Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Zobacz także:

CO PO LIKWIDACJI

1200 DO PODSTAWY PIELĘGNIAREK?

W dniu 7 sierpnia 2019 roku, informowaliśmy na portalu, że minister zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych, projekt rozporządzenia, które zapewnia pielęgniarkom i położnym 1200 do postawy tylko do 1 kwietnia 2020 roku.

Zobacz przedmiotowy projekt w artykule: 1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020. 

Natomiast w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ropzrządzenia czytamy: 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 marca 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących  liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zmiana w§ 3 projektowanego rozporządzenia polega na zmianie daty stosowania współczynników korygujących z dnia 1 września 2019 r. na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

Przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest wynikiem zmian na rynku pracy spowodowanych między innymi wprowadzeniem ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 oraz z 2018 r. poz. 1942) przewidującej podwyższenie tzw. kwoty bazowej tj. kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych tą ustawą, a także ze zmiany aktów wykonawczych wprowadzających przepisy dotyczące spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek. Powyższe regulacje skutkują zmianą struktury zatrudnienia i wynagradzania ww. grup zawodowych, a co za tym idzie brakiem możliwości pełnej oceny skutków tych zmian w terminie do dnia 1 września 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2019 r. wzrasta o kwotę 1200 zł, w tym od 1 września 2018 r. wzrosło o 1100 zł miesięcznie.

Zmiana brzmienia § 11 pkt 10a załącznika do zmienianego rozporządzenia polega na skorygowaniu oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na zastąpieniu w użytego w tym przepisie w obecnie obowiązującym brzmieniu wyrazu “świadczeniodawca” wyrazem “świadczeniobiorca”.

Zgodnie z § 2 projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ważnym interesem państwa uzasadniającym wejście w życie przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba zapewnienia odpowiednich regulacji zapewniających kontynuację dotychczasowych rozwiązań dotyczących trybu przekazywania środków oraz informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia. Takie rozwiązanie jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

źródło: legislacja.gov.pl 

Wnioski:

Ministerstwo zdrowia wycofuje się z przekazywania do podmiotów leczniczych "znaczonych pieniędzy" na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, tak jak to ma miejsce obecnie, kiedy NFZ na "1200 zł do podstawy pielęgniarek i położnych" oraz na pochodne od tej kwoty, przekazuje na 1 etat pielęgniarki ryczałtem ponad 2 tys. PLN. 

Co w zamian? Tak jak napisano w powyższym projekcie rozporządzenia! NFZ ma wypracować "mechanizm wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców". Co to oznacza? Że NFZ nie będzie przekazywał znaczonych pieniędzy na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Zembalowe oraz "1200 zł do podstawy przejdzie do historii". Pieniądze na wynagrodzenia pracowników  w danym podmiocie leczniczym będą dzielone przez dyrekcję oraz związki.

Jedynym wyznacznikiem płac pielęgniarek i położnych będzie ustawa o najniższych wynagrodzeniach... Która dzieli pielęgniarki na trzy grupy. I powodująca różnicę pomiędzy grupą 9 a 7 ponad 2 tys. złotych w samej podstawie....

Więcej informacji w sprawie w najbliższym czasie... 

Mariusz Mielcarek 


Komentarze użytkowników

#1  2019.08.08 08:18:48 ~Piel

Będzie dobrze, a nawet lepiej :)

#2  2019.08.08 08:31:11 ~Studentka

Nic tylko uciekać z tego złodziejskiego kraju.

#3  2019.08.08 08:45:19 ~#3

Mnie mlodzi ludzie pytaja,czy to prawda,że pielegniarki teraz swietnie zarabiają,że takie są dobre warunki pracy itp.Odpowiadam,ze nie,nie prawda.3 chetne na studia pielegnirskie zaprosilam na swoj oddział,żeby zobaczyly jak wyglada moja praca.Uciekły po 5 godzinach.

#4  2019.08.08 08:45:20 ~Anja

Jeśli to prawda to będą zap.ć sami ,stare odejdą na emeryturę a młode nie przyjdą za te psie pieniądze

#5  2019.08.08 08:48:16 ~Piel

Przecież to już jest włączone do podstawy i kropka .

#6  2019.08.08 09:00:42 ~Piel

Dokładnie tak z podstawy nikt już nie odbierze - chyba ze nas pozwalniają

#7  2019.08.08 09:13:09 ~Piel

Włączone i mogą wyłączyć. To są pieniądze od NFZ a nie od pracodawcy, od początku jak tylko nam dali te pieniądze do podstawy to wydawało mi się zbyt piękne. Teraz to zastosuja swoją "sprawiedliwą " siatkę płac i będzie między nami różnica ponad 2 tys zł, o to im chodzi żeby nas upodlić

#8  2019.08.08 10:19:21 ~?..

Ogólnie,ilość pieniądza w państwie jest stała,pieniędzy się nie dodrukowuje.Im więcej się dodrukowuje,tym pieniądz jest mniej warty.Jeżeli podniosą wydatki przedsiębiorcy,on podniesie cenę,ludzie więcej zapłacą.Więcej zarabiają rośnie popyt, tym samym rośnie cena,i nici z podwyżki,bo jest drożej.Wiadomo,że zawsze na powierzchni utrzymują się pewne wybrane grupy.Resztę dzieli się na zasadzie zabiera biednym trochę bogatszym,a daje biednym biedniejszych.Bogaty decydent musi dostać swoje.Poza tym manipulacja w podatkach,klient tego nie rozpozna.I tak to jest.Już się to dzieje.

#9  2019.08.08 10:25:09 ~///

Po pierwsze wyłania się tutaj prosta logika. Rządzący chcieli polikwidować przynajmniej 300 z 900 obecnie funkcjonujących szpitali i przenieść leczenie ze szpitalnego do ambulatoryjnego, po to również wprowadzili normy zatrudnienia pielęgniarek (niech nikt nie wierzy w te bzdury o dobru pacjenta i bezpieczeństwie pracy pielęgniarki), miało to służyć zamykaniu oddziałów a potem całych szpitali. Wytłumaczeniem miał być brak personelu ale lobby lekarskie zadziałało i normy nie są przestrzegane, docelowo zostaną zniesione (dla dobra pacjenta a tak naprawdę właścicieli szpitali). Chwilowe podwyżki, dziwnym trafem, zbiegły się z otwieraniem nowych kierunków pielęgniarskich w prywatnych uczelniach, z 75 do 105 na przestrzeni ostatnich czterech lat i dziwnym trafem są zapełniane. Kształci się około 7 tyś osób rocznie, do 10 tyś mają już bliżej niż dalej więc sądzą, że kryzys personalny zostanie zażegnany i nie trzeba się już starać o pielęgniarki ( więcej kasy dla lekarzy - taki układ ma pozostać), nic bardziej mylnego. Granice są otwarte, młode osoby do 30 r.ż. bez własnych rodzin i dzieci są werbowane nie tylko do krajów UE, Szwajcarii, Norwegii ale także do Kanady, USA (choć tam ostatnio mniej, ściągają pielęgniarki z Filipin, anglojęzyczne), Kanady, Australii i innych krajów. Bez zamknięcia granic i nakazu pracy w Polszy nie uda im się zatamować exodusu młodej kadry, w dodatku mamy niż demograficzny więc z podjęciem pracy w innych zawodach pielęgniarki nie będą mieć problemu. Uratowanie pielęgniarstwa w Polsce będzie wymagało czegoś więcej niż pseudo podwyżek i pseudo norm, nie wystarczy dać na początek pracy pielęgniarce średnią krajową a docelowo dwie średnie krajowe ( staż, dodatkowe kursy, specjalizacje itp). Tutaj potrzeba zmiany mentalności zarządzających ochroną zdrowia lekarzy i rodzin pacjentów, obstawiam, że prędzej pielęgniarstwo wyginie niż to się zmieni. Będziemy kształcić personel pielegniarski na eksport, wolnego rynku i zasad kapitalistycznego prawa podaży i popytu nie oszukaja pozorowane działania rządzących. Polska przeznacza na ochronę zdrowia 4,6 % produktu krajowego brutto, zalecenia WHO to 8,6% produktu krajowego brutto a kraje starej UE 9 % produktu krajowego brutto więc teraz wszyscy mają odpowiedź dlaczego w Polsce nic nie uratuje pielęgniarstwa.

#10  2019.08.08 10:34:09 ~Eliza

Po co takie oddziały jak Dermatologiczne gdzie jest 15 chorych, a łóżek 20. Przekształcenia w dziennego pobytu _to interesujące.

#11  2019.08.08 10:41:05 ~Piel

Zgadzam sie w calej rozciaglosci tego komentarza dokladnie tak bedzie

#12  2019.08.08 10:42:40 ~Do 9

Od 11 do 9

#13  2019.08.08 10:43:10 ~do 9

Mnie się podoba wpis,oby było takich więcej.Rozszerzmy sobie horyzonty i zaineresowania. Czasami wydaję się,że decydenci ludzi mają za ciemnotę,albo chcą ,żeby nią została.

#14  2019.08.08 10:53:02 ~/// cd.

Dziękuje za komentarze osobom 11, 12, i 13. Zaprezentowane dane pochodzą z internetu i są ogólnie dostępne.

#15  2019.08.08 12:49:53 ~Adam

Witam wszystkich. Mam pytanie. Już nic nie rozumiem. Pracuje w zawodzie od roku i obecnie moja podstawa wynosi 3930 w tym jest podstawą od szpitala +1200 zł. I jaka będzie moja podstawa po tym jak odbiorą te 1200 zł? Jestem w trakcie studiów magisterskich więc na chwilę obecną wpadnę do najniższej grupy. Czy to możliwe że będę mniej zarabiać niż obecnie?

#16  2019.08.08 13:30:33 ~do 15

Na tym portalu nie uzyska Pan takich dokładnych informacji. Nie powinien Pan zarabiać mniej niż obecnie, chyba, że podpisze Pan aneks do umowy o pracę, wyrażając w nim zgodę na obniżkę zarobków.

#17  2019.08.08 14:07:16 ~Do 15

Ja jestem w zawodzie 25 lat mam taką samą zasadniczą jak Ty i nawet nie chcą wypłacić jubileuszu bo zmieniłam 5 lat temu miejsce pracu. NIC sie nie zmieni w tym zawodzie . Obniżyć nie obniżą mam taką nadzieję

#18  2019.08.08 14:12:58 ~Gość

Nigdy tego nie zrobią. Ciekawe kto im będzie wtedy pracować?

#19  2019.08.08 16:16:45 ~Piel

W życiu tego nie zrobią. Stary dziad będzie im wtedy pracował. A poza tym kto podpisze im aneks do umowy obniżający pensje?

#20  2019.08.08 16:52:18 ~Położna

Przykro to mówić ale kazdy podpisał aneks a w nim na samym końcu. ostatni punkt. Środki beda wypłacane do momentu kiedy NFZ bedzie je przekazywał Po tym czasie wracamy do poprzedniej podstawy. Pozostanie wyjść na ulicę.

#21  2019.08.08 16:57:51 ~Pie

I Wyjdziemy.

#22  2019.08.08 17:02:21 ~piel

Srał ich pies, idę za rok na zasłużoną emeryturę.

#23  2019.08.08 17:07:21 ~Piel

Mnie nie zabiorą. Jestem w gr 7.

#24  2019.08.08 17:50:19 ~Do 23

No i co z tego, że w gr 7 ? Uprzywilejowana jakaś ?

#25  2019.08.08 17:52:49 ~Kur*

Strajk ogólnopolski! Odejść od łóżek i nie wracać do skutku! I nie dac się zastraszyć! Dość już tego upodlenia! Dość braku szacunku! Na co czekamy ?

#26  2019.08.08 18:27:54 ~zx

Myślę,że nie odważą się obniżyć,stracą młodych całkowicie.

#27  2019.08.08 18:28:29 ~Do 24

A to, że pielęgniarki z magistrem i specjalizacją będą mieć podwyżki zagwarantowane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

#28  2019.08.08 18:36:00 ~Ft

U nas nie było żadnych aneksów. Była zmieniona umowa o płace. Powtórzę _bez aneksów. Nikt nikomu nie podpisywał takich głupot że do momentu jak NFZ będzie płacił.

#29  2019.08.08 18:40:31 ~?/

Szukają sprzymierzeńców,Targowica. Potem upadła Rzeczpospolita.

#30  2019.08.08 18:46:04 ~Gość

Ktoś kto nie orientuje się jak wyglądają zarobki pielęgniarek czytając bzdury rządowe wyczyta że dostałyśmy ostatnio 1600 + 1200 + 1100 rachunek prosty . Czego te pielęgniarki jeszcze chcą. Bardzo często słyszę od pacjentów ze teraz to zarabiamy krocie , nawet nie chce się tego komentować.

#31  2019.08.08 19:07:56 ~***

W moim aneksie nie ma mowy z jakiego źródła są środki na wynagrodzenie. Niechybnie będzie następny aneks, równoznaczny z utratą pracy, jeżeli nie zostanie podpisany! I to wszystko w świetle prawa!

#32  2019.08.08 19:42:39 ~Stefan

To proste. Rzucam tę pracę na internie. I tak mamy zawsze ponad dwukrotnie zawalony oddział. Odejdę z uśmiechem, nie sam. Nawet na urlop nie puszczają. Na tą chwilę mam 50 dni urlopu i brak szans na wykorzystanie, a bardziej na bycie wykorzystanym przez pracodawce, oddziałową etc. Szkoda życia, czasu na naukę, pieniędzy, życia rodzinnego i kręgosłupa. A Wy wszyscy po fachu też to pierdolnijcie solidarnie, wtedy na kolanach kiedy krach nastąpi przyjdą błagając o powrót. Tylko że wy nie jesteście solidarne

#33  2019.08.08 19:45:58 ~Piel

Pielęgniarki ciągle się czegoś boją, nic Wam nie zabiorą - widocznie metoda ciągłego zastraszania działa. Nie ma się czego bać - odwagi - teraz Wy jesteście na pozycji wygranej. Praca dla pielęgniarek jest wszędzie - teraz tylko trzeba wynegocjować dobre stawki. Będzie dobrze to tylko kwestia czasu !

#34  2019.08.08 19:49:44 ~nurse

Jak już jest w podstawie to chyba nie mogą zabrać ,chociaż nic nie wiadomo, ja kilkanaście lat temu podpisywałam aneksy że zrzekam się 10% premii i zrzekam się 13-tki:)

#35  2019.08.08 19:53:11 ~Stefan

Koleżanki, nie bójmy się odejść z pracy, czy tez kieratu, pańszczyzny obarczoną odpowiedzialnością karną, wiecznym oskarżaniem i pracą ponad siły - wiadomo, że nie każdy oddział. Co będzie dalej? Lekarze leniuszki i nieumiałki Was zastąpią, a może opiekunki, czy też dyrekcja albo naczelna czy też panie i Izb Piel. ? Nie bądzcie durne cipki tylko się wreszcie zjednoczcie! Kto Was zastąpi? Tyle ogłoszeń o prace dla pielęgniarek i nie ma chętnych. A Wy dalej cykacie. Rozumiem, że część to może proste baby ze wsi i się boita, ale tych to minimum. Weźcie się wreszcie w garść

#36  2019.08.08 19:54:53 ~nurse

Stefan ma racje tylko kto w wieku 50+ chce szukać nowej pracy? Każdy tylko marzy żeby dotrwać do emerytury:)

#37  2019.08.08 19:59:08 ~Stefan

Nie przejmuj się. Jest masa miejsc gdzie płacą 400 500 zł za dyżur i jeszcze dziękują, że przyszłaś. Czasem 4 czy nawet 6 12tek wystarczy by miec wiecej kasy niż to co utarasz 16 dyżurami. To wielka różnica

#38  2019.08.08 20:26:35 ~hmm

Będzie PO WYBORACH więc wszystko mogą zrobić, pytanie, czy zabiora też zwierzchnikom,izbowym,no i uprzywielejowanym zawodom z budzietówki tj nauczycielom a szczególnie mundurowym bo póki co , tym rozszerzaja przywileje i regularnie dokładają kasę.

#39  2019.08.08 20:38:05 ~Plg do36

Mam 55lat.Jeżeli zabiorą nam to co dali ,bez zastanowienia odchodzę.Mam na oku pracę,nie w swoim zawodzie ale dobrze płatna.Do emerytury przeżyłabym.Byłabym wreszcie wolna .

#40  2019.08.08 20:48:19 ~Gosc

Są ratownicy medyczne hehe

#41  2019.08.08 20:50:14 ~nurse

Jak zabiorą ten dodatek to będziemy zarabiać mniej od sprzątaczek? katastrofa jakaś:)

#42  2019.08.08 21:42:29 ~Piel

Jest to celowe zagranie, jak zabiorą 1200 z podstawy to pielęgniarki hurtem będą robić mgr i specjalizację, a wtedy uczelnie będą zarabiać

#43  2019.08.08 21:42:43 ~Do 40

Ratownicy, no normalnie zabiłeś śmiechem. Oni też odchodzą z zawodu, zresztą jest ich ze 14 tyś. połowa na SOR, połowa w taborach wyjazdowych. Nie ośmieszaj się 40, bo czasy kiedy straszyliście Ukraińskimi pielęgniarkami, ratownikami czy opiekunami minął, teraz będą straszyć pielęgniarki: NIE POSMARUJESZ, NIE POJEDZIESZ, HE, HE/

#44  2019.08.08 22:17:51 ~ Do stefan

Kocham

#45  2019.08.08 22:55:14 ~PIEL

Jacy jesteśmy tempi i tępi. Wiadomo, że mamy kasę w podstawie i nikt nam tego nie odbierze. Może padnijmy dziękczynnie na kolana i już dziękujmy.

#46  2019.08.09 00:02:12 ~Studenci

Nie podejmę zawodu jeśli to odbiorą, proste. Pójdę za taka samą podstawę do lidla. Co najwyżej potrzaskam słoik z piklami, nie będę za****ć za najniższa krajową, plus ch***e warunki w pracy! MOGĘ PRACOWAĆ W KAŻDYM KRAJU UE jeśli się nauczę języka. Niech z Nami nie walczą tylko dadzą Nam to co chcemy! Bo do Warszawy jak wjedziemy to nie pójdziemy z gwizdkami tylko z oponami! Mam w dupie, ze nie wypada. Czasy powołania się skończyły!

#47  2019.08.09 02:51:27 ~mela

A sa osoby które na oczy nie widziały zembalowego szkoda gadać. Teraz nie wiem czy się cieszyć że wam zabierają ?

#48  2019.08.09 06:05:23 ~!!!!!!

Stefan ma racje ! STRAJK!

#49  2019.08.09 07:35:31 ~,,,,,,,

Ktoś napisał,że w wieku 50 lat jest za późno,aby zmieniać pracę,Do/pierwszy raz,i właściwie gdziekolwiek za granicę/wyjechałam do Włoch ,nie znając komputera,nie majac i nie znając telefonu komórkowego,język słabo,nie mając konta w banku,nie wiedząc jak działa bankomat- 2004rok.Od razu podjęłam pracę jako pielęgniarka.Było to poł.Włoch prywatna klinika rehab.Przyjęli,bo mieli ogromne braki piel.A i tak praca była lżejsza niż w Polsce.Ze mną były pielęgniaki 50,53 lat w podobnej sytuacji .Wszystkiego się nauczyłam i to bardzo szybko,jak zaczęłam zarabiać po 2 tyś i więcej euro.Tam emerytura w wieku 65 lat.Nie bójcie się,nawet nie wiecie na co Was stać.Tam też pomagali.A później satysfakcja ogromna.Odmłodniejecie o co najmniej 10 lat.Odwagi.A i tu walczyć o swoje,o siebie się nie bójcie.

#50  2019.08.09 10:53:03 ~***

Ponad trzydzieści lat w zawodzie pielęgniarki . w kraju i za granicą. i mam zamiar zmienić pracę ( jako pielęgniarka)

#51  2019.08.09 11:07:16 ~Ewa

Nie trzeba strajkować tylko złożyć masowo wypowiedzenia tak jak to robią lekarze. Pielęgniarki w większości są tylko mocna w przysłowiowej gębie ale jak przychodzi co do czego to siedza cicho i podpisują każdy papier. Tak jest u mnie w pracy. Same oddały dodatek za podawanie cytoli a później płakały. I w końcu chociaż przez miesiąc nie chodźcie na dyżury zlecone, z głodu chyba nie umrzecie. Kobiety otrząśnięcie się !

#52  2019.08.09 11:11:16 ~Ewa

Nic nam nie zabiorą o to proszę się nie bać !

#53  2019.08.09 13:38:23 ~,,,,,

Nie zabiorą,też w to wierzę,ale nie liczą się z pracownikiem piel,ani dyrektorzy,ani szefowe pielęgniarskie.I na większe podwyżki,też bym nie liczyła.

#54  2019.08.09 15:32:31 ~Ech

Jak realizują zapisy ustawowe dotyczące praktyki pielęgniarki i zakazu jej wykonywania przez osoby nie posiadających ustawowej zgody państwa? Czy się coś zmieniło?

#55  2019.08.09 16:03:34 ~Marzena56

No to strajkujmy dosyć zastraszania wreszcie uwierzmy w Siebie

#56  2019.08.09 16:11:52 ~Andrusa

Moja Żona dostała aneks do umowy i wyraźnie jest tam napisane, NFZ przestaje przekazywać środki to obniżą wynagrodzenie zasadnicze, nie wiem więc skąd tu ten optymizm, ze nie odbiorą

#57  2019.08.09 17:26:38 ~Do 56

No i co z tego, że tak ma w aneksie! Zabiorą, to niech składa wypowiedzenie i tyle! Czy naprawdę pielęgniarki są tak głupie i naiwne, że pozwolą sobie odebrać 1200 z podstawy i będą zapierd.ć za ochłapy? Ja nie zamierzam.

#58  2019.08.09 18:18:03 ~Do 56

Nie wiem gdzie takie aneksy były. Ani w moim szpitalu ani nigdzie indziej a mam kontakt z koleżankami z różnych szpitali. Myślę że ten ktoś wcale nie ma żony. To zwykły troll ten Andrus

#59  2019.08.09 20:05:45 ~Łowca

Najlepiej rozdaać po 500 zł dla każdego, a pielęgniarkom zabrać! PiS wie gdzie najwięcej głosów złapać i tam doje kase, a pielęgniarki, są im niepotrzebne.

#60  2019.08.09 22:03:29 ~Ola

Ja też nie mam takiego aneksu. Od trolli tu aż się roji

#61  2019.08.10 05:12:43 ~ona1

Ja tez mam zapis w wszystkich aneksach o dodatku 'zembali', ze jak NFZ nie da kasy to nie da nam ich pracodawca, szkoda, że tu nie można dodać fotki to bym pokazała.

#62  2019.08.10 09:46:22 ~a

Nic nam nie zabiorą. wyobrażacie sobie tą aferę na całą Polskę?

#63  2019.08.10 09:47:29 ~a

32 lata pracuję i ciągle się o coś boimy

#64  2019.08.10 11:11:22 ~Gggggg

Jezeli wyznacznikiem podzialu pieniedzy bedzie podział na GRUPY 7,8,9 to ok.Ale jak dyrekcja i zwiazki beda dzielic te pieniądze to znikna wyznaczniki ! .bo zrobia jak zechcą.I JEDNO ZAPRZECZA DRUGIEMU.

#65  2019.08.10 15:03:06 ~do 46

"Jeśli nauczę sie języka". "Stara" mogłaby tak powiedzieć, ale studenci pielęgniarstwa już powinni umieć na tyle,żeby język nie był główną barierą migracji do pracy w zawodzie, bo jaki obecnie mógłby być podstawowy ,świadomy powód podejmowania studiów pielęgniarskich, jeśli nie wyjazd ? . STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO W POLSCE,PRACUJ ZA GRANICĄ. Nie dotarło ? Wiem ,wiem, za granicą też można źle trafić/wybrać a nawet wdepnąć w gówno. Trzeba wiedzieć gdzie i jak "kopać" . Jeśli się źle tafi -kopać dalej i gdzie indziej, mając elastyczność i zmianę za hasła przewodnie bo takie są wymogi współczesnego rynku pracy. W końcu spora część pielęgniarek pracujących za granicą jest zadowolana. . . . Chociaż, co do świadomości to jednak mam wrażenie ,że pomimo internetu -kopalni wiedzy, dostępności informacji, obecnie studenci pielęgniarstwa są( bardziej niż dawniej uczniowie) nieświadomi w co naprawdę wdepnęli .

#66  2019.08.10 17:59:56 ~Xxl

Może i dobrze będzie sprawiedliwie cześć pielegniarek wogóle nie miała zembalowego nigdy nie dostały złotówki od nfz i żadna z biorących zembalowe się temu nie sprzeciwiała tetaz będzie ok jak nikt to nikt wspolczynniki wejdą w życie kto się starał i wykształcił dostanie kto siedział na 3 etatach wie jak będzie teraz mnie już nie żal nikogo o mnie nikt nie walczył ja mam tetaz to gdzieś

#67  2019.08.10 22:43:46 ~Heel

Teraz mam 3100 brutto to za 1900 mam pracować?

#68  2019.08.10 22:57:30 ~Iwona

Do 67 NIKT CI NIC Nie Zabierze!

#69  2019.08.11 07:54:14 ~Xc

Do 66 trzeba było nie siedzieć tam gdzie nie dawali zembalowego. To nie wina pielęgniarek tylko waszych dyrektorów. W większości dawali. Należało zmienić pracę a nie teraz się głupio cieszyć. Ale nic z twojej radości bo nikomu nikt nic nie zabierze!

#70  2019.08.11 11:27:32 ~#70

Kobieta 50 lat,to kobieta dyspozycyjna bo ma wychowane dzieci,posiada doswiadczenie zawodowe,często chce cos jeszcze dla siebie zrobic-uzupelnic wyksztalcenie,zajac się tym wszystkim,co musialo przez obowiazki rodzinne poczekać,zyjemy dluzej,więc w tym wieku kobiety jezeli dbaja o siebie,cieszą sie dobrym zdrowiem.50 lat to nie jesien zycia ,nie myslcie o sobie,ze jestescie babciami.Kreujcie wizerunek kobiety 50 lat jako mlodej,zdrowej,pelnej kteatywnosci,sil witalnych,chęci i energii do pracy,kobiety pieknej,wartosciowej,wykonujacej zawod z pasją nie poddajacej sie stereotypom ,walczacej o godne place i warunki pracy.A mlodzi niech patrza z zazdroscia i uczą sie,ze 50 lat to wciąż młodość,to ciagle potrzebny i wartosciowy pracownik.

#71  2019.08.11 13:06:18 ~70# do 67

Typowe pielegniarskie myslenie-ja nie mam,super bedzie jak nikt nie bedzie mial.Nikt o ciebie nie walczyl? Ten portal o ciebie walczyl,wytykajac głupotę naszych Zwiazkow antypielegniarskich i dalej walczy o każdą pielęgniarkę,nie wazne gdzie pracuje,jakie ma wyksztalcenie,majac na uwadze ,że szpital to miejsce ,gdzie dla czlowieka ciezkiej pracy należą się godne warunki pracy i placy,obserwując kazdy ruch,kazda ustawe naszych kochanych Pan Zwiazkowych i Izbowych,odrealnionych,gdzie ich wizje wcielone w zycie,sa jak granat rzucone w nas.Pamietam zafascynowanie i podekscytowanie Zwiazku Zawodowego Pielegniarek w mojej pracy na cudowną ustawę,dzielaca pielegniarki na grupy i w efekcie różnicę w placach ponad 2 tys zl.Zmien myslenie,zacznij obserwowac,kto jest twórcą tej padliny i tam osadzaj.Najlepiej myśleć-ja nie mam,to niech nikt nie ma.Ministerstwo Zdrowia sobie niczego nie wymysla,tworcami są same pielegniarki,a oni tylko przyklepuja.

#72  2019.08.11 19:58:32 ~Piel

Ja od kilku lat jestem na kontrakcie. Dodatek z NFZ mam wyplacany osobno na podstawie aneksu do umowy. Nie mam go w podstawie. Dyrekcja nie zgadza się na podwyżkę.

#73  2019.08.11 20:55:04 ~Aga

Przecież bulo wiadomo że tak długo nie będzie. Więc niech dają 1600 zł, to co obiecali i będzie lepiej. A wogóle to za to wszystko powinniśmy podziękować naszym Panią które o nad tak dbają. Zacznijmy strajkować, wystarczy odejść od łóżek Pacjenta, wziąść urlop i zostawić wszystko. A wtedy się OBUDZĄ bo pielęgniarki nie tylko na jednym etacie pracują. Będzie trzeba pozamykać oddziały! Lekarze potrafią wywalczyć stawki, wiedzą ile kosztuje godzina dyżuru a my za 25 zł za godzinę pracujemy. A oni za 250 zł za godzinę. Czas na zmiany, i przestańcie opowiadać że brakuje Wam tylko kilka lat do emerytury więc nie potrzebujecie zmian! Zacznijmy mówić że nam się to nie podoba, że powinnyśmy zarabiać tyle żeby nam starczyło na normalne życie. I przede wszystkich SZANUJMY SIĘ!

#74  2019.08.11 21:27:44 ~Ja

73 Brawo !

#75  2019.08.13 20:16:49 ~Dawid

Pielęgniarki powinny w każdym przypadku żądać min. 50% stawki jaką mają lekarze. Podwyżki jednej i drugiej grupy zawodowej powinny być powiązane.

#76  2019.08.15 23:46:46 ~Jana

Przestańcie się bać,dziewczyny i chłopaki! ,nawet jak się ma 56 lat życia/34 lata w zawodzie/ i dostanie się kopa od długoletniego pracodawcy ,to można znaleźć super pracę w pielęgniarstwie i nie ważne czy duża forsa czy tyle samo albo mniej.Ważne jest jak cię traktują,czy czujesz ,że jesteś coś warta.Trzeba jednak walczyć o szacunek do naszego zawodu i wreszcie zjednoczyć siły jako grupa zawodowa.Zawsze podziwiałam lekarzy za to,że potrafią się zjednoczyć i przez to zawsze wygrywają potyczki z systemem,tylko u nas zawsze są jakieś przepychanki i jedna drugiej ,zołzą" jest.Większość pracodawców wywodzi się z naszej grupy zawodowej/są w zarządzie spółek/ ,ale jak wlazły na szczyt to już zapomniały kim były.Życzę wszystkim koleżanką i kolegą po fachu "dużo szmalu",super warunków pracy,wspaniałych polskich lub zagranicznych pracodawców ale najbardziej szacunku do samych siebie i wiary ,że można wszystko zmienić jak się chce.Musimy nauczyć się walczyć o swoje,trzeba pokazać ,że jesteśmy siłą z którą muszą się liczyć.

#77  2019.08.26 19:43:27 ~AGata

Witam pracuję w KALISZU w PRZYCHODNI i nie dostałam 1200 podwyżki ,lekarze robią wszystko żeby nie wypłacać podwyżek . Do podstawy szefowa włożyła mi wszystko co mogła ,czyli zaszalała z księgową żeby w rubrykach się zgadzało i co ? i NIC ile miałam na kwitku tyle mam . 26 lat pracy w zawodzie studia wyższe ,kursy i inne gówna i zarabiam na rękę 2300 zł o zgrozo szlak mnie trafia.

#78  2019.09.10 14:27:07 ~Jolanta

Do77 To cię oszukani bo te pieniądze nie były od pracodawcy tylko z NFZ

#79  2019.11.04 13:36:54 ~Bonzo

Jak odejmną nam 1200 to zejdziemy poniżej najniższej krajowej;) ale śmieszne to wszystko;)

Dodaj komentarz