Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki po studiach pomostowych - poseł pyta ministerstwo 

Zobacz także: 

Pielęgniarki - obowiązek noszenia masek ochronnych w DPS

Związek pielęgniarek: grafik stałych i niezmiennych zespołów. 

Pielęgniarki: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ochronną. 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych

Szanowny Panie Ministrze!

W świetle ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych współczynnik pracy pielęgniarek różnicuje się w oparciu o trzy grupy:

„7 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa;

9 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia”.

W tym kontekście zróżnicowanie współczynnika pracy w oparciu o wykształcenie kształtuje się w następujący sposób:

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją – współczynnik pracy: 1,05;

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64;

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73;

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64;

- pielęgniarki z wykształceniem średnim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73;

- pielęgniarki z wykształceniem średnim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64.

W owym podziale największy problem stanowi obecnie fakt, iż na rynku pracy mamy do czynienia z pielęgniarkami, które zdobyły swój zawód w różnych systemach kształcenia. Na przestrzeni lat zmieniały się także wytyczne dotyczące wynagradzania pielęgniarek – kiedyś zależało to przede wszystkim od stażu pracy, a obecnie głównie od posiadanego wykształcenia. Wobec tego możemy wyróżnić pielęgniarki, które nie posiadają konkretnej specjalizacji, a w ciągu wielu lat swojej pracy odbyły różnego rodzaju dodatkowe kursy oraz zdobyły tzw. licencjat pomostowy (kończąc tego typu studia w wieku np. 50 lat i więcej). Pielęgniarki z tej grupy będą więc pod względem finansowym traktowane na równi z tymi, które posiadają wykształcenie średnie bez specjalizacji, a gorzej niż te, które posiadają wykształcenie średnie oraz specjalizację.

W środowisku zawodowym podnoszone są głosy, iż tego rodzaju podział jest bardzo krzywdzący dla doświadczonych pod względem stażu pracy pielęgniarek, które dodatkowo podnosiły swoje kwalifikacje na studiach pomostowych.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- Czy ministerstwo zamierza pochylić się nad zasygnalizowanym powyżej problemem i dokonać odpowiedniej zmiany przepisów?
- Czy pielęgniarki bez specjalizacji, ze zdobytym pomostowym licencjatem, zostaną zaszeregowane do współczynnika pracy 0,73?

Paweł Szramka, Jarosław Sachajko

Posłowie na sejm RP

7 marca 2020 roku 

Zobacz także: Pielęgniarki: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ochronną. 

Odpowiedź ministerstwa zdrowia - pielęgniarki z licencjatem pomostowym

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 2990 Pana Posła Pawła Szramka oraz Pana Posła Jarosława Sachajko w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki w wykształceniem wyższym licencjackim, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, z późn. zm.) współczynnik pracy 0,73 właściwy jest jedynie dla pielęgniarek zatrudnionych na stanowisku, na którym wymagane jest posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz pielęgniarek z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Minister Zdrowia na forum Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zadeklarował, że podjęta zostanie w ramach tego ciała dyskusja nad nowelizacją przepisów ustawy 8 czerwca 2017 r.

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju rozmowy te, i idące za nimi ewentualne prace legislacyjne nad zmianą ustawy, podjęte zostaną w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu stanu epidemii.

Zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia w trakcie dyskusji z reprezentatywnymi partnerami społecznymi brane będą pod uwagę wszystkie postulaty dotyczące podwyższania najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-ŻelazkoSekretarz Stanu

31 marca 2020 roku Zobacz także:

Pielęgniarki: brak środków ochrony równa się: "powstrzymanie się od pracy".

Pielęgniarka epidemiologiczna do pielęgniarki: ściągnij maskę ochronną.

Pielęgniarki: 24-godzinne dyżury nie dla wszystkich!