Pielęgniarka będzie mogła zdobyć tą specjalizację. Będzie trwała cztery lata!

MZ: Rozszerzamy więc możliwość zdobywania tej specjalizacji przez pielęgniarki.


Nowa specjalizacja dla pielęgniarek

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 30 sierpnia 2019 roku:

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiamy państwu projekt zmiany ustawy o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Nowelizacja polega na wykreśleniu z ustawy art. 1, który stanowi, w odniesieniu do uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, że nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty zostały określone w innych przepisach. Czyli tak naprawdę tą zmianą wprowadzamy możliwość zdobywania specjalizacji w zakresach, które są określone w tej ustawie, dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, nie tylko tych, które zostały zdefiniowane. Rozszerzamy więc możliwość zdobywania specjalizacji przez lekarzy, pielęgniarki, diagnostów itd. Ta zmiana jest podyktowana potrzebą zwiększenia liczby specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Będzie pozytywnie wpływać na sytuację kadrową w ochronie zdrowia.

(...)

Specjalizacja będzie trwała 4 lata 

Szanowni państwo, na początek parę zdań na temat dotychczasowego trybu zdobywania tej specjalizacji. Do tej pory generalnie zdobycie zawodu psychoterapeuty dla dorosłych było możliwe poprzez kształcenie w ośrodkach według różnych nurtów – programy tych szkoleń nie były wystandaryzowane. Prowadziły to rożne organizacje. Dlatego też minister zdrowia podjął decyzję o przygotowaniu takiej zmiany, która systemowo regulowałaby kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, jak i psychoseksuologii.
Do tej pory również przedstawiciele tych zawodów medycznych, o których rozmawiamy, czyli lekarze i pielęgniarki, mogli ukończyć specjalizację w tym zakresie w trybie dotychczas dopuszczalnym, czyli realizowane przez prywatne podmioty, według różnych standardów kształcenia. Minister zdrowia podjął działania, żeby uporządkować tę kwestię. Wprowadza nową możliwość specjalizowania się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Ta specjalizacja nie istniała do tej pory. Nie było możliwości kształcenia podyplomowego w tym kierunku, jak również psychoseksuologii. Ubieramy to w takie same ramy, jakie dotychczas obowiązują przy kształceniu podyplomowym lekarzy, pielęgniarek czy też innych zawodów medycznych.

Specjalizacja będzie trwała cztery lata. Podlega takiemu samemu reżymowi, jakiemu podlegają pozostałe specjalizacje, czyli nadzorowi i koordynacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Cały ten tryb specjalizacyjny będzie określony tak, jak do tej pory jest to realizowane w pozostałych specjalizacjach.

Do tej pory – tak jak powiedziałam – lekarze i pielęgniarki mieli możliwość uzyskania takiej specjalizacji i nie było problemu z wykonywaniem tego zawodu po uzyskaniu tej specjalizacji. My porządkujemy ten system po to, aby rzeczywiście całokształt kształcenia podyplomowego miał taki sam charakter i aby te specjalności były uznawane tak samo jak każda inna specjalność, która jest określona w przepisach prawa. Dokonujemy tej zmiany w tej ustawie, ponieważ chcemy dać możliwość wykonywania tej specjalizacji przez przedstawicieli innych zawodów medycznych. Jeżeli chcielibyśmy zawęzić grupę do na przykład lekarzy, to uregulowalibyśmy to w innym akcie prawnym. My natomiast chcemy rozszerzyć panel, bo prawdą jest, że tego typu kompetencje nabywają również pielęgniarki czy przedstawiciele innych zawodów medycznych. Potrzebujemy tych fachowców w systemie – tak jak powiedziała pani prof. Hrynkiewicz – i robimy wszystko, aby ich było jak najwięcej.

Jeżeli chodzi o zwiększenie możliwości specjalizacji w poszczególnych zawodach medycznych czy w zawodzie lekarza, lekarza dentysty – chciałabym państwu przypomnieć, że od kilku lat sukcesywnie zwiększamy liczbę miejsc rezydenckich, jak i pozarezydenckich. Wspieramy podmioty lecznicze, które chcą uruchomić miejsca specjalizacyjne. Jednak z drugiej strony musimy dbać o jakość tego kształcenia i te podmioty lecznicze, które zgłaszają akces do prowadzenia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach, muszą spełnić wymogi określone w przepisach prawa, bo to warunkuje jakość kształcenia podyplomowego. Dlatego te przepisy dość jasno i wyraźnie określają tę ścieżkę wejścia podmiotów leczniczych do prowadzenia różnego rodzaju specjalizacji.

Niemniej jednak chcę podkreślić, że zwiększamy liczbę miejsc rezydenckich. Z roku na rok wydajemy coraz więcej środków na finansowanie specjalizacji, zwiększamy też pulę tych specjalizacji, które są uznawane za priorytetowe. Zwiększamy wynagrodzenie dla specjalistów. Przygotowywany jest również projekt zmiany, o którym mówi pan poseł Skutecki, czyli przewidujemy wynagrodzenie również dla lekarza kierownika specjalizacji. Te wszystkie działania są podejmowane właśnie po to, aby jak najwięcej osób mogło zdobywać specjalizację i świadczyć usługi w naszym kraju.

Pani poseł Małecka-Libera prosiła o listę. Szanowni państwo, w tej chwili obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Tam jest wymienionych 16 rodzajów specjalizacji, które mogą być realizowane w ramach tej ustawy. Także w załącznikach do tego rozporządzenia wskazujemy wyraźnie, przedstawiciel jakiego zawodu jaką specjalizację może realizować. To rozporządzenie oczywiście też będzie nowelizowane. Po wejściu w życie tej ustawy, kolejnym krokiem będzie nowelizacja tego rozporządzenia i wprowadzenie nowych rodzajów specjalizacji do tego aktu prawnego. Dziękuję bardzo.

Ministerstwo zdrowia: wpłynęło 900 wniosków

A może jeszcze uzupełniająco chciałabym podać, jakie jest zainteresowanie realizacją tych specjalizacji czy też uznaniem dorobku, jeżeli chodzi o psychoterapię dzieci i młodzieży. W tej chwili już wpłynęło 900 wniosków i to są wnioski w większości lekarzy, którzy wnoszą o uznanie dorobku lub są zainteresowani realizacją tej specjalizacji.

Z stenogramu posiedzenia komisji wybrał: Mariusz Mielcarek 


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.17 17:02:49 ~M

Lekarze widzą w tym interes dzisiejszy świat to często nałogi samobójstwa uzależnienia u dzieci i młodzieży wiedzą że będzie na to popyt

#2  2019.09.17 18:19:49 ~Oj

O co tu chodzi? Praktyki pielęgniarki nie może nikt wykonywać bez ustawowej zgody państwa (art.84-87 Ustawy o zawodach piel. i poł. z 2011 r. W art.4 ust 1 pkt.4 i 5 jest zapis o takich czynnościach jak np: leczenia, diagnostyka, rehabilitacja. Część z nich nie wymaga zlecenia lekarza. Ustawodawca nie zawęża też tych czynności do jakiejś dziedziny ( ta okoliczność jest od Ust. piel i poł. z 1996 r.). Jak to się dzieje, że funkcjonują zawody medyczne nie uregulowane przez państwo i funkcjonujące na obszarze, które Ustawodawca przydzielił zawodowi pielęgniarka?

#3  2019.09.18 00:37:23 ~do 2

Czynności należącej do praktyki pielęgniarki nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa art. 84-87 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. "D. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ .STANDARD KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI .W zakresie umiejętności absolwent potrafi: D.U20. prowadzić rozmowę terapeutyczną;" STANDARD KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI (2019). Czy jest możliwe wykonywać psychoterapię bez rozmowy psychoterapeutycznej?

#4  2019.09.19 08:18:53 ~do #2

A Ustawa o pielęgniarstwie z 1935 r. wytyczyła zakres praktyki pielęgniarki: bez wypisywania leków na receptę, ale czynności te, których nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa podobnie jak w przypadku praktyki lekarza.

#5  2019.09.19 09:24:29 ~do 4

Zakres praktyki felczera jest szerszy. Też jego czynności nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa ale może wypisywać leki oprócz tych objętych literą A ( art. 6 i 4 Ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności felczerskich).

#6  2019.09.19 09:38:50 ~do 5

Wyrażenie 'opieka higieniczna' jest w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych art. 3 i nie ma takiego wyrażenia w Ustawie o pielęgniarstwie z 1935 r. ( tam jest 'szerzenie higieny' art. 1! ). Jedne i drugich czynności maja cechę- nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa ( w przypadku pierwszej art. 17, drugiej art. 21).

#7  2019.09.19 10:05:22 ~Do

Jedne i drugie czynności mają .

#8  2019.09.19 11:17:55 ~do #6

W tekście Rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej w par. 1 jest "artykuły (art.),powołane w rozporządzeniu niniejszem, oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie (.)". Załącznik Nr. 1 do tego aktu zawiera wyrażenie 'praktyka pielęgniarska'. Gdzie jest w tekście tym zapis, że dotyczy on 'praktyki pielęgniarskiej' z art.1 Ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie?

#9  2019.09.19 11:17:55 ~do #6

W tekście Rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej w par. 1 jest "artykuły (art.),powołane w rozporządzeniu niniejszem, oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie (.)". Załącznik Nr. 1 do tego aktu zawiera wyrażenie 'praktyka pielęgniarska'. Gdzie jest w tekście tym zapis, że dotyczy on 'praktyki pielęgniarskiej' z art.1 Ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie?

#10  2019.09.19 14:03:30 ~do 8

W tekście Konwencji Genewskiej podpisanej w 1929 r. i ratyfikowanej zgodnie z Ustawą z dn. 28 stycznia 1932 r. w art. 9 jest wyrażenie ' jako pielęgniarze lub sanitariusze pomocniczy do zbierania, przewozu i leczenia chorych i rannych'. Ustawa o pielęgniarstwie z 1935 r. nadaje cechę praktyce pielęgniarki podobną do lekarza- nikt nie może jej wykonywać bez ustawowej zgody państwa. I nie ma tekstu o praktyce sanitariusza. Na podstawie tych przesłanek, jaką hipotezę badawczą można postawić?

#11  2019.09.19 16:04:36 ~do 8

Tekst Ustawie o pielęgniarstwie z 1935 r. art.21 wskazuje na sankcje za wykonywanie praktyki pielęgniarki przez osoby nie spełniające kryteriów tej Ustawy, natomiast w art.25 jest wyrażenie ' (.) tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepisy, normujące wykonywanie praktyki pielęgniarskiej, a w szczególności przepisy o państwowych egzaminach pielęgniarskich''. Na podstawie tych przesłanek, jaką hipotezę można postawić?

#12  2019.09.19 16:44:40 ~do #9

W słowniku języka polskiego jest informacja w definiensie noweli - ustawa, która częściowo zmienia lub uzupełnia obowiązującą ustawę. Czy Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. jest nowelą Ustawy o pielęgniarstwie z 1935 r?

#13  2019.09.20 19:27:36 ~Go

Do historyka/historyczki polskiego pielęgniarstwa-jak wiesz,ustawa z 1935 roku została uchylona w 1996 roku,o czym wszyscy wiemy.Twoje dywagacje w tymzakresie są zupełnie bezproduktywne.Co do treści dyskusji-jeśli ktoś chce-lubi,niech robi sobie te specjalizacje-mają przyszłość . Za 10 lat wszyscy wylądujemy u psychoanalitykow,jeśli dalej z takim uporem ludzkość będzie komplikować sobie wszystkie sprawy.

#14  2019.09.20 20:57:11 ~Do

Nowela?

#15  2019.09.20 23:51:56 ~do #13

Prawo nie wiersz, artykuły, paragrafy nie zwrotki!

Dodaj komentarz