Komunikat NFZ o podwyżkach dla pielęgniarek w 2021 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-01-2021 r. do 30.06.2021 r. oraz konieczności przekazania informacji o liczbie etatów wg. stanu na dzień 1.01.2021 r.

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 2305), którego przedmiotem jest ustalenia zasad wypłaty środków dla pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 01-01-2021 r. do dnia 30-06-2021 r. Świadczeniodawca posiadający umowę z Oddziałem Funduszu ma obowiązek przekazania informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu; Przedmiotową informację świadczeniodawca sporządza wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku i przekazuje za pomocą serwisów internetowych w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. Prosimy wszystkich świadczeniodawców, o terminowe zgłoszenie w/w danych w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2021 r. Jednocześnie przypominamy o konieczności przekazania do tut. Oddziału aktualnej: opinii dotyczącej sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane przez OIPiP lub;
porozumienie w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub; oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków.

źrodło: nfz-zielonagora.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek