1200 do podstawy pielęgniarek - jest rozporządzenie.


Na stronach legislacja.gov.pl w dniu 27 sierpnia 2019 roku opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie "1 200 PLN do podstawy" pielęgniarek i położnych. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji. W uzasadnieniu do rozporządzenia zapisano, że przekazanie dodatkowych środków w 2019 r. i w latach następnych spowoduje, że wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej stanie się bardziej atrakcyjne niż dotychczas".

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809, z 2018 r. poz. 1373, 1682 i 2364 oraz z 2019 r. poz. 34 i 1335) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisy § 16 ust. 1a, 3-5 oraz § 30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r.”;
2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w § 11 ust. 4 pkt 10a otrzymuje brzmienie:
„10a) adresu i numeru telefonu właściwej komórki wskazanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w której świadczeniobiorca uzyska informację o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia;”,
b) uchyla się § 41a.
 
§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza w 2019 r., także według stanu na dzień 1 października 2019 r., i przekazuje do dnia 14 października 2019 r.
3. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca sporządza w 2020 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r. 
4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681);
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.
 
§ 3. Do trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
MINISTER ZDROWIA

Wiecej informacji w sprawie 1200 PLN do podstawy pielęgniarek


Komentarze użytkowników

#1  2019.08.29 17:06:00 ~M

Panie mariuszu co z tego wynika ze będzie czy nie będzie dodatku po 31.03 2020

#2  2019.08.29 17:13:29 ~Mgr

Gdzieś mam zembalowe chce podział współczynników

#3  2019.08.29 17:24:00 ~Do 1

1200 do podstawy jako mechanizm finansowy nie będzie. Natomiast będzie to zastąpione współczynnikami korygującymi. O tym wkrótce. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#4  2019.08.29 17:31:26 ~Kasia

Współczynniki korygujące.hm czyli coś zabiorą a coś dadzą .

#5  2019.08.29 17:32:18 ~M

Dziękuję będę śledzila pana portal

#6  2019.08.29 17:37:07 ~Do 5

Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#7  2019.08.29 18:41:04 ~Barbara

Współczynnik korygujący ? Co ma korygować? Moze więcej informacji w tym temacie.

#8  2019.08.29 18:53:36 ~Iga

Dzieje się. U nas AOS podwyżkę dostał, POZ może się obejść smakiem. I tyle w temacie.

#9  2019.08.29 19:06:56 ~Piel

Panie Mariuszu, a czy wie Pan coś na temat rozporządzenia czy ustawy dot podniesienia kwoty bazowej z 3900 do 4200? Czy to weszło już w życie, bo zdaje się, że prezydent podpisał to 8 sierpnia, ale jest jeszcze 14 dni na uprawomocnienie? Pytam, bo w naszym szpitalu lipcowe podwyżki były naliczane w oparciu o tę starą kwotę, a gdy zacznie obowiązywać nowa kwota bazowa, to mają być wyrównania od lipca. Czy wie Pan coś może na ten temat?

#10  2019.08.29 19:11:19 ~Piel

Czyli jak dziziaj mam podstawy 3270 i jestem po LM to zmniejsza mi podstawe do 2490.Przeciez nie moga nam zmniejszyc podstawy prawda.

#11  2019.08.29 19:23:05 ~Do 10

Nie mogą? A takie gów* podpisać mogły? Mogły! Pierdykną Ci aneks i albo podpisujesz albo wypad! Co za banda!

#12  2019.08.29 19:27:13 ~Do 9

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu a zostało opublikowane chyba 23 sierpnia , ale może ktoś wie czy potrzebne jest nowe porozumienie ze związkami bo pani Szczurek tak odpowiadała, że sama sobie zaprzeczyła

#13  2019.08.29 19:49:30 ~Do 12

Dzięki

#14  2019.08.29 19:59:24 ~Aloj

Współczynnik jest naliczany od kwoty bazowej /do 2019 była zamrożone 3900/A docelowo ma być średnia krajowa, czyli jak nalicza 0,64 od 5000 zł to da 3200. Tak to rozumie! Poza tym średnia krajowa rośnie!

#15  2019.08.29 20:23:19 ~Plg

Jeżeli jesteś poLM i masz teras zasad.3300,to w/g nowych czynników 2490 albo2680zł.Tylko uciekać z tego zawodu.

#16  2019.08.29 21:22:23 ~Op

Tylko pielęgniarka się należy a opiekuna salowe przy pacjentach nie robią? więcej niż pielęgniarki co one podziela tabletki podloncza kroplówki co potem zapominają odlonczyc opiekun i salowe więcej czasu zajmują się pacjentami

#17  2019.08.29 22:04:43 ~Dorota

Do 16- czep się Portalu lekarskiego, albo na swój Wypad!

#18  2019.08.29 22:07:57 ~Plg

Do Pani opiekunki.Jeżeli uważasz,że pielęgniarki rozłożą tylko leki i podłączają kroplówki,to mie jesteś opiekunką i nie pracujesz w szpitalu.Piszesz pierdoły aby pisać.Nie jestem zła ,chce mi się śmiać.

#19  2019.08.29 22:13:15 ~Plg

Nauczyciele walczą o swoje,lekarze,plicjanci,pielęgniarki też.Walczcie Panie opiekunki o swoje.Macie ku temu prawo.Wywalczcie jak najwięcej.My Wam nie bronimy.Więc o co tu chodzi?

#20  2019.08.29 22:23:44 ~Haha

I teraz glupie pojda glosowac na pissss

#21  2019.08.29 23:48:39 ~ewa

Do 22.Szuraj stąd bo ci jad z jęzora kapie.

#22  2019.08.30 07:57:29 ~Do 16

Brawo, masz rację, pielęgniarki tylko kawa, internet i pierdzenie w stołek za 5600zl, reszta personelu niech zapier.za grosze, żeby one pielęgniarki mogły mieć dużo, dużo więcej. Żenada, moim zdaniem, rząd powinien przeprowadzić jak pracują pielęgniarki a jak inny personel.

#23  2019.08.30 09:00:43 ~M.

Do 22. Skoro nawet nie skończyłes/łaś studiów to tym bardziej masz gowniane pojęcie o pracy pielęgniarek.

#24  2019.08.30 09:02:33 ~Dorota

Do 16, 22 weź się za NAUKĘ jedna z drugą, ukończcie Szkołę a też będziecie pierdziały w stołki za 5600 zł albo i za więcej! (albo Sssssssssssse stąd! ) DEBILE!

#25  2019.08.30 09:08:23 ~23

Jak można zabrać coś co zostało właczone do podstawy? Czyli obetną wiekszości pielęgniarek pęsje o ładnych pare stówek:) no chce to zobaczyć:) 500 plus, nauczycielą dali a pielęgniarką zabiorą chociaż jest ich coraz mniej. No dzieje się:) IDĄ OBNIŻKI W DOBIE PODWYŻEK:)

#26  2019.08.30 11:24:03 ~kola

Czytając komentarze na tym portalu, oczywiście po zajawkach korzystnych dla redaktora, można się załamać. Wiele kompromitujących grupę zawodową komentarzy i absolutny brak wiedzy dyskryminuje pielęgniarki i położne. Jeśli na takim poziomie jest dyskusja : brak wiedzy merytorycznej, niejednokrotnie chamska, to te zawody nigdy nie będą szanowane. Przecież ten portal jest dla każdej osoby chętnej do podejrzenia i oczywiście dyskusji bezsensownej.

#27  2019.08.30 11:36:51 ~Dorota

Ludzie szanujmy sie patrzac na kometarze to tylko są tutaj słowne przepychanki .

#28  2019.08.30 15:23:19 ~Rck

A co z pielęgniarkami z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa?

#29  2019.08.31 07:05:26 ~do 26

To komentarze 16 i 22 są żałosne i poniżej krytyki, pokazują tylko ich wielkie ego, zawiść i zazdrość. Jeśli to są opiekunki lub salowe to same wybrały ten zawód, więc po co się teraz tak strasznie użalają nad sobą i sączą jad na tym portalu. Salowe nie dotkną się dzisiaj pacjenta a opiekunki mają swój jasny zakres obowiązków, jak te grupy zawodowe czuja się wykorzystywane to po prostu zmienić pracę, a nie popisywać się swoją zawiścią na tym portalu jak jakieś niezrównoważone psychicznie osoby.

Dodaj komentarz