MZ wzywa szpitale do spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

MZ WZYWA SZPITALE DO SPEŁNIANIA

NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK

Poseł złożył do ministra zdrowia interpelację poselską w dniu 13 czerwca 2019 roku. 

Zobacz całą treść przedmiotowej interpelacji tutaj:

Liczba wakatów na stanowiskach pielęgniarskich.

Autorem odpowiedzi, która wpłynęła do sejmu w dniu 11 lipca 2019 roku, jest wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko, która odniosła się także do kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

Poniżej cytuję fragment odpowiedzi:

"Jednocześnie należy zauważyć, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadziło przepis przejściowy od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci.

Zgodnie z brzmieniem przepisu § 2 ust. 1 świadczeniodawcy nie spełniający w dniu 1 stycznia 2019 r. wymogu odnoszącego się do zapewnienia równoważnika etatu na 1 łóżko w przypadku leczenia dzieci, do dnia 1 lipca 2019 r. mogą zapewniać równoważnik etatu na 1 łóżko nie mniejszy niż: 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w przypadku oddziałów zabiegowych. 

Aktualnie Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad wydłużeniem ww. terminu przejściowego, u świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci. Zmiany te będą korzystne dla świadczeniodawców.

Ponadto, realizacja przez podmioty lecznicze ww. przepisów rozporządzenia jest objęta kontrolą Ministra Zdrowia prowadzoną m.in. przez konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa, a także kontrolą NFZ, który weryfikuje liczbę personelu pielęgniarskiego zgłoszonego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z liczbą łóżek zarejestrowanych w RPWDL. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wzywa świadczeniodawcę do spełnienia wymaganej liczby pielęgniarek i położnych."

Zobacz całą odpowiedź na interpelacją poselską w sprawie rosnących problemów z zapewnieniem obsady pielęgniarskiej w polskiej służbie zdrowia

Mariusz Mielcarek 


 Zobacz także:


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych