Z redakcyjnej poczty: Czy to prawda, że starając się o dodatek 20% za pracę w SOR musimy wybierać między dodatkiem za nocne dyżury, a 20% dodatkiem? Taką informację przekazano pracownikom SOR-u!

Większej bzdury ostatnio nie słyszałem. Widać, że dyrekcje zdolne są do przedstawiania nawet absurdalnych argumentów w celu oskubania pielęgniarek z należnych im pięniedzy.

Czy to prawda, że starając się o dodatek 20% za pracę w SOR musimy wybierać między dodatkiem za nocne dyżury, a 20% dodatkiem? Taką informację przekazano pracownikom SOR-u!

 


Do redakcji Portalu dochodzą liczne e-maile dotyczące sprawy 20% dodatku za pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nieprecyzyjne przepisy w tej sprawie powodują, że pracodawcy w sposób zróznicowany podchodzą do tego zagadnienia.

Najpierw powinniśmy przanalizować treść podstawowej regulacji prawnej, w której jest mowa o dodatku za.....no i właśnie zaczynają się już problemy!  Tym aktem prawnym, który reguluje interesującą nas materię jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.  Warto ją dla pełnego obrazu sytuacji zacytować:

 


USTAWA
z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej.
(Dz. U. Nr 91, poz. 408)

Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 220, poz. 1600  z  2006 r.

- wyciąg -

Art. 32ł. 1. Pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej) przysługuje dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

2. Pracownikom wymienionym w ust. 1 zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

 


Tyle ustawa. Wielu prawników podkreśla, że przepis ten jest niejasny. Jedno jest pewne, że odnosi się on do pracowników zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej w formie pogotowia ratunkowego.  Nas interesuje zwłaszcza punkt drugi wyżej cytowanego Art. 32ł.

"2. Pracownikom wymienionym w ust. 1 zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy."

Takie sformuowanie pozwala na różne interpretacje.

Jedni prawnicy stoją na stanowisku, że ten punkt określa wymóg uzyskania "dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym od zatrudnienia w dziale (pomocy doraźnej). Taką treść tego punktu, można interpretować jako uszczegółowienie tego zapisu przez ustawodawcę, który powoduje, że dodatek należy się pracownikom pogotowia ratunkowego, ale pracujacym tylko w pomocy dorażnej. Czyli ten zapis wyklucza przyznanie dodatku np. pielęgniarce pracującej w przychodni zakładowej - medycyny pracy - pogotowia ratunkowego /nie jest to pomoc doraźna/. W wyżej cytowanych zapisach nie ma mowy o pracownikach szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Inni prawnicy przyjmiemują interpretację, że punkt drugi Art. 32ł. dotyczy pogotowia ratunkowego i pomocy dorażnej.

Takie podejście zmienia postać rzeczy.

Warto zajrzeć do orzecznictwa w interesujacym nas zagadnieniu. Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1987 r. (III PZP 26/1987) dotyczyła podobnego zagadnienia. To orzeczenie zostało wydane jeszcze przed ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, która powstała w 1991 roku, ale warto z tym orzeczeniem się zapoznać. Otóż Sąd Najwyższy rozpatrywał właśnie sprawę pielęgniarek, które domagały sie przyznania dodatku za pracę w oddziale wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Podstawą ich roszczeń było zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1981 r. w sprawie wynagrodzenia za dyżury zakładowe i za gotowość do pracy oraz za pracę w pomocy doraźnej (Dz. Urz. MZiOS z 1982 r. Nr 3, poz. 14 ze zm.), którego § 3 ust. 3 wywołał wątpliwość Sądu Wojewódzkiego. Brzmiał on w następujacy sposób:

"Pracownikom średniego personelu medycznego za pracę w zespole wyjazdowym oraz poza zespołem wyjazdowym w oddziale (dziale) pomocy doraźnej (pogotowiu ratunkowym) przysługuje dodatek w wysokości 10% uposażenia zasadniczego za godzinę pracy".

Jakże ten zapis jest podobny do art. 32ł obecnie obowiazującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Sąd Najwyższy stwierdził:

"Z przepisu wynika, że dodatek ten przysługuje tylko pracownikom za pracę w zespole wyjazdowym; poza zespołem wyjazdowym - gdy są zatrudnieni w oddziale (dziale) pomocy doraźnej (pogotowiu ratunkowym). (...) Bezsporne jest, że pielęgniarki zatrudnione w oddziale szpitalnym wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego nie są zatrudnione w zespole wyjazdowym. Powstaje więc pytanie, czy spełniona jest tu przesłanka druga, tj. czy są one zatrudnione w oddziale (dziale) pomocy doraźnej (pogotowiu ratunkowym). W wymienionym zarządzeniu pojęcie działu pomocy doraźnej nie zostało wyjaśnione. Dlatego dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie konieczne jest zanalizowanie przepisów normujących strukturę organizacyjną służby zdrowia i formy pomocy medycznej przewidziane przepisami".
 
I Sąd Najwyższy dokonał takiej analizy. Oczywiście przytaczanie jej tutaj nie ma sensu, gdyż obecnie obowiązujące regulacje sa inne niż obowiazujące w momencie orzeczenia Sądu Najwyższego.
 
Musimy taką analizę przeprowadzić w zakresie obecnie obowiazujących regulacji prawnych.
 
Należy zajrzeć do klasyfikacji komórek organizacyjnych ZOZ-ów zawartą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797). W tym rozporządzeniu zapisano, że opieka dorażna to:
 
"3010  Ambulatorium ogólne
3011          Ambulatorium pediatryczne
3012          Ambulatorium chirurgiczne
3014          Ambulatorium kardiologiczne
3016          Ambulatorium okulistyczne
3040  Ambulatorium stomatologiczne
3110  Zespół wyjazdowy ogólny
3112          Zespół wyjazdowy wypadkowy W
3114          Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
3116          Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
3118          Zespół wyjazdowy neonatologiczny N
3150  Wodne Pogotowie Ratunkowe
3200  Zespół lotnictwa sanitarnego
3210  Lotnicze pogotowie ratunkowe
3220  Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza
3300  Szpitalny oddział ratunkowy"
 
 
Wniosek: SOR-y zakwlifikowano do do grupy jednostek organizacyjnych pomocy doraźnej.
 
Niektórzy prawnicy podkreślają, że zgodnie z  ustawą o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 roku /również z poprzednią z 2001 roku/ 
jednostkami systemu państwowego ratownictwa medycznego są:
1)  szpitalne oddziały ratunkowe, 
2)  zespoły ratownictwa medycznego, o ile zostaną włączone do systemu jednostek pogotowia ratunkowego na podstawie art. 24 ustawy, a więc w drodze decyzji właściwego wojewody. 
 
Podkreślają, że bez spełnienia powyższego wymogu izba przyjęć nie może stać się jednostką ratownictwa medycznego i dlatego do tego czasu nie znajdzie do pracowników tej izby przyjęć zastosowania przepis art. 32ł. gwarantujący im 20% dodatek.
 
Taka wykładnia tego przepisu jest wprost zaczerpnięta z analizy Uchwały Sadu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1987 r. (III PZP 26/1987).
 
Pod adresem http://www.rejestrzoz.gov.pl/RZOZ/ można było dotychczas sprawdzić, czy oddział w którym pracujemy jest jednostką ratownictwa medycznego, ale teraz rejestr taki będzie prowadził wojewoda.
 
Wnioski: Dodatek 20% do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje pielęgniarkom zatudnionym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, które są wpisane do rejestru jednostek ratownictwa medycznego.
 
Mariusz Mielcarek
 
 
Zobacz również: