Pielęgniarki: ministerstwo zmniejszy liczbę specjalizacji oraz kursów.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.


Ministerstwo planuje zmiejszyć liczbę szkoleń dla pielęgniarek i położnych 

Czytaj także: Pielęgniarki: Izba pielęgniarek wyda 20 tys. PLN na promocję zawodu!

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Maria Kózka – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa;
2) Zastępca Przewodniczącego – Grażyna Iwanowicz-Palus – członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia;
3) Beata Guzak – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
4) Beata Szlendak – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
5) Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;
6) Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
7) Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
8) Halina Kalandyk – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
9) Katarzyna Tymińska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
10) Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego;
11) Beata Pięta – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych;
12) Agnieszka Gniadek – członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia;
13) Elżbieta Dudek – przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
14) Elżbieta Rusin-Pawełek – przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
2. Członkowie Zespołu wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) przedłożenie do akceptacji dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia efektów prowadzonych prac zespołu, o których mowa w § 4.
2. Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia po otrzymaniu projektu zmian, o których mowa w § 4, dokona analizy i weryfikacji wypracowanego dokumentu celem jego przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§ 4. 1. Do zadań Zespołu należy opracowanie głównych kierunków zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponowanie składu podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego oraz przygotowanie i przedłożenie propozycji nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
2. Podstawą prac Zespołu jest dokument pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” przez Zespół powołany na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 i 102).
3. Zespół na pierwszym posiedzeniu ustali główne kierunki zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego oraz zakres prac w poszczególnych obszarach.
4. Po wypracowaniu kierunkowych zmian w zakresie kształcenia podyplomowego Zespół przedstawi propozycje powołania podzespołów merytorycznych dla poszczególnych obszarów działania, składających się z konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz przedstawicieli towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych oraz instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia.
5. Po weryfikacji przez dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia propozycji, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw zdrowia powoła zarządzeniem odpowiednie podzespoły merytoryczne oraz określi ich zakres działania.
6. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.
§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Głosowania są jawne.
5. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz wyznaczony przez Przewodniczącego lub inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego sporządza protokół.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Przewodniczący i osoba go sporządzająca oraz przekazuje go do Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.
§ 6. 1. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 6, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży oraz kosztów noclegu na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 1700 zł na osobę. Zwrot kosztów będzie dokonany na podstawie przesłanych, w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Zespołu, do Ministerstwa Zdrowia wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w ramach budżetu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 7. Obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Zespołu zapewnia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
§ 8. Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

Zmniejszenie liczby dziedzin specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych

Tyle treść zarządzenia ministra zdrowia. Natomiast więcej informacji o pracach przedmiotowego zespołu możemy się dowiedzieć z rozmowy z Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Mariolą Łodzińską, którą przeprowadziła redakcja Evereth News. 

W rozmowie z Evereth News Mariola Łodzińska podkreśla, że zgodnie z założeniami strategii w obszarze kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych celem jest zmiana systemu kształcenia podyplomowego dotycząca między m.in.: 

- Zmniejszenia liczby dziedzin specjalizacji kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, 

- Wyodrębnienie dziedzin specjalizacji przeznaczonych wyłącznie dla magistrów pielęgniarstwa,
- Przebudowa programów kształcenia podyplomowego z uwzględnieniem e-learningu,
- Działania zmierzające do utworzenia platformy edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych,
- Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych,
- Akredytowanie ośrodków kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

źródło: everethnews.pl

Więcej informacji czytaj w przedmiotowej rozmowie w artykule pt.: MZ: Powołano zespół ds. zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Według zapisów "Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce", ministerstwo zdrowia planuje zmiejszenie liczby szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek do 10! Obecnie pielęgniarki mogą się specjalizować w 15 dziedzinach pielęgniarstwa. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.22 07:58:03 ~Piel.

Deprecjacja zawodowa pielegniarek w pełni i oszczędność bo za specjalizację trzeba płacić tym bardziej przy nowych wskaźnikach! Proszę ile dobra robią dla pielegniarek jakże fałszywe to wszystko! Nawet premie wymyślają jak nie pójdziesz na L4 ! Premie to są za pracę! Karygodne! Tym bardziej ze takie sa braki pielegniarek i nie mamy nawet miesiąca urlopów zdrowotnych a nauczyciele mają roczne płatne! Proszę ot i promocja zawodu wg Szczurek! Brawo zespoły operacyjne z Banacha nie operujcie jak nie są spełnione wymogi!

#2  2019.10.22 08:00:03 ~Ja

Ot i cała strategia wg Szczurek kasę wzięła a nam odbiera! Popieram 1!

#3  2019.10.22 08:04:55 ~Piel.

Strategia która doprowadzi do osiągnięcia jedynej grupy wskaźników dla LM i Opiekunów Medycznych! 1,2 kom. przykra prawda!

#4  2019.10.22 09:12:12 ~Piel

Strategia niszczenia zawodu pielęgniarki, szczegółowo opracowana i krok po kroku realizowana. Skutki już są widoczne. Pielęgniarki częściowo tuszują skutki (pracując na kilka etatów, bez realizowanych norm itd.) Po co?

#5  2019.10.22 09:24:14 ~Oo

A jakie będą likwidowanie specjalizacje?

#6  2019.10.22 11:37:41 ~Aloj

Dobrze się stanie, wraca normalność w zawodzie. Najlepsze szkolenie otrzymujemy w miejscu pracy, szkolenia wewnętrzne, kaskadowe powinny być na porządku dziennym!

#7  2019.10.22 11:49:31 ~Tylko

Specjalizację dlugoterminowe i paliatuwne

#8  2019.10.22 12:27:08 ~I. Sz.

Jak zwykle chodzi o nabijanie kasy uczelnią i oszczędności dla dyrektorów.

#9  2019.10.22 13:23:13 ~Do 1

A w mojej okolicy nie ma premii za brak absencji ,za to są premie dla oddzialowych za nieudzielanie nadgodzin

#10  2019.10.22 14:04:10 ~41¥

Kontrole antymobbingowe!

#11  2019.10.22 14:28:24 ~Po co

Wam specki i mgr? Co robi pielęgniarka każdy wie. Fakt, grzebać w ekstrementach za 3 lub 6 tyś to różnica.Za 10tys bym nie chciala! A jeszcze przyjdzie lekarzyk i powie" siostro pacjent śmierdzi proszę go umyć". Jak się kształcić to po to by w życiu było lepiej. Ohydny zawód.

#12  2019.10.22 16:52:41 ~Ewa

Wraca autentyczność , wiarygodność i rzetelność w edukacji pielęgniarek.

#13  2019.10.22 17:21:09 ~Ona

Cieszę się.W końcu na dupie usiądziecie specki.

#14  2019.10.22 17:50:48 ~Dora

Popieram 12 !

#15  2019.10.22 18:04:12 ~Asia Tacer

To prawda pielegniarka nigdy nie byla i nie bedzie kolezanka lekarza zawsze uwazana jest za kogos mniej wartosciowego . Z calym szacunkiem dla lekarzy ,ale co zrobilibyscie w oddziale bez pielegniarek? glupi tak mowia pacenci zastryk jest problemem dla Was to dobrze ,bo Lekarze do innych zadan sa przyisani -to szanujcie Pielegniarki i postepujcie z nimi tak ,zeby inni ich szanowali . Lekarz na lekarzu suchej nitki nie zostawi ale jak noga mu sie podwinie to wszyscy staja za nim murem . Pielegniarki rowniez. Szanujcie dziewczyny swoje dobre imie

#16  2019.10.22 18:12:44 ~Do

Honolulu.

#17  2019.10.22 18:14:54 ~Iwa

Wszystko robione jest po to żeby sklocic piel. I dziwię się że nie walczycie o swoje że brak wam jedności. Gdybyście były Zjednoczone i nie pracowały na 2 lub 3 etatach to wkoncu coś by się zmieniło a tak nic z tego nie będzie. A najbardziej nie mogę zrozumieć jak możecie być podłe względem siebie.powinniscie się wzajemnie szanować. Choć wiem że to jest trudne gdy plg z mgr często ubliza tym co go nie mają i nie jednokrotnie są mądrzejsze od tych niby wykształconych a już młode to z mojej obserwacji dramat tylko gapic się w tel lenistwo. I niesprawiedliwe że taka plg dopiero co po szkole ma więcej od tej po LM z 20 paroletnim stażem. Prawda jest taka że po mgr nie wiedzą więcej jak przed bo nauki wiele i co po tych studiach się pamięta. Powinniście walczyć zeby różnice w podatawie były nnue aż tak ogromne.

#18  2019.10.22 19:48:43 ~SpecPiel

Do 13. My już jesteśmy mgr Spec, ale Ty droga koleżanko już na zawsze zostaniesz na poziomie średnim, bo Twoje lenistwo które ukrywasz pod maską obrażania innych nie pozwoli Ci ruszyć D.

#19  2019.10.22 23:32:03 ~piel .

Wszystko idzie ku temu żeby jak najmniej wydać na pielęgniarki :redukcje etatów pielegniarskich , zatrudnianie asystentow,opiekunów ,ratowników, likwidacja specjalizacji i kursów, nasycenie rynku mlodymi, konkurencyjnymi / tanimi / bez specjalizacji licencjatmi piel. I pomimo braku zastepowalnosci pokoleniowej w tym zawodzie udowodnienie ,ze bez tego zawodu Państwo decydenci sobie poradzą i państwo sobie poradzi. Cóż, pielęgniarki zawsze były w pogardzie a to kolejne przejawy lekceważenia ,pogardliwego traktowania, bo nikt nigdy poważnie nie traktuje służącego a juz na pewno nie postrzega jako profesjonalisty .

#20  2019.10.22 23:39:47 ~piel

Pod względem ilości aktywnych zawodowo pielegniarek w UE , Polska zajmuje trzecie miejce od końca więc jeszcze muszą ich trochę zwolnic żeby zajmować pierwsze. . . .

#21  2019.10.22 23:47:42 ~hmm

Nic tak nie oburza ludzi i dyrektorów jak to ze pielegniarkom płaci się za pracę.

#22  2019.10.24 09:33:38 ~Tak

Bo miały być specjalizację tylko dla tych po studiach, tzw podyplomowe jak po innych licencjata h i magistrach

#23  2019.10.24 09:36:22 ~Tylko

Układy dają pozycje i dają pieniądze, wcale nie studia magisterskie i specjalizację.

#24  2019.10.24 09:37:59 ~Nie wazne

Kwalifikacje, tylko z kim kto się zadaje.

#25  2019.10.24 10:52:37 ~On36

Zlikwidować wszystkie specjalizacje i kursy kwalifikacyjne, zostawić specjalistyczne ale tak by trwały nie 3 miechy a 3 tygodnie. Powinni uczyć tak zawodu w szkołach wyższych by nie trzeba było sto tysięcy kursów posiadać. I co najważniejsze, zacząć od 5 tys. na rękę na dzień dobry ! Nie wydawajmy więcej kasy na kształcenie podyplomowe ! Nic tak nie nauczyło mnie pracy jak sama praca i inne koleżanki! Nic nie dała mi specka i magister. Specjalistami jesteśmy wszyscy, bo skończyliśmy szkoły pielęgniarskie - czyli mamy WOLNY ZAWÓD-specjaliści.

#26  2019.10.24 11:30:33 ~Do 20

"PIELĘGNIAREK"? ¿

Dodaj komentarz