Pielęgniarka - wynagrodzenie 2020. Płaca zasadnicza oraz dodatki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Wysokośc wynagrodzenia pielęgniarki

Poniżej publikujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską. Odpowiedzi w imieniu Ministerstwa zdrowia udzieliła Józefa Szczurek-Żelazko, w dniu 20 czerwca.

Minister Zdrowia przeprowadzał w minionych latach coroczne badanie ankietowe skierowane do wszystkich – a więc bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników - podmiotów leczniczych.

Ostatnie takie badanie zostało przeprowadzone – w związku z pracami Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia nad propozycjami zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2107 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – w drugiej połowie lutego br.

Miesiącem referencyjnym był styczeń 2020 r.

Dotyczyło ono 10 z 11 określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 8 czerwca 2017 r. kategorii zawodowych:

- lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,
- lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny,
- lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji,
- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji,
- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji,
- pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
- pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa,
- pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
- fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia,
- pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10.

Czytaj dalej poniżej...


Pielęgniarki - lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych

Rekompensaty dla pielęgniarek

Pielęgniarki ubezpieczenie SARS-CoV-2


W ankiecie pominięto lekarzy rezydentów i lekarzy stażystów, gdyż ich wynagrodzenia są ustalane w drodze rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Uzyskane dane, na podstawie ankiet obejmujących prawidłowe rekordy dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 62 tys. 494 pełnych etatach przeliczeniowych, dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej prezentują się następująco:

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 4.314

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 6.574

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 4.077

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 6.129

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06-07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 3.893

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 5.685

Wybrał: Mariusz Mielcarek