Jeden z internautów przesłał opnię prawną z MZ dotyczącą braku podstaw prawnych, przyznawania pracownikom SOR 20% dodatków na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Można mieć pytanie, na jakiej podstawie prawnej niektórzy pracodawcy dają dodatek, skoro powszechnie wiadomo, że jak czegoś nie ma obowiązku dawać, to tego się nie daje? Za przesłanie treści opini bardzo dziękuję.

W nawiązaniu do pisma w sprawie wątpliwości dotyczących prawa do dodatku dla pracowników sor, Departament Dialogu Społecznego, w ślad za opinią Departamentu prawnego ministerstwa Zdrowia, uprzejmie przekazuje następujące stanowisko w sprawie. W myśl art.32ł ustawy z 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej(Dz.U.NR91,poz.408 ze zm. pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy dorażne) poza zespołem wyjazdowym przysługuje  dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę  pracy. Zgodnie z wykładnią literalną przytoczonego przepisu, aby pracownik mógł uzyskać 20% dodatek, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: musi być pracownikiem wykonującym zawód medyczny i musi być zatrudniony w pogotowiu ratunkowym. Stosownie do przepisu art.3 pkt.11 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r.o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz 1207 ze zm.) sor jest oddziałem szpitalnym, będącym komórką organizacyjną szpitala, w rozumieniu przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiącym jednostkę systemu, utworzonym w celu podejmowania medycznych działań ratowniczych w warunkach szpitalnych, spełniającym kryteria, o których mowa w ustawie. Ponadto nowa ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.nR 191, poz.1410), która  utrzymuje rozwiązania dotychczasowe w zakresie statusu sor, w art. 52 zmieniając  ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, stanowi, że pogotowie ratunkowe może udzielać świadczeń w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale jako zespół  ratownictwa medycznego, a więc nie dotyczy to oddziału szpitalnego. Natomiast  pogotowie ratunkowe w myśl art.2 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki  zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz 408 ze zm.) jest zakładem opieki zdrowotnej, zaś szpitalny oddział ratunkowy, jak wskazano wyżej, to komórka organizacyjna szpitala, który  jest zakładem opieki zdrowotnej w myśl art.2ust.1 pkt 1 ww. ustawy. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż pojęcia pogotowie ratunkowe i szpitalny oddział ratunkowy nie są  pojęciami tożsamymi.W związku z powyższym pracownikom  zatrudnionym  w sor nie przysługuje 20% dodatek na podstawie art.32ł ust.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jedynie w przypadku, gdy w pogotowiu jest wyodrębniony oddział szpitalny-pracownicy wykonujący zawód medyczny  zatrudnieni w takim oddziale  w systemie pracy zmianowej są  uprawnieni  do dodatków wynikających z art.32l ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Natomiast w kwestii wątpliwości, wynikających z zaliczenia sor do ,,opieki dorażnej" w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla  zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad  ich nadawania ( Dz. U. Nr 170, poz 1797 z  póż. zm.), należy  wyjaśnić, że z daniem Departamentu Prawnego MZ powyższa regulacja  nie zmienia wyżej  przytoczonej interpretacji art.32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa  jednoznacznie stanowi o statusie pogotowia ratunkowego, alternatywnie używając pojęcia ,,pomoc dorażna: Nie jest to jednoznaczne z określeniem opieka dorażna, użytym w rozporządzeniu z 16 lipca 2004 r.  Ponadto rozporządzenie to  do opieki dorażnej zalicza  także ambulatoria, a wydaje się, że nikt nie ma wątpliwości w zakresie braku podstaw do żądania dodatku 20 % przez pracowników ambulatoriów 

Podpisał  Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Filip Grzejszczyk

Zobacz także:

Do redakcji Portalu dochodzą liczne e-maile dotyczące sprawy 20% dodatku za pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nieprecyzyjne przepisy w tej sprawie powodują, że pracodawcy w sposób zróznicowany podchodzą do tego zagadnienia.