Wynagrodzenia pielęgniarek a płaca minimalna – wyjaśnienia ministerstwa.

5 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek


Posłowie pytają ministra – wynagrodzenia pielęgniarek a wzrost płacy minimalnej

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali w 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w przedłożonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej założono średni wzrost wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej na poziomie 6%. Należy wziąć pod uwagę, że wiąże się to m.in. z podniesieniem od 1 stycznia 2020 r. najniższej krajowej pensji, która będzie teraz wynosić 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 17 zł brutto. Jednak bardziej szczegółowa analiza projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej wskazuje, że nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na takie podwyżki. W dużej mierze wynika to ze zwiększonych środków na poszczególne działy administracji, w sposób wyjątkowy na resorty siłowe – funkcjonariuszy i żołnierzy, sędziów i prokuratorów, zwiększenia zatrudnienia w obronności i wzrost funduszu uposażeń w Służbie Ochrony Państwa.

Jak zauważają ekonomiści, problematyczne mogą się okazać podwyżki w służbie zdrowia i oświacie, gdzie spory ciężar finansowy spoczywa na organach prowadzących, którymi są samorządy lokalne. Trudna sytuacja budżetowa wielu samorządów obciążonych zwiększającymi się zadaniami bez pokrycia finansowego rządu może prowadzić w ogóle do niewydolności w realizacji zadań i świadczonych usług. Na przykład związkowcy i samorządowcy zauważają, że zrost subwencji oświatowej o 8,3% nie wystarczy na planowane zobowiązania w wypłacaniu wynagrodzeń dla nauczycieli. Związek Miast Polskich szacuje, że wzrost płacy minimalnej i wyłączenie dodatku stażowego, który wynosi maksymalnie do 20 proc. podstawowej pensji, będzie tylko w przyszłym roku kosztować samorządy 1,5 mld zł.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Jak wzrost minimalnej pensji w 2020 roku wpłynie na wysokość wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali?
O ile wzrosną uposażenia pozostałych pracowników mających wyższe niż minimalne wynagrodzenie?
Jaka jest mediana, modalna i średnia wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali na przestrzeni lat 2016-2020?
O ile – procentowo i kwotowo – wzrastało w ww. okresie wynagrodzenie ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali?

11 grudnia 2019 roku 

Posłowie na sejm RP 

Tomasz Piotr Nowak, Krzysztof Gadowski, Jarosław Urbaniak

………………………………………………………………………………………………………………..

Wyjaśnienia ministerstwa – wynagrodzenia pielęgniarek a wzrost płacy minimalnej

W odpowiedzi na interpelację nr 747 Panów Posłów Tomasza Piotra Nowaka, Krzysztofa Gadowskiego oraz Jarosława Urbaniaka uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Przede wszystkim należy zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę m. in. wskazanych w interpelacji pracowników ochrony zdrowia od dnia 1 stycznia 2020 r. nie będą mogły być niższe niż 2600 zł, natomiast stawka godzinowa nie będzie mogła być niższa niż 17 zł.

Ponadto należy wskazać na sektorową ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o posobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 z późn. zm.). Ustawa ta ma zastosowanie do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, rozumianych jako osoby wykonujące pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.

Przy czym przepisy tej ustawy nie określają wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi, lecz regulują sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, a więc minimalnego poziomu, poniżej którego pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasadniczego. Jednocześnie w sytuacji gdy wynagrodzenie
zasadnicze danego pracownika (tj. pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny) jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 ustawy, podmiot leczniczy (pracodawca) dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego jest wyliczany w poszczególnych podmiotach leczniczych indywidualnie dla każdego pracownika przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika i przyjętego w ustawie mechanizmu wzrostu wynagrodzenia czyli w oparciu o iloczyn współczynnika pracy wynikającego z załącznika do ustawy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie (art. 3 ustawy). Wynagrodzenie zasadnicze pracownika objętego przepisami ww. ustawy na dzień 1 lipca 2020 r. powinno być podwyższone co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla tego roku wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika. Kolejny wzrost wynagrodzenia wynoszący co najmniej 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla 2021 r. wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika, będzie miał miejsce na dzień 1 lipca 2021 r. Natomiast od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie
zasadnicze w sposób określony w ustawie na dzień 31 grudnia 2021 r. Powyższe oznacza, że docelowa wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego powinna zostać osiągnięta do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z mechanizmami określonymi w przywołanej ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. docelowe najniższe wynagrodzenia zasadnicze, które należy osiągnąć do 31.12.2021 r. wynoszą odpowiednio dla wymienionych poniżej grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych w poszczególnych podmiotach leczniczych na zajmowanym stanowisku :

– pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i ze specjalizacją – 5488 zł
– pielęgniarka albo położna ze specjalizacją albo pielęgniarka albo położna z wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – 3816 zł
–  pielęgniarka albo położna inna niż powyższe bez specjalizacji – 3345 zł
–  ratownik medyczny albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – 3816 zł
–  ratownik medyczny albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia – 3345 zł.

Ponadto uprzejmie informuję, że z badań ankietowych kierowanych przez Ministerstwo Zdrowia do podmiotów leczniczych wynika, że wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w okresie od marca 2015 r. do stycznia 2019 r. rosły w sposób następujący (podawane są wynagrodzenia łączne brutto):

1. pielęgniarki i położne ze specjalizacją – wzrost z 3878 zł do 6122 zł (tj. o kwotę 2244 zł)
2. pozostałe pielęgniarki i położne – wzrost z 3406 zł do 5025 zł (tj. o kwotę 1619 zł)
3. ratownicy medyczni – wzrost z 2902 zł do 4462 (tj. o kwotę 1560)

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie posiada danych dotyczących pracowników administracyjnych szpitali.
Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

13 stycznia 2020 roku

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek – izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9019 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek od 5 900 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków: zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych; nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego…
AktualnościNowa siatka płac

Urlop pielęgniarek. Za wiek, staż czy wykształcenie.

3 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – dodatkowy urlop wypoczynkowy W dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wytyczono wiele celów,…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki LM – posłowie o potwierdzaniu kwalifikacji.

2 min czytania
Nowa siatka płac pielęgniarek – absurdalność tej regulacji wykazują posłowie, którzy… ją uchwalili Grupa 57 posłów złożyła na początku września interpelację poselską…
Komentarze