zmian w zakresie kształcenia podyplomowego Zespół przedstawi propozycje powołania podzespołów merytorycznych dla poszczególnych obszarów działania, składających się z konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz przedstawicieli towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych oraz instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia.
5. Po weryfikacji przez dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia propozycji, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw zdrowia powoła zarządzeniem odpowiednie podzespoły merytoryczne oraz określi ich zakres działania.
6. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.
§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Głosowania są jawne.
5. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz wyznaczony przez Przewodniczącego lub inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego sporządza protokół.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Przewodniczący i osoba go sporządzająca oraz przekazuje go do Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.
§ 6. 1. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 6, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży oraz kosztów noclegu na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 1700 zł na osobę. Zwrot kosztów będzie dokonany na podstawie przesłanych, w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Zespołu, do Ministerstwa Zdrowia wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w ramach budżetu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 7. Obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Zespołu zapewnia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
§ 8. Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

Zmniejszenie liczby dziedzin specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych

Tyle treść zarządzenia ministra zdrowia. Natomiast więcej informacji o pracach przedmiotowego zespołu możemy się dowiedzieć z rozmowy z Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Mariolą Łodzińską, którą przeprowadziła redakcja Evereth News. 

W rozmowie z Evereth News Mariola Łodzińska podkreśla, że zgodnie z założeniami strategii w obszarze kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych celem jest zmiana systemu kształcenia podyplomowego dotycząca między m.in.: 

– Zmniejszenia liczby dziedzin specjalizacji kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, 

– Wyodrębnienie dziedzin specjalizacji przeznaczonych wyłącznie dla magistrów pielęgniarstwa,
– Przebudowa programów kształcenia podyplomowego z uwzględnieniem e-learningu,
– Działania zmierzające do utworzenia platformy edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych,
– Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych,
– Akredytowanie ośrodków kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

źródło: everethnews.pl

Więcej informacji czytaj w przedmiotowej rozmowie w artykule pt.: MZ: Powołano zespół ds. zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Według zapisów "Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce", ministerstwo zdrowia planuje zmiejszenie liczby szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek do 10! Obecnie pielęgniarki mogą się specjalizować w 15 dziedzinach pielęgniarstwa. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8988 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka – nazywają nas: stare, grube, wredne pielęgniary.

2 min czytania
Pielęgniarka – zmieniłam się nie do poznania Publikujemy wypowiedź jednej z pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. Jestem…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki milczały. Tego doświadczyłam.

6 min czytania
Internety o pielęgniarkach Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 21 lipca 2021 roku, opublikowaliśmy tweeta, który dotyczył kwestii zakresu informacji…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka – MZ o zembalowym, w tym na kontraktach.

3 min czytania
Dodatek zembali dla pielęgniarek – spotkanie z dyrektorem departamentu ministerstwa zdrowia W dniu 15 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie. Przedstawiciele władz…
Komentarze