Tyle zarabia pielęgniarka na godzinę.

Wynagrodzenia pielęgniarki i położnej.


TYLE ZARABIA PIELĘGNIARKA NA GODZINĘ

Zobacz także:

Pielęgniarski live #8 - "Idź młoda, idź..."

"Naczelnej pani pielęgniarce grożono spaleniem włosów".


Wyliczenia szacunkowe dotyczące maksymalnych, zakładanych kosztów związanych z nieobecnością w pracy pracownika korzystającego z prawa  do urlopu szkoleniowego, przedstawiają się następująco (w zależności od przyjętych parametrów i założeń):

  1. Dane szacunkowe Ministerstwa Zdrowia – z urlopu szkoleniowego będzie mogło skorzystać 205.944 zatrudnionych pielęgniarek i położnych. Przy założeniu, że wszystkie uprawnione pielęgniarki i położne skorzystają z urlopu szkoleniowego w pełnym wymiarze (6 dni rocznie), maksymalne koszty związane z obowiązkiem zapewnienia zastępstwa za osoby korzystające z prawa do urlopu szkoleniowego mogą wynieść 290,8 mln zł rocznie.
     
  2. Dane szacunkowe Związku Powiatów Polskich – zgodnie z raportem Ministerstwa Zdrowia pn.: „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych” z września 2017 r., ogólna liczba pielęgniarek w Polsce wynosi 203,3 tys., w tym liczba pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w badanych zakresach świadczeń wynosi 117,4 tys. Natomiast ogólna liczba położnych w Polsce wynosi 36,4 tys., w tym liczba położnych zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w badanych zakresach świadczeń wynosi 15,4 tys. W związku z powyższym ogólna liczba położnych i pielęgniarek, które obejmie proponowany projekt ustawy zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 132,8 tys. Przyjmując, że średnie wynagrodzenie pielęgniarki w sektorze publicznym wynosi ok. 4 176,3 zł, według danych Głównego Urzędu Statystycznego z struktury wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r., dodając do kwoty tej 20% narzut pracodawcy, otrzymujemy kwotę 5 011,56 zł, przy założeniu, że miesiąc ma 20 dni roboczych, dzienna kwota wynagrodzenia pielęgniarki wynosi 250,58 zł, co w przeliczeniu na średni dzienny wymiar pracy (8h) daje kwotę wynagrodzenia 31,3 zł na godzinę. Jeżeli chodzi natomiast o położne, to kwota średniego wynagrodzenia położnej zatrudnionej w sektorze publicznym wynosi 4 139,49 zł (według tego samego raportu), dodając do tej kwoty 20% narzut pracodawcy, otrzymujemy kwotę 4 967,39 zł, zakładając, że miesiąc ma 20 dni roboczych otrzymujemy kwotę 248,37 zł, co w przeliczeniu na średni dzienny wymiar pracy daje kwotę wynagrodzenia 31,05 zł za godzinę. Przyjmując uprzednio wyliczoną kwotę średniego dziennego wynagrodzenia dla pielęgniarki - 250,58 zł i dla położnej 248,37 zł oraz liczbę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia - 117,4 tys. i położnych - 36,4 tys., zakładając, że każda z osób uprawnionych wykorzysta 6 dni urlopu szkoleniowego, to koszty zastępstwa, jakie podmioty realizujące umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia będą musiały ponieść w związku z wprowadzeniem regulacji, wynoszą kolejno dla pielęgniarek 176 508 552 zł i położnych 22 949 388 zł, co daje nam w sumie kwotę 199 457 940 zł, wydatków, jakie należy ponieść w związku z obowiązkiem zapewnienia zastępstwa za pielęgniarki lub położne korzystające z prawa do urlopu szkoleniowego w proponowanym przez projektodawcę wymiarze 6 dni roboczych rocznie.

​źródło: uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o urlopie szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także: