Pielęgniarki: szpital nie płacił ZUS-u od 4x400.

Mariusz M


Pielęgniarki jednego ze szpitali poinformowały redakcję Ogólnopolskiego Portalu i Gazety pielegniarki.info.pl, że kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  wykazała, iż dyrekcja nie przekazywała do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, z części kwoty brutto brutto od 4x400.

A przecież były to pieniądze przekazywane przez NFZ, "brutto brutto" czyli zawierały część, którą należało przekazać do ZUS jako składki. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tej sytuacji z osobna każdą pielęgniarkę i położną z tego szpitala, gdyż każdej pielęgniarce  "przysługuje prawo wypowiedzenia się do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy".  Warto podkreślić, że na paskach wypłaty widnieją kwoty składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. ZUS zawiadamia pielęgniarki i położne, że szpital nie odprowadzał składek za okres od stycznia 2016 do grudnia 2017. Poniżej publikujemy fragment informacji, którą przekazuje ZUS indywidualnie do każdej pielęgniarki i położnej tego szpitala. 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w ....., Wydział Kontroli Płatników Składek zawiadamia na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm. ) w związku z art.n 123 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.), o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie:

ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.

Na podstawie protokołu kontroli z dnia 11.04.2019 r., aneksowanego 14.05.2019r., 12.06.2019r. stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Kontrolą objęto okres 01/2016 do 12/2017.

Zgodnie z art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 75 § 1 k.p.a stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy oraz do przedłożenia nowych dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Wydziału Kontroli Płatników Składek w...

Pytanie: na co przeznaczył szpital pieniądze, które miał obowiązek przekazać do ZUS-u?

O sprawie redakcja poinformuje ministerstwo zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz podjęcia stosownych kroków prawnych.  

"Bywają wspaniałe pielęgniarki, bywają wredne pielęgniarki".

Mariusz Mielcarek