Wynagrodzenia pielęgniarek na tle innych zawodów medycznych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - wysokość wynagrodzenia a inne zawody ochrony zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

pracownicy służby zdrowia to grupa osób, których nie dotyczy hasło „zostań w domu”. Pielęgniarki, ratownicy, lekarze czy technicy codziennie narażają swoje zdrowie, stojąc na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID-19.

Pracownicy służby zdrowia cieszą się ogromnym uznaniem społeczeństwa, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Ten szacunek jednak nie zawsze przekłada się na ich sytuację materialną. Choć codziennie narażają się na ryzyko zarażenia koronawirusem, to wiele osób, które pracują w szpitalach, zarabia nieadekwatnie do swoich obowiązków. Chodzi szczególnie o pielęgniarki, pracowników laboratoryjnych i personel pomocniczy.

Wiele organizacji apelowało o wprowadzenie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Pan Minister również dziękował pracownikom służby zdrowia za ich ciężką pracę w tym trudnym okresie. Za podziękowaniami powinny pójść także konkretne działania.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Jaka była średnia płaca lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów, pielęgniarek i położnych, pracowników laboratoryjnych oraz personelu pomocniczego w IV kwartale 2019 roku w województwie mazowieckim?

2. Jaka jest obecnie średnia płaca lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów, pielęgniarek i położnych, pracowników laboratoryjnych oraz personelu pomocniczego w województwie mazowieckim?

3. Czy i na jaki dodatek do wynagrodzenia mogą liczyć poszczególne grupy pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w województwie mazowieckim?

Z poważaniem

Krystyna Skowrońska
Poseł na Sejm RP

19 maja 2020 r.

Poniżej publikujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską. Odpowiedzi w imieniu Ministerstwa zdrowia udzieliła Józefa Szczurek-Żelazko, w dniu 20 czerwca.

Minister Zdrowia przeprowadzał w minionych latach coroczne badanie ankietowe skierowane do wszystkich – a więc bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników - podmiotów leczniczych.

Ostatnie takie badanie zostało przeprowadzone – w związku z pracami Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia nad propozycjami zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2107 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – w drugiej połowie lutego br.

Miesiącem referencyjnym był styczeń 2020 r.

Dotyczyło ono 10 z 11 określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 8 czerwca 2017 r. kategorii zawodowych:

- lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,
- lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny,
- lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji,
- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji,
- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji,
- pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
- pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa,
- pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
- fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia,
- pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10.

Czytaj dalej poniżej...


Pielęgniarki - lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych

Rekompensaty dla pielęgniarek

Pielęgniarki ubezpieczenie SARS-CoV-2


W ankiecie pominięto lekarzy rezydentów i lekarzy stażystów, gdyż ich wynagrodzenia są ustalane w drodze rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Dane uzyskane na podstawie ankiet obejmujących prawidłowe rekordy dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 62 tys. 494 pełnych etatach przeliczeniowych prezentuje poniższa tabela.

Kategoria zawodowa wg kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto za miesiąc styczeń 2020 r. - w przeliczeniu na 1 pełny etat (bez składek finansowanych przez pracodawcę) osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez dodatkowych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych / rentowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w zł

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat

Osoby zaliczane do grupy 1. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

7.101

13.643

Osoby zaliczane do grupy 2. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

6.783

10.847

Osoby zaliczane do grupy 3. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Lekarz / lekarz dentysta bez specjalizacji (bez lekarzy rezydentów i stażystów)

5.111

8.620

Osoby zaliczane do grupy 5. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-3, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

3.442

4.823

Osoby zaliczane do grupy 6. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4c albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

3.298

4.392

Osoby zaliczane do grupy 7. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

4.314

6.574

Osoby zaliczane do grupy 8. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

4.077

6.129

Osoby zaliczane do grupy 9. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06-07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

3.893

5.685

Osoby zaliczane do grupy 10. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-8b albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

2.296

4.077

Osoby zaliczane do grupy 11. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 05 i 09

2.447

3.300

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

Wybrał: Mariusz Mielcarek