Pielęgniarki - wzrost docelowych wynagrodzeń o: 460-754 PLN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia zapowiada regulację płac pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2020 roku, która powinna spowodować wzrost wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Przedmiotowa regulacja jest spowodowana podniesieniem kwoty bazowej przez którą jest mnożony wskaźnik pracy. Kwota bazowa z dniem 1 lipca 2020 roku zostaje zwiększona z 4 200 do 4 918,17. 


Pielęgniarka - najniższe wynagrodzenie zasadnicze

W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w dniu 10 czerwca napisała: 

(...) Zgodnie z określonym w ustawie mechanizmem po dniu 30 czerwca 2020 r. do wyliczania kwot docelowych dla danego roku najniższych wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników stosować się będzie zgodnie z art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł.

W efekcie kwoty docelowych dla 2020 r. najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą po dniu 30 czerwca br. wzrosną odpowiednio:

- w grupie: farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub pielęgniarki i położnej, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji – wzrost o 754 zł
- w grupie: farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub pielęgniarki i położnej, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – wzrost o 524 zł
- w grupie: fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub pielęgniarki i położnej, wymagający średniego wykształcenia – wzrost o 460 zł. (...)

Tyle wiceminister...

Warto dodać informację o ile wzrośnie kwota docelowych dla 2020 r. najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą po dniu 30 czerwca br. dla pielęgniarek i położnych

Grupa 7 - współczynnik pracy 1,05 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - wzrost o 754,07 zł.

Grupa 8 - współczynnik pracy 0,73 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - wzrost o 524,26 zł.

Grupa 9 - współczynnik pracy 0,64 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - wzrost o 459,62 zł.

W jaki sposób w praktyce będzie wyglądać lipcowa regulacja płac pielęgniarek i położnych, czytaj w dziale pt. Pielęgniarki - regulacja płac 

Mariusz Mielcarek