MZ: dodatek zembali uatrakcyjnia zawód pielęgniarki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn zm.). 

Proponowane zmiany:
1)  pozwolą na wypracowanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu zachowane zostaną dotychczasowe mechanizmy umożlwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym;
2) ułatwią rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej i zapewnienie finasowania świadczeniodawców w związku z działaniami podejmowanymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz utrzymanie płynności finansowej świadczeniodawców.

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujących przepisów regulujących:

1) zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionych przepisów.

Zmiana brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polega na zmianie daty stosowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia współczynników korygujących z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

W projekcie rozporządzenia następuje przedłużenie dotychczasowego trybu przekazywania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych do czasu opracowania przez Prezesa NFZ wskaźników korygujących, w związku z czym wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych. 

Skutki finansowe podwyżek dla pielęgniarek i położnych zostały określone w OSR do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, z późn. zm.).  

Wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych powinien przełożyć się na zwiększone zainteresowanie pracą w wymienionym zawodzie.

Przekazanie dodatkowych środków w 2020 r. i w latach następnych spowoduje, że wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej stanie się bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Jest to wpływ ze wszech miar korzystny, ze względu na zapewnienie właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów.

źródlo: uzasadnienie do rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, 437, 547, 696 i 1548) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy § 16 ust. 1a i 3–5 oraz § 30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.”.
§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej
wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania
zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza także według stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r. i przekazuje do dnia
14 kwietnia 2021 r.

3. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681);
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 4–8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i karze umownej w wysokości do 5% tych
środków.
§ 3. Do trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4–8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 2305 z dnia 21 grudnia 2020 roku. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek