Wynagrodzenie pielęgniarki szczepiącej przeciw Sars-Cov-2.

Wynagrodzenia dla pielęgniarek.

Wynagrodzenie pielęgniarki w gabinecie szczepień

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - Wydział Taryfikacji - opublikowała dokument  pt. Analiza kosztów i wycena świadczenia polegającego na szczepieniu przeciw Sars-Cov-2

Poniżej publikuejemy fragmenty przedmiotowego opracowania.  

Szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający następujące kwalifikacje:
• odbyty w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych potwierdzony dokumentem o ukończeniu kursu lub specjalizacja w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub
• posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Ze względu na to, że niektóre elementy kosztowe będą wspólne dla poszczególnych świadczeń, oszacowanie kosztu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzono osobno dla:
• kosztów wynagrodzenia:
- koordynatora medycznego,
- lekarza,
- pielęgniarki.

1. Lekarz jest zaangażowany w prowadzenie szczepień przez min. 6 godzin dziennie, natomiast stawka godzinowa wynagrodzenia lekarza wynosi 81,03 zł (przed omnożnikowaniem). Przy założeniu, że w ciągu dnia lekarz może zbadać 36 pacjentów, koszt pracy lekarza w przeliczeniu na jednego pacjenta/na jedno szczepienie wynosi 13,51 zł. Należy podkreślić, że zgodnie z kodeksem pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości 50% w sobotę i 100% w niedzielę. W związku z tym koszt pracy lekarza w przeliczeniu na jednego pacjenta/na jedno szczepienie wyniesie 20,26 zł za pracę w sobotę i 27,01 zł za pracę w niedzielę (przed omnożnikowaniem).

2. Pielęgniarka (lub inna osoba uprawniona do wykonywania szczepień) jest zaangażowana w prowadzenie szczepień przez min. 6 godzin dziennie. Ze względu na fakt, że jest to najbardziej prawdopodobna grupa pracowników ochrony zdrowia, która będzie wykonywała szczepienia, do obliczeń przyjęto stawkę godzinową pracy pielęgniarki (ogólnie, nie tylko POZ), w wysokości 45,47 zł (przed omnożnikowaniem). Przy założeniu, że w ciągu dnia pielęgniarka może zaszczepić 36 pacjentów, koszt pracy pielęgniarki w przeliczeniu na jednego pacjenta/na jedno szczepienie wynosi 7,58 zł. Należy podkreślić, że zgodnie z kodeksem pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości 50% w sobotę i 100% w niedzielę. W związku z tym koszt pracy pielęgniarki w przeliczeniu na jednego pacjenta/na jedno szczepienie wyniesie 11,37 zł za pracę w sobotę i 15,16 zł za pracę w niedzielę (przed omnożnikowaniem).

3. Koordynator pracuje 8 godzinne, natomiast stawka godzinowa wynosi 25,94 zł (przed omnożnikowaniem). W tym czasie koordynuje proces szczepień 36 osób. Przy tych założeniach koszt koordynatora w przeliczeniu na jednego pacjenta/na jedno szczepienie wynosi 5,78 zł. Należy podkreślić, że zgodnie z kodeksem pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości 50% w sobotę i 100% w niedzielę. W związku z tym koszt pracy koordynatora w przeliczeniu na jednego pacjenta/na jedno szczepienie wyniesie 8,65 zł za pracę w sobotę i 11,53 zł za pracę w niedzielę (przed omnożnikowaniem).

Wybrał: Mariusz Mielcarek