Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac - stanowisko ministerstwa.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

W poprzednich dniach informowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych o ustawowej regulacji w zakresie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Ta regulacja dotyczy nowej wysokości kwoty bazowej, która została zwiększona z 4 200 do wysokości 4 918,17 PLN. Dzisiaj publikujemy stanowisko ministerstwa zdrowia w tej sprawie. 


Pielęgniarka - wynagrodzenie zasadnicze - lipcowa regulacja

- Pracodawca z dniem 1 lipca 2020 roku ma obowiązek podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.

- Kwota bazowa została podniesiona z 4 200 do 4 918,17 PLN.

Publikujemy stanowisko ministerstwa zdrowia z 18 maja 2020 roku. 

Pani
Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na przesłane pocztą elektroniczną zapytanie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie kwoty obowiązującej w 2020 r. przy obliczaniu gwarantowanych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 830) – zwanej dalej: „Ustawą”, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto jedynie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Po dniu 30 czerwca 2020 r. do wyliczania kwot docelowych dla danego roku najniższych wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników stosować się będzie zgodnie z art. 3 ust 1 Ustawy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 lit d Ustawy wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się na dzień 1 lipca 2020 r. co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. W związku z powyższym przy dokonywaniu podwyżki na dzień 1 lipca 2020 r. należy brać pod uwagę przepisy regulujące sposób obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określone dla tej daty.

Skoro zatem dzień 1 lipca 2020 r., czyli dzień na który dokonuje się podwyższenia wynagrodzenia jest bez wątpienia dniem przypadającym po okresie wskazanym w art. 7 ust 2 ustawy (jedynie w tym okresie kwota stanowiąca podstawę do wyliczenia
wysokości docelowego dla danego roku najniższego wynagrodzenia wynosi 4200 zł), to przy na obliczaniu na dzień 1 lipca 2020 r. docelowych najniższych wynagrodzeń oraz obliczaniu kwot podwyżek zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 lit d zastosowanie musi znaleźć kwota 4918 zł 17 gr. Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł.

Zobacz także informator w tej sprawie pt. Na czym polega regulacja płac pielęgniarek od 1 lipca 2020 roku.  

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-ŻelazkoSekretarz Stanu

Warszawa, 18 maja 2020 r.

Zobacz także:

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarka: Znikąd nie dostaliśmy pomocy ani wsparcia.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ opublikował wzór oświadczenia.

NFZ - rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.


Przeczytaj najnowszy numer Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych