Pielęgniarki założyły pacjentowi cewnik Foleya. Sprawa trafiła do sądu...

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Zobacz także:

Związek pielęgniarek: widzimy ogromną konieczność nowelizacji współczynników pracy.

Związek: pielęgniarki z licencjatem są potraktowane gorzej.

O siatce płac pielęgniarek w sejmie powiedziano.

Pielęgniarki: siatka płac w szpitalach wywrócona do góry nogami!

Salowa zarobi więcej. Trzeba pomyśleć znów o pielęgniarkach.

Oszukają pielęgniarki? Kwota bazowa uwolniona nie 1 stycznia 2020 roku?

Pielęgniarki czeka pilna zmiana siatki płac oraz wskaźników pracy...

Jaka podwyżka dla pielęgniarek od 1 lipca 2019 roku?


PIELĘGNIARKI ZAŁOŻYŁY PACJENTOWI CEWNIK FOLEYA.

SPRAWA TRAFIŁA DO SĄDU...

Czytaj także: Pielęgniarki: brakuje nas w ponad 70 proc. szpitali.

W uzasadnieniu do wyroku Sądu Okręgowego czytamy: 

W uzasadnieniu powód podał, że w dniu 12 października 2014 roku uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu w Danii, gdzie był hospitalizowany do dnia 27 października 2014 roku, a następnie w dniu 28 października 2014 roku przewieziono go do (...) Wojewódzkiego Szpitala (...) w S., gdzie przebywał do dnia 14 listopada 2014 roku. Tego samego dnia powód został przewieziony na Oddział (...) Neurologicznej pozwanego szpitala w G.. Był zacewnikowany. W okresie od 14 listopada 2014 roku do dnia 29 stycznia 2015 roku powód przebywał na Oddziale (...) Neurologicznej pozwanego szpitala. W dniu wypisu na zlecenie lekarza został założony powodowi cewnik Foleya, powód został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym. Na skutek działań rodziców powoda został on przyjęty na Oddział (...) Neurologicznej w Centrum Kompleksowej (...) w K.. Przed opuszczeniem pozwanego szpitala powód zauważył w cewniku oprócz moczu także krew, co natychmiast zgłosił personelowi medycznemu, jednak fakt ten został zignorowany. Powód został przewieziony przez ojca do K.. Po drodze czuł się słabo, miał drgawki. Po przyjeździe wezwano Pogotowie i przewieziono powoda do szpitala w P., gdzie stwierdzono u niego krwiomocz, liczne skrzepy, uszkodzenie cewki moczowej z powodu cewnikowania, posocznicę. Zdaniem powoda do nieprawidłowego założenia cewnika i uszkodzenia cewki moczowej oraz do zakażenia bakterią doszło w pozwanym szpitalu. Pozwany tym samym zaniedbał zdrowie powoda, nie zapewnił mu bezpiecznych warunków pobytu, do czego był zobowiązany.

(...)

W dniu planowanego wypisu powoda - 29 stycznia 2015 roku lekarz I. M. zdecydowała, by powodowi na czas podróży do K. założono cewnik Foleya, na co powód wyraził zgodę i co odnotowano w dokumentacji medycznej. Przy zabiegu zakładania cewnika Foleya były pielęgniarki B. B. i J. K.. Postawiono parawan, przebywający z powodem na sali pacjent W. O. – spał, drugi był w tym czasie w toalecie. Po założeniu cewnika Foleya uzyskano czysty mocz, co odnotowano w karcie obserwacji pacjenta. Powód nie zgłaszał dolegliwości, nie informował także ani pielęgniarek ani innych osób o tym, by pojawiła się w worku na mocz krew. Nie było również potrzeby wzywania lekarza, gdyż zabieg założenia cewnika przebiegał standardowo. Pielęgniarki po założeniu cewnika ubrały powoda, który miał opuścić wkrótce szpital. Powód, który wcześniej miał doświadczenie z cewnikiem Foleya, wiedział o tym, że sam nie może zdejmować cewnika, mógł to uczynić jedynie personel medyczny na zlecenie lekarza. Wiedział także o tym, że powinien uważać na cewnik w trakcie podróży, by go nie poruszać, nie przemieszczać, gdyż może to spowodować uszkodzenie delikatnej cewki moczowej. Pielęgniarki po założeniu cewnika Foleya przypomniały o tym powodowi. Powód w dniu wypisu był w stanie ogólnym dobrym, nie miał podwyższonej temperatury, miał dobre ciśnienie, nie uskarżał się na nic.

(...)

Ojciec powoda nie był osobiście przy zabiegu zakładania cewnika Foleya. Jednocześnie przeczą słowom powoda i wskazanych przez niego świadków – zapisy dokumentacji medycznej oraz zeznania personelu szpitala – pielęgniarek, wykonujących zabieg założenia cewnika Foleya. Pielęgniarki J. K. i B. B. – osoby obce dla powoda zeznały w sposób stanowczy i konsekwentny, że założenie cewnika Foleya w dniu 29 stycznia 2015 roku miało przebieg standardowy, prawidłowy, po założeniu cewnika pojawił się czysty mocz, co zostało zapisane w dokumentacji. Powód nie uskarżał się na nic, nie informował o krwi w worku na mocz, nie wzywano lekarza. 

(...)

Całkowicie odosobnione i stronnicze są natomiast zeznania świadka W. O. – pacjenta na sali szpitalnej, na której przebywał powód. Świadek zeznał, że w dniu zakładania cewnika Foleya powodowi, parawan został zabrany, a świadek widział zabieg cewnikowania powoda. Co więcej, widział także jak pojawiła się krew w cewniku. Tym zeznaniom przeczą zarówno zeznania pielęgniarek J. K. i B. B. jak i samego powoda, który zeznał, że tego dnia parawan był postawiony, a świadek O. spał, więc nie był wyproszony z sali. Zeznania świadka O. nie zasługiwały zatem na wiarę w żadnym zakresie.

(...)

Świadkowie zawnioskowani przez pozwany szpital to jego personel: pielęgniarki J. K., B. B., R. G. (2), fizjoterapeuta R. G. (1), lekarz I. M. oraz lekarz J. D..

Świadek J. K. – uczyła powoda samo cewnikowania, to ona wraz z B. B. założyła mu cewnik Foleya w dniu wypisu ze szpitala. Cewnik był bardziej miękki dla lepszego komfortu pacjenta, jak zwykle po zasłonięciu łóżka powoda parawanem założono cewnik Foleya. Nie było żadnych problemów, nie pojawiła się krew, wypłynął mocz barwy żółtej, co oznaczało, że cewnik dotarł do pęcherza moczowego, czyli został założony prawidłowo. Powód został poinformowany w jaki sposób ma opróżniać worek z moczem, że ma uważać na cewnik, został ubrany przez świadka i przygotowany do wyjścia. Powód nie zgłaszał żadnych uwag, dolegliwości. Świadek nie widziała jak powód opuszczał szpital. W ocenie Sądu zeznania świadka są jasne, logiczne, maja potwierdzenie w zeznaniach drugiej pielęgniarki B. B. jak i w dokumentacji medycznej i dlatego zasługują w pełni na wiarę.

Świadek B. B. – druga pielęgniarka pozwanego szpitala potwierdziła wszystkie okoliczności założenia cewnika Foleya, o których zeznała świadek J. K.. Zabieg był na prośbę powoda, by miał komfort podczas podróży do K.. Tradycyjnie przebiegał przy rozłożonym parawanie, nie było żadnych problemów z wprowadzeniem cewnika, po chwili ukazał się czysty mocz, co świadczyło o prawidłowym założeniu cewnika. Powód nie skarżył się, nie informował o pojawieniu się krwi. Po ubraniu powoda, został zabrany do busa, którym miał podróżować z ojcem. Powód wiedział jak obsługiwać cewnik Foleya. Świadek zeznała, że w przypadku założenia cewnika Foleya wskazana jest pozycja leżąca podczas podróży, by cewnik nie przemieszczał się i nie uszkodził delikatnej cewki moczowej. Zdaniem Sądu zeznania świadka jako spójne, logiczne i mające potwierdzenie w dokumentacji medycznej – zasługują w pełni na wiarę.

Świadek R. G. (2) – pielęgniarka pozwanego szpitala – pamiętała powoda na oddziale pozwanego szpitala. Potwierdziła, że przeszedł rehabilitacje, naukę samo cewnikowania, że opuścił szpital wcześniej, gdyż chciał kontynuować rehabilitację w prywatnym ośrodku w K.. Świadek zeznała, że powód miał założony na podróż cewnik Foleya, następnie zabrał go z oddziału ojciec i przewoził swoim busem do K.. Nie była natomiast przy zakładaniu cewnika Foleya. W ocenie Sądu zeznania świadka korespondują z zeznaniami pozostałych pielęgniarek jak i dokumentacja medyczną i dlatego są wiarygodne.

Świadek R. G. (1) – fizjoterapeuta – zeznał, że rehabilitował powoda na oddziale pozwanego szpitala. Udało się usprawnić powoda, by samodzielnie wykonywał pewne czynności, takie jak przesiadanie się na wózek inwalidzki, poruszanie się nim. Zeznał, że powód został przystosowany do tego, by w miarę samodzielnie funkcjonował i by mógł czynić to po opuszczeniu szpitala. Świadek potwierdził, że w rehabilitacji pomagał brat powoda – K.. Zdaniem Sądu zeznania świadka są bezstronne, logiczne i zasługują na wiarę.

Świadek I. M. zeznała, że powód przebywał na jej oddziale rehabilitacji w pozwanym szpitalu do 29 stycznia 2015 roku, chociaż planowany wypis miał nastąpić nieco później – do pierwszej połowy lutego 2015 roku. Na prośbę powoda, który znalazł dla siebie nowy ośrodek rehabilitacji w K. – został wypisany w dniu 29 stycznia 2015 roku. Kartę informacyjną leczenia sporządzono dzień wcześniej, gdyż powód zamierzał opuścić szpital rano – około godziny 8. Według świadka powód podczas pobytu na oddziale nauczył się jeździć na wózku inwalidzkim, potrafił ćwiczyć kończyny górne oraz opanował samo cewnikowanie. Przez ostatnie tygodnie pobytu w szpitalu powód dobrze sobie z tym wszystkim radził, nigdy nie wystąpił u niego uraz cewki moczowej. Powód został poinformowany przez świadka o terminie wypisu – w połowie lutego, świadek spotkała się także z rodzicami powoda, by poinformować ich o problemach, na jakie muszą być przygotowani po opuszczeniu szpitala przez powoda, jakiej pomocy będzie wymagał, jak należy przygotować mieszkanie dla osoby z niepełnosprawnością powoda. Powód pod koniec stycznia 2015 roku zawiadomił świadka, że chce wypisu ze szpitala, gdyż znalazł ośrodek rehabilitacji, do którego zamierza się udać. Wobec tego, że ośrodek był znacznie oddalony od pozwanego szpitala, nie można było zapewnić bezpłatnego transportu powoda, jednak świadek wyraźnie informował powoda o potrzebie zapewnienia takiego płatnego transportu sanitarnego, wskazywał odpowiednie firmy trudniące się tym przewozem. Powód wyraźnie oświadczył, że nie potrzebuje takiego transportu, gdyż będzie miał zapewnioną karetkę przez ojca. W dniu wypisu okazało się jednak, że ojciec powoda przyjechał po niego zwykłym busem, który nie był przystosowany do transportu osób z urazami kręgosłupa. Świadek wobec tego, że powód miał podróżować przez kilka godzin dla jego komfortu zaproponowała mu założenie cewnika Foleya, na co powód wyraził zgodę. Cewnik został założony przez dwie pielęgniarki, które nie zgłaszały żadnych problemów. Podobnie powód nie zgłaszał dolegliwości lub pojawienia się krwi w worku na mocz. Zdaniem świadka przewóz zwykłym samochodem bez opieki sanitariusza nie był bezpieczny i właściwy ze względu na uraz kręgosłupa powoda. Niewygodne warunki w trakcie długiej podróży, niebezpieczeństwo osunięcia się powoda na fotelu, uderzenia przypadkowego w cewnik – mogły spowodować uraz cewki moczowej. W ocenie Sądu zeznania świadka są szczegółowe, jasne, spójne, logiczne, potwierdzone innymi dowodami – zeznaniami świadków – personelu medycznego szpitala jak i treścią dokumentacji medycznej, stąd zasługują w pełni na wiarę.

Świadek J. D. – lekarz pozwanego szpitala zeznał, że pamięta powoda z jego pobytu w szpitalu, gdzie był poddany rehabilitacji. Został wypisany na własną prośbę, gdyż miał plany dalszej rehabilitacji w innym ośrodku. W dniu wypisu jego stan zdrowia był dobry, nie miał infekcji ani temperatury. Był badany przez świadka dzień przed wyjściem ze szpitala. Świadek nie był przy zakładaniu powodowi cewnika Foleya, gdy przyszedł do szpitala – powoda już nie było. Z relacji pielęgniarek słyszał, że założenie cewnika przebiegło standardowo, nie wystąpiły żadne problemy, w szczególności nie pojawiła się krew. Skoro pojawił się czysty mocz, to oznaczało że cewnik dotarł do pęcherza moczowego i nie uszkodzono cewki. Świadek nie słyszał również o tym, by wzywano po założeniu cewnika jakiegoś lekarza, by były jakieś problemy. To świadek zapisał w karcie pacjenta informację uzyskaną od pielęgniarek, że pacjent został wypisany z oddziału, na jego prośbę założono cewnik Foleya na czas przejazdu do K., po założeniu cewnika uzyskano czysty mocz. To świadek podpisywał kartę informacyjna leczenia szpitalnego powoda, która została przygotowana dzień wcześniej, gdyż powód chciał rano opuścić szpital. Skoro decyzję o założeniu cewnika Foleya podjęła lekarz I. M. rano w dniu 29 stycznia 2015 roku, nie zapisano tego w karcie. Podczas podróży do K. samo cewnikowanie powoda byłoby znacznie utrudnione lub niemożliwe, stąd decyzja o założeniu cewnika Foleya była słuszna. W ocenie Sądu szczere, jasne zeznania świadka, potwierdzone zeznaniami pielęgniarek oraz lekarza I. M., zasługują w pełni na wiarę.
(...)

Sąd oddalił powództwo...

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2019.07.29 18:04:29 ~hmm

Czasem mężczyznom zakładają cewnik lekarze z asysta pielęgniarki, ale w tym przypadku nie miałoby to znaczenia. Mimo wszystko dla takich oskarżeń lepiej nie pozostawia pacjenta z żadnymi cewnikami lub kaniulami poza szpitalem, lub dokładnie to udokumentować na zleceniu.

#2  2019.07.29 22:25:56 ~Ja

Pracowalam 40 lat w szpitalu. I zawsze mezczyzn cewnikowal i cewnikuje lekarz(plec obojetna). Natomiast kobiety cewnikowaly i cewnikuja pielegniarki.

#3  2019.07.29 22:27:42 ~Do1

Czytalas dokladnie calosc czy tylko tytul? Cewnik zostal zalozony za zgoda pacjenta,na zlecenie lekarza a wszystko zostalo szczegolowo udokumentowane

#4  2019.07.30 06:51:31 ~stara

No dobra, ale dlaczego pielęgniarki cewnikowały mężczyznę,przecież nie musiały ?

#5  2019.07.30 10:22:01 ~do 3

Tak, źle mnie zrozumiano. Mówię tylko, że to bardzo dobrze ze cewnikowanie było wpisane w zlecenie lekarskie, bo wg artykułu "Skoro decyzję o założeniu cewnika Foleya podjęła lekarz I. M. rano w dniu 29 stycznia 2015 roku, nie zapisano tego w karcie." nie było o tym mowy w wypisie, a tak pielęgniarki były chronione, że to nie z ich inicjatywy. do 4. Pielęgniarki zgodnie z ustawą i treści kształcenia w toku nauczania, również mogą same cewnikować mężczyzn, w tym przypadku było to na zlecenie lekarskie jak podaje artykuł. Zwyczajowo częściej robi to lekarz.

#6  2019.07.30 11:23:32 ~M.

Oczywiście, że nie musiały. Tak samo, jak mogły odmówić każdej procedury medycznej, z uzasadnionych przyczyn. Nie wiem skąd te przekonanie, że pielęgniarka może tylko i wyłącznie cewnikowac kobiety. Jeżeli kogoś interesuje, stanowisko NIPIP w tej sprawie: "Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r, poz. 631) absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim w trakcie realizacji programu kształcenia zawodowego nabywa umiejętności dotyczące zakładania cewnika do pęcherza moczowego oraz usuwania cewnika. Powyższe przepisy nie zawierają również żadnych ograniczeń powodujących, iż osoba, która ukończy licencjat na kierunku pielęgniarstwo nie mogłaby wykonać zabiegu cewnikowania u mężczyzny. Na chwilę obecną zatem pielęgniarka może w ramach kształcenia zawodowego (podstawowego) nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania zabiegu cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn. Tym samym może ona wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn. Jednocześnie należy wskazać, iż inne obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość wykonania przez pielęgniarkę zabiegu cewnikowania każdemu pacjentowi (samodzielnie, bez zlecenia lekarza) i nie ograniczają uprawnień pielęgniarki wyłącznie do pacjenta w osobie kobiety. Zgodnie bowiem z § 1 ust. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego m.in. świadczeń leczniczych obejmujących "zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika".

#7  2019.07.30 14:45:08 ~-Piel

To i tak bez znaczenia . Pacjent mógł mieć jakieś inne schorzenie . Czy to zrobi lekarz czy pielegniarka to mogło tak samo skończyć się . Najlepiej jakby cewnikowal specjalista np urolog albo ktoś kto pracuje na urologi i ma stały kontakt z ta dziedzina A i tak nie ma gwarancji że nic nie stanie się .

#8  2019.07.30 18:46:23 ~piel

No tak niech urolog cewnikuje wszystkich mężczyzn.może nie tędy ta droga .Po prostu nie ma że pacjent chce zostawić cewnik by mieć komfort podróży.Usunąć i do widzenia.i dokładnie opisać wszystko i ksero zostawić w dokumentacji.Masakra z tymi roszczeniowymi pacjentami.

#9  2019.07.31 02:43:17 ~Iwa

A mi przyszlo do glowy cos innego. W szpitalu nauczono pacjenta cewnikowac sie samemu .A czy nie bylo aby czasem tak , ze sie sam zcewmikowal i cos poszlo nie tak o uznal ze skoro ma problem to wyrwie pare groszy przy okazji ze szpitala

#10  2019.07.31 11:57:36 ~piel

Pierwsze słyszę o samo cewnikowaniu gdzie jest powiedziane że pacjent może robić to sam . Szwy i dreny tez powinien sam sobie zakładać ? . przecież są to zabiegi które trzeba wykonać sterylnie . Tutaj przede wszystkim trzeba było zbadać zasadność samo cewnikowania i kto coś takiego zlecił .

#11  2019.08.26 10:36:41 ~RGN-facet

Do #10 A slyszales/alas o tymczasowym cewnikowaniu? Nie ma balonika, cewnik jest jednorazowy: trening, in-out i po sprawie. A tak w zasadzie to po co temu pacjentowi by cewnik? No i najwazniejsze: nie sztuka zacewnikować, sztuka odpowiednio zamocować i unieruchomić końcówkę, Dyndające worki są niedopuszczalne. Nie wiedziałem, ze w Polsce nie mógłbym założyć cewnika kobietom.

Dodaj komentarz