Pielęgniarki na umowę o pracę "dają większą gwarancję" niż pielęgniarki kontraktowe...

Pielęgniarstwo 2020.


Dlaczego pielęgniarki kontraktowe nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia?

Interpelacja do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wskaźników zatrudnienia w domach pomocy społecznej dotyczących zespołów terapeutyczno-opiekuńczych

Szanowna Pani Minister!

Zwrócił się do mnie prezydent Gorzowa Wielkopolskiego z prośbą o poselską interpelację w sprawie zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej podległych samorządowi miasta. W obu gorzowskich domach pomocy społecznej jest problem pozyskania kadry pielęgniarskiej w planowanej ilości, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, ze zm.) dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli posiada wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w odpowiednim typie domu od 0,4 do 0,5 na jednego mieszkańca domu, przy czym przy ustalaniu wskaźników uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeśli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu. Przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Problem polega na tym, że pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę stanowią mniejszość - 2 osoby, a zdecydowanie więcej na umowę cywilnoprawną - 9 osób, stąd wskaźnik zatrudnienia przy wyłączeniu zatrudnionych na umowę o pracę wyniósłby 0,49 i dom nie spełniałby standardów. W obecnym stanie prawnym pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów kontraktowych nie są pracownikami domów pomocy społecznej i nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie zmian w § 6 jak wyżej w taki sposób, aby do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie były wliczane wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale wszystkie osoby realizujące zadania związane z bezpośrednią pracą na rzecz mieszkańca, wspierające i pomagające mieszkańcom niezależnie od formy zatrudnienia.

Pani Minister, czy wobec trudności w pozyskiwaniu personelu, zwłaszcza pielęgniarskiego, dla domów pomocy społecznej nie byłaby wskazana zmiana przepisów nienarzucająca formy prawnej zatrudnienia osób realizujących zadania związane z bezpośrednią pracą na rzecz mieszkańca domów pomocy?

Elżbieta Płonka

Poseł na sejm RP

22 stycznia 2020 roku 


Pielęgniarki na umowę o pracę "dają większą gwarancję zapewnienia właściwego zakresu usług"

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację Pani Poseł Elżbiety Płonki uprzejmie informuję:

Domy pomocy społecznej są instytucjami działającymi całodobowo, a praca na niektórych stanowiskach jest zmianowa. Dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług.

Posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w odpowiednim typie domu pomocy społecznej, jest jednym z warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się osoby zatrudnione w domu pomocy społecznej na umowę o pracę, a także inne osoby-wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, których udział nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Pielęgniarki na umowach kontraktowych nie są pracownikami domu pomocy społecznej, nie zostały też wymienione wśród innych osób, które się uwzględnia przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia.

W odniesieniu do wolontariuszy, do wskaźnika zatrudnienia zalicza się tylko te osoby, które wykonują zadania należące do zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zaliczani są także pracownicy pierwszego kontaktu, wskazani przez mieszkańca domu. Jeżeli pracownik pierwszego kontaktu nie należy do pracowników zajmujących się bezpośrednio wspieraniem mieszkańców domu, wówczas takiego pracownika pierwszego kontaktu zalicza się do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w takim wymiarze, w jakim faktycznie zajmuje się on indywidualnym wsparciem mieszkańca.

Pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, mają określone: zadania do wykonania, miejsce wykonania pracy, czas wykonania pracy, wynagrodzenie za pracę, podporządkowanie (relacja między zwierzchnikiem, a podwładnym). Taka forma zatrudnienia daje większą gwarancję zapewnienia właściwego zakresu usług, zgodnego ze standardami, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców domu.

Dlatego mając na względzie prawidłową realizację zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pracowników takiego zespołu powinno się zatrudniać przede wszystkim na umowę o pracę. Jednakże w praktyce z powodu oszczędności środków dyrektorzy domów pomocy społecznej decydują się niekiedy na inne formy zatrudnienia osób, co uniemożliwia zaliczanie takich osób do wskaźnika zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie wyjaśniam, że nie planuje się zmiany w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, o której mowa w interpelacji, w zakresie sposobu naliczania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Zobacz także: Nikt nie uleczy złamanego serca tak, jak pielęgniarka kardiologiczna...

Z poważaniem

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Iwona Michałek

Sekretarz Stanu

7 lutego 2020 roku 


Zobacz także:

Premier "odleciał" mówiąc o zarobkach pielęgniarek w Polsce. Naprawdę karkołomny wywód...

Uwaga pielęgniarki! Chcą zlikwidować tę specjalizację dla pielęgniarek.

Pielęgniarki - ministerstwo - jeden szpital oficjalnie zgłosił niedobór pielęgniarek w 2020 roku.