Jaka podwyżka dla pielęgniarek od 1 lipca 2019 roku?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


  Zobacz także:

  UWAGA WAŻNE!!!! Nowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek czeka na podpis prezydenta.

  Związek pielęgniarek: widzimy ogromną konieczność nowelizacji współczynników pracy.

  Związek: pielęgniarki z licencjatem są potraktowane gorzej.

  O siatce płac pielęgniarek w sejmie powiedziano.

  Pielęgniarki: siatka płac w szpitalach wywrócona do góry nogami!

  Salowa zarobi więcej. Trzeba pomyśleć znów o pielęgniarkach.

  Oszukają pielęgniarki? Kwota bazowa uwolniona nie 1 stycznia 2020 roku?

  Pielęgniarki czeka pilna zmiana siatki płac oraz wskaźników pracy...


  JAKA PODWYŻKA DLA PIELĘGNIAREK

  OD 1 LIPCA 2019 ROKU?

  Czytaj także: Piszą "umarł". A nie, że z braku pielęgnacji!

  Czytaj także: Radziwiłł: Opiekunowie powinni zdobyć uprawnienia pielęgniarki.

  Związek pielęgniarek"nie pożądamy" różnicy 2200 pomiędzy pielęgniarkami w podstawie. 

  W dniu 19 lipca 2019 roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa dotyczy zmiany wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto.

  Zobacz treść ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która została skierowana do senatu. 

  W uzasadnieniu do projektu ustawy zapisano, że projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadza zmianę kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych obecnie ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 oraz z 2018 r. poz. 1942). Zmiana dotyczy sposobu obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c zmienianej ustawy na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Zgodnie z art. 3 ust. 1 zmienianej ustawy najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Natomiast zgodnie z art. 7 zmienianej ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

  Celem projektu jest zmiana wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto. 

  Przedmiotowy projekt pozostawia bez zmian sposób obliczania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika objętego zmienianą ustawą, co oznacza, że na dzień 1 lipca 2019 r. powinien on otrzymać podwyżkę obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c zmienianej ustawy. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego będzie zatem wówczas obliczona jako 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, obliczonym jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy, i kwoty 4200 zł brutto, a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika aktualnym na dzień 1 lipca 2019 r.

  Projekt ustawy zawiera przepisy dostosowujące, zgodnie z którymi wprowadza się odrębne terminy na zawarcie porozumienia (lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte) o sposobie podwyższania na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym, w zakresie realizacji zmian wprowadzanych niniejszą ustawą, tj. ponownego obliczenia kwot podwyżek wynagrodzeń zasadniczych z uwzględnieniem kwoty 4200 zł brutto. 

  Bez zmian pozostaje sposób obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca 2020 r. określony w art. 3 ust. 1 zmienianej ustawy. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze stanowić będzie wówczas iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Powyższy tekst pochodzi z uzasadnienia do projektu przedmiotowej ustawy.

  Czytaj także: Piszą "umarł". A nie, że z braku pielęgnacji!

  Wybrał: Mariusz Mielcarek 


  Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych

  .