Zobacz przykładowy aneks o dodatku COVID.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych


Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Poniżej publikujemy aneks do umowy o pracę przedłożony pielęgniarkom do podpisania przez dyrekcje jednego ze szpitali. 

§ 1.

W związku z wyznaczeniem szpitala .......................... do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu), Strony zgodnie postanawiają wprowadzić w Umowie po punkcie 1. punkt 1A o następującej treści:

§1A

 1. Pracownik zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

 2. Pracodawca zapewni Pracownikowi niezbędne środki ochrony osobistej w związku z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, a w szczególności maski ochronne, rękawiczki ochronne, kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące.

 3. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek do wynagrodzenia za realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w wysokości, okresie i na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Pracodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia.

 4. Dodatek do wynagrodzenia Pracownika, o którym mowa w ust. 3, zostanie wypłacony po otrzymaniu przez Pracodawcę środków na ten cel na Pracownika z Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z najbliższą wypłatą wynagrodzenia pracownika.

 5. W przypadku wypłacenia Pracownikowi dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i zakwestionowaniu jego wypłaty na rzecz Pracownika przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z koniecznością jego zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia, Pracownik zobowiązuje się do zwrotu nienależnie wypłaconego dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, Pracodawcy w terminie i na konto wskazane odrębnym pismem przez Pracodawcę.

  § 2

  Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

  § 3

  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 21 października 2020 r.

  § 4

  Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

​Wybrał: Mariusz Mielcarek