Pielęgniarki: tak dyrektorzy szpitali mataczą dodatkiem podwyżkowym.

1200 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego.


Zobacz także: Nagrali pielęgniarkę pobierającą krew bez rękawiczek. Opinie pielęgniarek.

Na każdy wymiar jednego etatu pielęgniarki lub położnej pracodawcy otrzymują  z NFZ 1600 zł brutto brutto. NFZ przekazuje także środki finansowe na tzw. pochodne od 1200 PLN do podstawy. Właśnie sposób wypłaty tych środków na "pochodne" wzbudza kontrowersje. 

Stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie dodatku podwyżkowego dla pielęgniarek

W dniu 5 marca 2019 roku ministerstwo zdrowia wydało komunikat w zakresie sposobu wypłaty części wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z części przeznaczonej na pochodne. Cytuję:

"Świadczeniodawca, dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r., przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

- podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (o której mowa w § 4a rozporządzenia z 14 października 2015 r.) o kwotę co najmniej 1100 zł/1200 zł miesięcznie,

- podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych) oraz

- pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wydając Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. przyjął za podstawę kalkulację, koszty obejmujące koszty wzrostu wszystkich w/w wartości pochodnych wynikających z ustawy, które wzrosły z powodu zwiększenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł brutto i 1200 zł brutto.

W pozostałym zakresie Ministerstwa Zdrowia podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 26 lipca 2018 r. znak PPP.024.25.2018.RJ. Świadczeniodawcy do średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia przeznaczonego na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wynikającego z rozporządzenia OWU nie powinni uwzględniać m.in. świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, czy też pracy w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych. Ponadto wykładania przepisów rozporządzenia OWU nie daje również podstawy do zmniejszania przez świadczeniodawców otrzymanych od NFZ kwot celem wypłaty pielęgniarkom i położnym określonych świadczeń (np. tworzenia rezerwy finansowej, z przeznaczeniem jej na wypłacenie zwiększonych kwot świadczeń; ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, ewentualnych odpraw z przyczyn ekonomicznych)".

Koniec cytatu. 

Wniosek: środki finansowe przekazywane przez NFZ na pochodne od 1200 PLN do podstawy mogą być wydatkowane na: dodatek za wysługę lat, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy. Natomiast nie można ich wydatkować na: ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalno-rentowe. Na te cele szpital powinien wydatkować "własne środki finansowe". 

Takie kwoty przekazuje NFZ na 1200 PLN do podstawy pielęgniarek

Pytanie: jakie kwoty przekazuje NFZ na pochodne oprócz kwoty 1600 PLN brutto brutto? 

NFZ na pokrycie pochodnych związanych z podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego (1100 zł) przekazywał 431, 28 zł (od 1 września 2018 r.).  Natomiast o 1 lipca 2019 roku kwota ta wzrosła do  615,94 zł (1100 zł + 100 zł).

NFZ przekazuje te kwoty ryczałtem. I teraz dochodzimy do sena sprawy. 

Pracodawca dzieląc te kwoty dla poszczególnych pielęgniarek i położnych może "zaoszczędzić" znaczne środki finansowe. Dlaczego? Bowiem w przypadku nie każdej pielęgniarki lub położnej, pochodne od 1200 PLN wyniosą pełną kwotę 615 zł. Tak będzie zapewne w przypadku osób bez dodatku za wysługę lat, bez dyżurów nocnych i świątecznych. Według związku pielęgniarek "zaoszczędzone" środki finansowe przeznaczone na pochodne powinny zostać ponownie podzielone pomiędzy pielęgniarki i położne. Dlatego związek uważa, że 1200 PLN do podstawy to minimum! A poprzez podział środków finansowych przekazywanych przez NFZ, zgodne z instrukcją ministra z dnia 5 marca 2019 roku, wzrost wynagrodzenia zasadniczego powinien wynieść 1300 - 1400 PLN plus pochodne. 

Wyniki kontroli MZ 

Skąd wiemy, że są nieprawidłowości przy wypłatach środków przeznaczonych na wzrost płacy zasadniczej 1200 PLN oraz pochodne?

Takie są wnioski z kontroli przeprowadzonej przez ministra zdrowia w jednym ze szpitali. Związek pielęgniarek informuje na swojej stronie, że:

"Ustalono w toku kontroli, iż Szpital wypłacał pielęgniarkom i położnym ze środków OWU, w części proporcjonalnej – zależnej od indywidualnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, wysługę lat, stałą premię regulaminową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta, dodatek funkcyjny, nadgodziny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, FEP, w tym także w części obciążającej Pracodawcę, w przeliczeniu na pełny etat lub równoważnik etatu. Dodatkowo, jak ustalono w toku kontroli, w kontrolowanym okresie Szpital wypłacał również inne świadczenia związane z pracą, tj. nagrody jubileuszowe.

Jednocześnie Minister Zdrowia biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), zalecił Pracodawcy: Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku pochodnych od tego wynagrodzenia, przeznaczać wyłącznie na:

– podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych);

– pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Wniosek: szpital powinien, pieniądze wypłacone na inne cele niż wymienione w komunikacie ministra zdrowia z dnia 5 marca 2019 roku, przekazać do ponownego podziału pomiędzy pielęgniarki i położne. Dzieki tej operacji kwota wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wyniesie więcej niż 1200 PLN. 

Związek pielęgniarek: dyrektorzy mają rozliczyć ponownie, tym razem prawidłowo, środki z NFZ 

Związek informuje także, że:

W konsekwencji oczekujemy, że wszyscy świadczeniodawcy niezwłocznie rozliczą oraz wyrównają pielęgniarkom i położnym nieprawidłowo „podbierane” środki publiczne otrzymywane z NFZ na podstawie OWU za okres od 01-09-2018 r. do chwili obecnej.

W przeciwnym wypadku konieczne będzie inicjowanie kolejnych postępowań kontrolnych, które mogą skończyć się obowiązkiem zwrotu do NFZ nieprawidłowo wydatkowanych środków publicznych powiększonych o karę umowną, a w skrajnych przypadkach nawet odebraniem kontraktu.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz więcej: 1200 PLN do podstawy pielęgniarek


Praca dla pielęgniarki od października. 2250 brutto. Do negocjacji...

Pielęgniarka naczelna z wykształceniem wyższym pedagogicznym? Tak!

Pielęgniarki napisały do Kaczyńskiego. Co będzie od stycznia 2020 roku?

Związek pielęgniarek "podnosi ALARM".


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.26 11:19:10 ~Olal

Powinny być wszędzie kontrolę z NFZ. DYREKTORZY tylko oszukują personel. Mamy tego dość

#2  2019.09.26 11:22:09 ~Iza

Miałam dostać 100 zł od lipca do tej pory cisza pracuję w szpitalu takie ciągle oszukaństwa i kłamstwa mam dość być pielęgniarką nie ma tak w innych zawodach jak jest u nas.

#3  2019.09.26 12:06:38 ~Położna

Ja i moje Koleżanki również nie otrzymalysmy podwyżki z lipca. Popieram każdy szpital powinien mieć przeprowadzoną kontrolę!

#4  2019.09.26 13:15:26 ~G.

I na gadaniu , narzekaniu się kończy drogie koleżanki po fachu, a gdzie wasze związki zawodowe dlaczego nie działają?

#5  2019.09.26 13:49:49 ~A ja znam6

Przypadek, że siatka płac to Mit, po L M. 5 letnim niektórzy mają o kilkaset zł więcej podstawy, jak tu żyć, jak układ goniuklad.

#6  2019.09.26 14:32:29 ~Gabi

Tobie durnoto też przeszkadzają piel.po Lm.

#7  2019.09.26 15:25:32 ~Piel

Ech, wszystko jest nie tak jak być powinno : za mało personelu, złe warunki pracy, brak sprzętu i leków, złe warunki dla pacjentów, kolejki.

#8  2019.09.26 15:28:35 ~Aloj

Pisać pozwy do sądu pracy, działać konkretnie. Związki zawodowe niech wreszcie stoją po właściwej stronie. Opłacane są że składek pracowników. Mają reprezentować pracowników!

#9  2019.09.26 15:54:28 ~Ech

A taaak? , kontrole testują zgodność tekstów prawnych z innymi administracyjnymi lub rzeczywistością społeczną?

#10  2019.09.26 16:02:34 ~Wa

Jak czytam o tych kwotach bazowych i innych głupotach to mnie nerwy biorą. Kwota bazowa 3900 do 4200. Niby gdzie? Ja po 1200 do podstawy mam 3500 zł. W dodatku doszły mnie informacje że przy tych nowych ramach od czerwca 2020 przechodzę na 3066 oczywiście wszystkie kwoty brutto. 32 pacjentów na oddziale jedna na nocy i w weekendy w tygodniu dwie, a gadanie o normach zatrudnienia. Wszystko to bzdury.

#11  2019.09.26 16:27:42 ~10

Czyli od nowego roku poprostu mniejsza płaca.

#12  2019.09.26 16:31:50 ~Wtf???

Najniższa w góre a pielęgniarką szykuje sie obniżka. i tak bez dodatku zarabiaja mniej niż najniższa a będa zarabiać jeszcze mniej:)

#13  2019.09.27 20:59:19 ~do 10

Kwota bazowa to nie podstawa. Z tej kwoty oblicza się wg wskaźników pensję tzw. zasadniczą w zależności od grupy. Może się okazać, że zarabiasz powyżej, w zależności do której grupy należysz. Grupa 7 =4410, grupa 8 = 3066, grupa 9 = 2688 (od kwoty bazowej 4200).

#14  2019.09.28 17:52:24 ~Do13

Tak niech jeszcze więcej tych siatek porobią

#15  2019.10.13 17:34:57 ~Nikt

No właśnie.jak jest z tym 100 zł od lipca.bo nic nie otrzymałam.czy ta podwyżkę nie obowiązuje wszystkich? A jak tak to kogo?

Dodaj komentarz