Warto przeczytać! Pielęgniarki składają do dyrektora szpitala skargę w sprawie "zmniejszenia obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych, dyżurach dziennych od godz. 14.30." Skarga trafia na posiedzenie Rady Powiatu. Zobacz jak potoczyła się ta historia…

5 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia
Warto przeczytać! Pielęgniarki składają do dyrektora szpitala skargę w sprawie "zmniejszenia obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych, dyżurach dziennych od godz. 14.30." Skarga trafia na posiedzenie Rady Powiatu. Zobacz jak potoczyła się ta historia…

      

 

Rozpatrzenie skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego. 
 
Pan Leszek Kulka, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego – w dniu 20 czerwca 2016 r. do Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego wpłynęła skarga pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii, w której Panie skarżą się na bezczynność dyrekcji i brak reakcji na kierowane postulaty. Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej jest rada powiatu. Wobec powyższego skarga pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. została przekazana Radzie Powiatu Krotoszyńskiego. Jednocześnie zwrócono się do Pań o wskazanie pełnomocnika do dokonywania doręczeń w niniejszej sprawie wraz z adresatem do korespondencji, co nie zostało wskazane przez skarżącego. Następnie zgodnie z przepisem § 48 ust.4 Statutu Powiatu Krotoszyńskiego pismem z dnia 5 lipca 2016 r. skargę przekazano Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w celu jej przeanalizowania, opracowania wniosków i przygotowania projektu odpowiedzi.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w dniu 6 lipca 2016 roku zwróciła się do Dyrektora SPZOZ – Krzysztofa Kurowskiego o złożenie wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów w terminie do 20 lipca 2016 roku. Jednocześnie Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych zwróciła się o przekazanie kserokopii pisma pielęgniarek z Oddziału Chirurgii z Poddziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie z dnia 18 maja 2016 roku. Ponadto Komisja Spraw Społecznych pismem z dnia 22 lipca 2016 roku zwróciła się z prośbą o wydanie opinii  dotyczącej regulacji prawnych w stosunku pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem w kontekście skargi złożonej przez pielęgniarki. Radnym przekazano skargę pielęgniarek, pismo Komisji Spraw Społecznych do dyrektora SPZOZ wraz z odpowiedzią oraz opinią radcy prawnego. Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. przyjęła ustalenia dotyczące skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. Natomiast Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa zapoznała się z ustaleniami Komisji w dniu 19 sierpnia 2016 roku. W związku z powyższym zwrócił się  o przedstawienie ustaleń dotyczących skargi Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.   
 
Pani Reneta Zych – Kordus, przewodnicząca Komisji – w dniu 20 czerwca 2016 r. do Starosty Krotoszyńskiego wpłynęła skarga pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. W dniu 27.06.2016 r.  Starosta Krotoszyński przekazał skargę zgodnie z kompetencjami do Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Zgodnie z § 48 ust. 4 Statutu Powiatu Krotoszyńskiego skarga została przekazana do Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego. 
 
Złożona skarga podnosiła zarzut bezczynności Dyrektora i braku odpowiedzi na pismo pielęgniarek z dnia 18.05.2016 r. kierowane do Dyrektora SPZOZ. Ponadto w skardze podnoszono kwestię norm zatrudnienia w szpitalu powiatowym. Wskazano na zmniejszenie od 01.06.2016 r.  obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych, dyżurach dziennych od godz. 14.30. W skardze kierowanej do Starosty zwrócono uwagę na wynikające z tego możliwość zagrożenia stanu zdrowia pacjentów, obniżenie jakości opieki pielęgniarskiej. Uwagi zawarte w piśmie dotyczyły również rehabilitantów i ich przeniesienia do szpitala w Koźminie Wlkp., 
co zdaniem osób podpisanych pozbawi pacjentów należytej rehabilitacji na Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. 06.07.2016 r. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych skierowała do Dyrektora SPZOZ pismo z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów oraz przekazanie kserokopii pisma pielęgniarek z Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem urazów Narządu Ruchu i Ortopedii z dnia 18.05.2016. 19.07.2016 r. do Komisji Spraw Społecznych wpłynęła odpowiedź dyrektora SPZOZ pana Krzysztofa Kurowskiego. W odpowiedzi wskazano, że przepisy prawne nie obligują pracodawcy do udzielania odpowiedzi w określonym trybie i czasie.  Pan Dyrektor Krzysztof Kurowski poinformował, że odpowiedzi na zarzuty związane ze zmniejszaniem obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych oraz związanych z obowiązującymi normami zatrudnienia zostały udzielone na spotkaniu z pracownikami i związkami zawodowymi w dniu 24.05.2016 r. Dyrektor poinformował, że żadne z podejmowanych działań w Szpitalu Powiatowym nie narusza obowiązujących przepisów. 29.06.2016 r. Dyrektor skierował pismo z odpowiedzią do pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. 22.07.2016 r. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych wystąpiła o opinię prawną dotyczącą relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami w kontekście powyższej skargi. W opinii prawnej wskazano na brak regulacji dotyczących terminów i sposobu załatwiania spraw przez pracodawcę. Powyższe zagadnienia nie podlegają uregulowaniom Kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje sprawy pomiędzy obywatelem, a organami administracji publicznej.  W tym stanie rzeczy Dyrektora SPZOZ działającego jako przełożonego pracowników podmiotu leczniczego, nie obowiązują terminy wskazane w KPA dotyczące rozpatrywania spraw. Należy wskazać, iż Dyrektor SPZOZ oprócz tego, że kieruje działalnością podmiotu leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz, jest także przełożonym pracowników. Działa jako pracodawca. Do jego kompetencji należy ustalenie wytycznych w zakresie organizacji pracy. Możliwość ingerencji organu prowadzącego w tym zakresie nie znajdują wsparcia w regulacjach prawnych. Sprawy stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikami regulowane są przez Kodeks Pracy. W związku z powyższym sprawy pracownicze nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rady Powiatu. Rada Powiatu nie może wkraczać w stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami danej jednostki. W związku z powyższym Komisja Spraw Społecznych uznaje skargę na bezzasadną. Jednocześnie radni zasiadający w Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego wskazują na konieczność zachowania bezpieczeństwa pacjentów przy dokonywaniu zmian restrukturyzacyjnych w szpitalu powiatowym. Sprawy pracownicze należą do kompetencji Dyrektora SPZOZ. Jednak Powiat jako organ prowadzący podejmując działania naprawcze w szpitalu powiatowym powinien zwracać uwagę na wynik finansowy, standard świadczonych usług oraz poszanowanie praw pracowniczych. Zwrócono uwagę na podejmowanie dialogu przez Dyrekcję szpitala z pracownikami w kwestiach spornych  czy problemowych.  

W związku ze stanowiskiem Komisji Spraw Społecznych nikt z radnych nie zgłosił pytań. 
 
Pani Renata Zych – Kordus –  zapytała pana Krzysztofa Kurowskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,  czy w najbliższym czasie przewiduje spotkanie z pracownikami. 
 
Dyrektor SPZOZ – podał, że w najbliższy czwartej tj. 1 września br. planuje spotykanie z przedstawicielami związków zawodowych oraz  pracownikami bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Ortopedycznym. 
 
W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
 
Skargę pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego uznano za bezzasadną (15 za, 1 radny przeciwny, 2 wstrzymało się od głosowania). 
 
Dalej pan Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego wyjaśnił, że przyjęcie ustaleń jest jednoznaczne z podjęciem uchwały. Wobec powyższego odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego Jednocześnie dodał, że przyjęte przez Radę Powiatu ustalenia przekazane zostaną wnoszącym skargę jako odpowiedź. 

Wybrał Mariusz Mielcarek

Powyższy tekst stanowi wyciąg protokołu sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbytej 26 sierpnia 2016 r. w godzinach  od 13.00 – 15.05 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. 

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze