Pielęgniarki - jednakowe stanowiska pracy to jednakowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - ministerstwo zdrowia o jednakowych wynagrodzeniach 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie prac nad nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z wprowadzonymi regulacjami od 1 lipca br. zarobki pielęgniarek i położnych zostają zwiększone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.

Wprowadzona zmiana, pomimo iż podnosi pensje w tej grupie zawodowej, nadal nie uwzględnia w pełni problemu wynagrodzeń pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych. Współczynnik pracy pielęgniarek znajdujących się w tej grupie wciąż jest najniższy i wynosi 0,64, co w ich opinii nie koreluje ze zdobytym przez lata pracy doświadczeniem zawodowym oraz stażem.

Problem ten, wraz z sugestią zaszeregowania pielęgniarek bez specjalizacji ze z zdobytym licencjatem pomostowym do współczynnika pracy 0,73, poruszyłem w przesłanej kilka miesięcy temu do Pana Ministra interpelacji nr 2990. W odpowiedzi otrzymałem następujące wyjaśnienia: „Minister Zdrowia na forum Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zadeklarował, że podjęta zostanie w ramach tego ciała dyskusja nad nowelizacją przepisów ustawy 8 czerwca 2017 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju rozmowy te, i idące za nimi ewentualne prace legislacyjne nad zmianą ustawy, podjęte zostaną w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu stanu epidemii. Zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia w trakcie dyskusji z reprezentatywnymi partnerami społecznymi brane będą pod uwagę wszystkie postulaty dotyczące podwyższania najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych".

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy obecnie toczą się rozmowy bądź trwają prace związane z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych? Jeśli nie, to kiedy planowane jest rozpoczęcie tego typu rozmów/prac?

Czy w niniejszych rozmowach (bądź też pracach) dotyczących zmian ww. ustawy poruszana jest także kwestia podniesienia współczynnika pracy pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych?

Posłowie na sejm RP Paweł Szramka, Dariusz Kurzawa

09 lipca 2020

Pielęgniarki - MZ: jednakowa praca lub praca o jednakowej wartości

Poniżej publikujemy fragment odpowiedzi na powyższą interepelację poselską...

(...) Jednocześnie jednak należy podkreślić, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. nie konstytuuje siatki płac w sektorze ochrony zdrowia - określa jedynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych wskazanych grup pracowniczych – oraz nie wyłącza przepisów ogólnych Kodeksu pracy. Zatem w przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne - choć porównywalne - kwalifikacje, zastosowanie w stosunku do nich znajdzie art. 183c Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. (...)

Czytaj więcej w sprawie w artykule pt: MZ o wynagrodzeniach pielęgniarek: równa praca równa płaca.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

Warszawa, 23 lipca 2020

Wybrał: Mariusz Mielcarek