Pielęgniarki: zobacz dlaczego z dniem 1 stycznia 2020 nastąpi relatywnie spadek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie ⅓
00-583 Warszawa

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie zwracam się z wnioskiem o pilne przekazanie wyjaśnień w jaki sposób
i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Płace pielęgniarek a wzrost minimalnego wynagrodzenia

Proponowane przez Rząd RP oraz przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany przepisów dotyczące wynagrodzeń doprowadzą od stycznia 2020r. do ogromnej nierówności
i nieproporcjonalności w zarobkach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypominamy, że w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) od 01-01-2020r. następuje zmiana dokonana ustawą
z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  z 2019 poz. 1564) zgodnie z którą wprowadzono nową definicję “dodatek za staż pracy“ (co ma oznaczać dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie
o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę). Jednocześnie w art. 6 w ust. 5 dodano nowy punkt zgodnie z którym dodatki za staż pracy nie będą od 01-01-2020r. wliczane na poczet minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 65 ustawy z 15-04-2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190) pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nie ma zatem wątpliwości, że ten obligatoryjny, gwarantowany ustawą dodatek za wysługę lat mieści się w definicji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zatem od stycznia 2020r. podmioty lecznicze nie będą mogły uwzględniać i zaliczać w/w dodatku na poczet realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Jednocześnie Pan Premier i cały Rząd RP zdecydował, że minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu od stycznia 2020r. nie będzie mogło być niższe niż 2.600,- zł. miesięcznie brutto.

Dodatkowo na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że poziom minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2021r. będzie wynosił kwotę 3.000,-zł. miesięcznie brutto, a w styczniu 2024r. kwotę 4.000,-zł. miesięcznie brutto.

Decyzje te wymuszają natychmiastową decyzję Rządu RP, Ministra Zdrowia, ale także Prezesa PiS, w kwestii przynajmniej proporcjonalnego podniesienia wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Wymaga to pilnej - jeszcze przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu - odpowiedzi w jaki sposób nastąpi podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych tak aby zbiegło się to z podniesieniem od 01-01-2020r. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie ustalenia jakie były negocjowane kilka miesięcy w 2018r. i zakończyły się zawarciem z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ Porozumienia z dnia 09-07-2018r. w styczniu 2020 roku tracą sens.

Przypominamy, że w § 1 ust. 9 Porozumienia Minister Zdrowia zobowiązywał się, że od października 2018r. miały rozpocząć się rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego
w kwestii zmian współczynników pracy przyjętych w ustawie z dnia 08-06-2017r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tak aby doprowadzić do podniesienia tych współczynników dla naszej grupy zawodowej tj. aby zaczęły one w końcu odzwierciedlać wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność. 
Termin minął, a ze strony Ministra Zdrowia oraz szerzej Rządu RP nie pojawiła się w ramach RDS żadna inicjatywa. Współczynniki pracy i krytykowany przez OZZPiP niesprawiedliwy podział pielęgniarek i położnych na trzy grupy zawodowe taki jak pierwotnie ustalony pozostał do dzisiaj bez zmian.

Z kolei w § 1 ust. 15 Porozumienia Minister Zdrowia zadeklarował wolę uprzednich konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych przy wprowadzaniu kolejnych zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Obecne wynagrodzenia pielęgniarek a zapowiedź wrostu płacy minimalnej

W naszej ocenie podniesienie skokowe wynagrodzeń minimalnych wprost dotyczy także pracowników ochrony zdrowia i jest to zmiana systemowa, która wygeneruje od stycznia 2020r. i w kolejnych latach konieczność zwiększenia finansowania świadczeń medycznych przez NFZ, co poniżej postaramy się wykazać.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 08-06-2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1471 z późn. zm.) pielęgniarki i położne zostały podzielone na trzy grupy :

  • ze współczynnikiem pracy 0,64 - pielęgniarki i położne bez specjalizacji,
  • ze współczynnikiem pracy 0,73 -  pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim,
  • ze współczynnikiem pracy 1,05 - pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim ze specjalizacją.

Przypominamy, że z danych jakie Związek Zawodowy posiadał na potrzeby negocjacji
w zeszłym roku ogółem w Polsce zgłoszonych było do wypłaty przez NFZ środków z OWU w styczniu 2018r. 202.586 etatów, w tym 182.412 pielęgniarek i 20.174 położnych.

Przypominamy również, że przy rozmowach na temat ustawy z 08-06-2017r. (forsowanej przez Ministra Radziwiłła) szacowaliśmy, że w tej najniższej grupie ze współczynnikiem pracy o,64 jest 70-75% wszystkich pielęgniarek i położnych. To jest ważna informacja wstępna, aby zobrazować Państwu skalę wpływu decyzji podjętych przez Rząd RP.

Podajemy teraz zatem przykład do porównania:

Chcemy przykładowo porównać wynagrodzenia od stycznia 2020r. osoby z najniższym wykształceniem (podstawowym) zatrudnionej w podmiocie leczniczym na stanowiskach np. osób sprzątających, portierów, pomocy kuchennych itp. z wynagrodzeniami gwarantowanymi na styczeń 2020r. dla pielęgniarek i położnych. Dodatkowo aby zobrazować różnice w przykładzie przyjmujemy, że obie grupy mają długoletni staż pracy, a zatem nabyły 20% dodatki stażowe przewidziane przez art. 65 ustawy o działalności leczniczej. Oczywiście dla zachowania równowagi wzajemnego porównania pozostawiamy składniki pracy, które rekompensują w obu grupach dodatki za uciążliwość pracy np. w porze nocnej, w niedziele i święta, warunki szkodliwe itp.


Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych o najniższych kwalifikacjach z wieloletnim stażem


1/ Grudzień 2019r. - stan obecny

Te osoby o najniższych kwalifikacjach zatrudnione w podmiotach leczniczych w grudniu 2019r. będą jeszcze otrzymywały miesięczne wynagrodzenie na poziomie minimalnym 2.250,-zł. brutto (bo jeszcze do grudnia dodatki stażowe można wliczać do minimalnego wynagrodzenia).

2/ Styczeń 2020r. - stan już zagwarantowany zmienionymi przepisami

Te same osoby od stycznia 2020r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.120,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 2.600,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 520,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia od stycznia 2020r. dla tych grup zawodowych o 38,66%.

3/ Styczeń 2021r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2021r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.600,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 3.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 600,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 12 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 60%

4/ Styczeń 2024r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2024r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 4.800,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 4.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 800,-zł 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 36 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 113,33%.

 

Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

1/ Styczeń 2020r. - stan obecny

Pielęgniarki i położne bez specjalizacji  - ze współczynnikiem 0,64 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.225,60zł. według wyliczenia 2.688,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,64% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł.) powiększone o 20% dodatku stażowego.

Pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z tytułem mgr -  ze współczynnikiem 0,73 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.679,20zł. według wyliczenia 3.066,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,73% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł) powiększone o 20% dodatku stażowego.


Jeszcze warto wskazać, że nowo przyjmowane obecnie pielęgniarki i położne po pięcioletnich studiach magisterskich, ale bez wypracowanego dodatku stażowego będą otrzymywać w styczniu wynagrodzenie na poziomie 3.066,-zł., a pielęgniarki i położne
z wykształceniem wyższym I stopnia (po licencjacie) - 2.688,-zł.

UWAGA dodatkowa!

W/w wyliczenia wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych są i tak niedoszacowane
i w praktyce mogą być niższe, bo wyliczenia obejmują kwoty docelowe jakie mamy osiągnąć dopiero od 01-01-2022r. (wynika to z brzmienia art. 3 ust. 4 w/w ustawy z 08-06-2017r. przeprowadzonej przez Ministra Radziwiłła), choć jest to częściowo złagodzone wymuszoną podwyżką wynagrodzenia zasadniczego o 1.200,-zł. od lipca 2019r. przeprowadzoną przez Ministra Szumowskiego.

Zatem tabelaryczne zestawienie celem porównania:

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie podnoszę 
ALARM!!!

Takie ukształtowanie płac w ochronie zdrowia jest NIEDOPUSZCZALNE. Przy całym szacunku dla pracy innych zawodów w ochronie zdrowia od stycznia 2020r. dojdzie do zburzenia systemu płac w podmiotach leczniczych. Pielęgniarki i położne nie godzą się i nie akceptują takiego zrównania wynagrodzeń. Jak można dopuścić do takiej sytuacji, że osoby z wykształceniem podstawowym będą zarabiały więcej lub równo, tak jak wyżej opisane grupy zawodowe pielęgniarek i położnych. Niedopuszczalna jest także sytuacja, że dojdzie do tak drastycznego spłaszczenia poziomów wynagrodzeń od stycznia 2020r.

Związek pielęgniarek: żądamy proporcjonalnego wzrostu płac pielęgniarek

W jaki sposób można porównać wzajemne wykształcenie tych grup zawodowych, odpowiedzialność zawodową pielęgniarek i położnych za pacjenta, wymuszone ustawą zawodową ciągłe kształcenie itp. To co Rząd RP planuje w tej materii od stycznia 2020r. jest dla nas niepojęte!

Możemy również przedstawić symulację tabelarycznego zestawienie porównania płac
w styczniu 2021r. tj. wówczas gdy deklarowana przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości wartość minimalnego wynagrodzenia ma wynosić 3.000,-zł miesięcznie brutto, a gdy jednocześnie szacowany mnożnik w ustawie z dnia 08-06-2017r. w od lipca 2020r. z kwoty 4.200,-zł. podniesie się na ok. 5.000,-zł.

Tabela do porównania będzie się wówczas przedstawiałą a następujący sposób:

W dniach 17, 18 i 19 września 2019r. w Białystoku obradować będzie Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Wygląda na to, że w/w kwestie będą głównym wątkiem rozmów.

Zwracam się zatem z wnioskiem do Pana Premiera, jak również do Ministra Zdrowia oraz do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości o udzielenie możliwie szybkiej zwrotnej pisemnej odpowiedzi w jaki sposób zostanie zagwarantowany od stycznia 2020r.
i w latach następnych chociaż proporcjonalny wzrost wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, który powiązany będzie ze skokowym wzrostem minimalnych wynagrodzeń.

Prosimy o zwrotny kontakt. Deklarujemy również możliwość osobistego wyjaśnienia tych kwestii przez Państwa, bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w dniach 17-18 września br. , na które zapraszamy.

Z poważaniem
Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok

Warszawa dnia 13 września 2019 r.

źródło: strona interetowa OZZPIP 

* środtytuły pochodzą od redakcji portalu 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?


Komentarze użytkowników

#1  2019.12.30 06:57:52 ~gość

Ale jaja

#2  2019.12.30 07:39:18 ~Piguł

No i co związki wywalczyły? To, że od 1 stycznia sprzątaczka zarabiać będzie więcej niż pielęgniarka? Pracuje w szpitalu powiatowym moja podstawa to 2250 brutto i rozumiem, że w związku z porozumieniem taka pozostanie? To jest ŻENADA !

#3  2019.12.30 08:07:27 ~Jas

Strajk i tyle

#4  2019.12.30 08:14:47 ~Ela

Dlatego słuszna była koncepcja negocjowania wzrostu płac w oparciu o wskaźnik wielokrotności płacy minimalnej, a nie określania docelowych kwot.

#5  2019.12.30 08:52:29 ~Ukulele

Jak zwykle zrobione w bambuko

#6  2019.12.30 09:32:36 ~Piel

Masakra! Na co my jeszcze czekamy? Dalej będziecie zapierd.ć na kilku etatach porąbane baby?

#7  2019.12.30 10:19:13 ~Strajk

Strajk min. 5000 zł netto

#8  2019.12.30 11:23:11 ~Ala1

Pielęgniarki powinny się wreście postawić,oni nic sobie nie robią maają gdzieś piegniarki.

#9  2019.12.30 11:50:41 ~Jo

I co?

#10  2019.12.30 12:38:09 ~Pie.

Ja też jestem za strajkiem. Ptoki mają nas gdzieś a rząd nie bierze nas na poważnie. Ale jak może nas traktować skoro nasze przedstawicielki są niepoważne a wręcz szkodzą naszemu środowisku i tak na marginesie biorą za to kupę kasy. Minął rok, co się zmieniło? W kółko tylko słyszę to słodkie pierdzenie o tym,że jest cudownie a będzie jeszcze lepiej z ust naszych przedstawicielek. Aż tu nagle koniec roku i panie zaskoczone, jak zima drogowców, że ta ustawa jest jednak do bani i nagle pielęgniarka zarobi mniej niż salowa. Tylko pogratulować głupoty.

#11  2019.12.30 13:05:58 ~Ogi

Ja mam podstawy 5150 na oit

#12  2019.12.30 13:44:17 ~Jola

Konwencja nie ma mocy sprawczej. Komuś zależy na mieszaniu w środowisku.

#13  2019.12.30 13:52:57 ~Ada

Ciekawa jestem jakie pensje maja panie w izbach nie pracuja za srednia krajowa tylko srednia razy cztery jeszcze smieszne kursiki prowadza za gruba kase w szklach pielegniarskich obsadzily stolki tak to mozna udawac pielegniarke

#14  2019.12.30 14:02:25 ~piel

Efekt będzie korzystny dla ministerstwa.Pracoholiczki dobiorą sobie dyżurów,bo im się kasa nie będzie zgadzała.

#15  2019.12.30 14:46:28 ~Paulina

Trzeba zrobić tak żeby place były zawsze na poziomie ci najmniej średniej krajowej, która stałe rośnie i rosły będą pensje. A nie zgadzać się na wszystko co zaproponują bo dziś te 1600 zł sprzed lat jest warte 600 zł niestety. A tu wieczne pretensje, że ktoś będzie zarabiał więcej, pensja najniższa będzie rosła zawsze a mieć pretensje do garbatego, że ma dzieci proste to chyba nie wypada wypominac innym grupom społecznym, że wzrosna im pensje, bo każdy potrzebuje kasy.

#16  2019.12.30 14:53:16 ~Emerytka

W która stronę się obrocisz dupa z tyłu. Tyle warte nasze związki zawodowe i posłanki pielęgniarki.

#17  2019.12.30 16:21:24 ~Do13

Przewodniczace Izb maja,z naszych skladek,ponad 18 000 pensji,szeregowa izbowa ponad 6000

#18  2019.12.30 17:12:04 ~PA

Wystarczyło nie ruszać kwoty bazowej ktora BYLA związana ze średnim wynagrodzeniem, a która obecnie ustalana jest bez danych z GUS. Cicha zmiana a różnica ogromne( bylo ponad 4tys jest 2600)

#19  2019.12.30 18:40:32 ~Łucja

Prędzej czy później wiadome było że tak będzie ! Tylko czy pPtok pamięta że podpisały spokój w pielęgniarstwie na trzy lata , minęło 1,5 roku ! Dużo krzyku , mało piany . Wyliczanki , przeliczanki , bierzcie co dają , a teraz głupio ? I co kolejna manifestacja ? Tylko nie zarzucać mi że pyskuję w necie , byłam wszędzie , pamiętam gniota -203 ! Teraz kolejny , nie słucha się plebsu bo głupi , tym bardziej jeśli ma tylko dyplom ! Sranie - przepraszam ale muszę -- żarem to na pokaz czy naprawdę ? Jeśli naprawdę to marnie to widzę i tak . my już nie wierzymy !

#20  2019.12.30 18:46:02 ~Łucja

I jeszcze jedno , panie w izbach mają ustawowo liczone pensje w/g średniej z przedsiębiorstw , jak rośnie to im też ! Dla nas tak nie załatwią , bo gorszy sort płaci składki i morda w kubeł !

#21  2019.12.30 18:55:47 ~47/50?

A czego się spodziewać, gdy do zawodu, którego nie można wykonywać bez ukończenia odpowiedniej szkoły i ustawowej zgody państwa ( jak u lekarza) ,się wprowadza czynności higienicze pacjenta i tam takie drobiazgi dnia codziennego?

#22  2019.12.30 19:01:22 ~22

Ja mam 28 lat jestem po studiach mgr i speckalizacji w zawodzie od dwoch lat. Z siatki płac wynika, że będe zarabiać 5200:) już widze moje starsze kolezanki co dostaną połowe mniej:) a pracują już 30 lat :) może też pojdą na studia

#23  2019.12.30 19:25:40 ~Mara

Nie tylko pielęgniarki mają za małą pensje oczywiście zgadzam się że powinny strajkować ja jestem opiekunem medycznym ciężko pracuje ale o naszej grupie zawodowej zawsze się zapomina a czasami zarabiamy mniej niż stalowa a nie jestem po podstawówce nasz rząd interesuje się tylko zapełnianiem swoich portfeli wstyd mi że biorą pod uwagę tylko grupy najgłośniej krzyczące

#24  2019.12.30 20:56:45 ~do 22

Pracuję 30 lat i polecę w podskokach na studia zaraz po tym jak ty zarobisz 5200.

#25  2019.12.30 21:13:05 ~Do 24

A dlaczego nie? Moje koleżanki też tak mówiły, a jakjapoleciały zauważyły, że ustawa działa, to poleciały "w podskokach" na studia. Kilka z nich już skończyło, reszta jest w trakcie. Wszystkie w wieku 50+. Najstarsza ma 55 lat. Dla chcącego nic trudnego. Ale co niektóre wolą jęczeć na kilku etatach.

#26  2019.12.30 22:09:50 ~44

Kunsztosłownia wymaga archeo i genetix. Polecam

#27  2019.12.30 22:16:40 ~Do 22

2 lata w zawodzie i masz specjalizację? Przecież żeby rozpocząć specjalizację to trzeba mieć 2 lata stażu.

#28  2019.12.31 09:23:44 ~do 25

Bez studiów dla mam 4800,na jednym etacie. Rzygać się chce od tego promowania studiów dla spracowanych babć.

#29  2019.12.31 11:44:06 ~Do 28

To rzygaj! Dać ci worek?

#30  2019.12.31 12:04:05 ~gość

Aleśmy czasów doczekali, magistery trafiają pod strzechy.

#31  2019.12.31 13:35:42 ~Lisa

A czy staż liczy się również jeśli ktoś pracował zaagranicą? Oczywiście w UE

#32  2019.12.31 14:43:36 ~Mloda

Ja mam 27 lat. Mgr + scecjalizacja (poszłam do pracy po licencjacie). Moja pensja: 4200*1,04=4400 + 1200 =5600 brutto. Jak zrobię kilka dodatkowych dyżurów to mam 5k netto. Nie jest źle.

#33  2019.12.31 14:46:21 ~do 32

Miało być 1.05 w wyliczeniach.

#34  2019.12.31 15:50:54 ~32

W jakim mieście?

#35  2019.12.31 16:57:00 ~PIEL

We Wrocławiu pielęgniarki mgr ze spec. mają już ustawowo 4410 podstawy. Czyli 4200 x 1,05. Co najmniej. Inne też mają więcej. Podstawy koło 4 tys. Przykre, że w małych miejscowościach jest taki dramat. Musicie coś z tym zrobić , bo to jest wyzysk.

#36  2019.12.31 17:00:43 ~Mimi

Na mgr po 55 r.ż. trochę późno. Tyle kasy. Czy to się zwróci ?

#37  2019.12.31 20:56:56 ~Do 22

Co ty pierdo . . . ,ludzie maja 4 lata do emerytury i na studia ?

#38  2020.01.01 15:51:29 ~LM

Ja miałam 54 lata i na studia poszłam, jestem dumna z siebie

#39  2020.01.01 16:35:01 ~piel.

" Prawda jest taka,że gdyby nie wasze związki zawodowe, które ułożą się z każdą partią rządzącą ( niestety,zazwyczaj ze szkodą dla wszystkich pielęgniarek) to pewnie już dawno doszłoby do porozumienia".

#40  2020.01.01 17:19:20 ~do 38

Napisz to jeszcze wiele razy może się dowartościujesz,a z czego to niby dumnaś?

#41  2020.01.01 18:13:03 ~Poz

Dziewczyny a jak się ma sprawa z poz? Któraś dostała może podwyżkę zgodnie z tabelą. Ja nie. Podajcie ile wyciagacie w poz? Ja mam 3200 zł netto.

#42  2020.01.01 20:15:41 ~Do 40

Owszem, ta pani czuje się dowartościowana, ale ty najwyraźniej masz z tym problem i chyba nie tylko z tym.

#43  2020.01.01 20:31:09 ~LM

Podstawa 4950 zasadniczej OITerapii

#44  2020.01.01 20:32:29 ~Podobno

Wielkie odprawy emerytalne są w izbach

#45  2020.01.01 21:53:19 ~Ania

W NZOZ OD WIELU LAT NIE OTRZYMUJEMY DODATKU ZA STAŻ PRACY, A PRZECIEŻ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANY JEST Z NFZ. GDZIE MOŻEMY TO PORUSZYĆ? SKŁADKI NA IZBY PIELĘGNIARSKIE PŁACIMY JAK WSZYSCY.

#46  2020.01.01 22:23:09 ~Ech

Jaką odprawę emerytalną ma pielęgniarka z DPS?

#47  2020.01.02 11:43:05 ~Mag

Jeśli rząd jest choć trochę przytomny to zestawiając tabelę "pracownicy z wykształceniem podstawowym" z tabelą pielęgniarek dodadzą 1200 zembalowego do tych ostatnich. Wtedy dopiero będzie rzetelnie.

#48  2020.01.03 18:02:56 ~lic.piel.

Do46-przepraszam, kto jest zainteresowany?

#49  2020.01.04 13:02:22 ~Mgr piel

Przeliczniki, kwoty bazowe itp. należy wyrzucić do kosza. Za wysługę dodatek w wysokości przepracowanych lat ( a nie max 20%), a podstawa zróżnicowana w zależności od kwalifikacji. Schodki po 500zł. Kliniki i specjalistyczne oddziały chcąc zawalczyć o pielęgniarki będą zmuszone do finansowej zachęty. Najprostsze i najuczciwsze rozwiązanie. Tylko niekorzystne dla płatników, izb piel i stowarzyszeń czerpiących zyski na naszych utarczkach. Weźmy się wreszcie w garść i przestańmy kłócić się. Dziękujemy za współpracę i ślizgawki na naszych plecach, idziemy wszystkie odpocząć, a Ptoki , oddziałowe, lekarzyki, itp do łóżek, jak takie wrażliwe na dobro pacjentów. Niebawem same będziemy pacjentkami i. bez pielęgniarek

#50  2020.01.10 14:21:41 ~Oświecony

Będzie dobrze! "Możecie Panie być spokojne" - jak troskliwie powiedział przyszły prezydent Duda na rynku w Krakowie w maju 2015 roku ( przed wyborami prezydenckimi ) do protestujących i niezadowolonych z niskich wynagrodzeń za rządów PO-PSL pielęgniarek.

Dodaj komentarz