Pielęgniarki - wzrost składek ściąganych przez izbę.

Pielęgniarki 2021.

Składki ściągane przez izbę pielęgniarek i położnych

W dniu 21 stycznia 2021 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 roku, które wyniosło 5.655,43 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych:

- prowadzących indywidualne praktyki na własny rachunek;
- innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego, wykonujących zawód  wyłącznie na podstawie umowy zlecenia);
- pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych na podstawie Uchwały nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016  wynosi 42,42 zł. (w 2020 roku - 40,26 zł).

Daje to rocznie kwotę 509,04 PLN. 

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia
zaświadczenia z urzędu pracy),
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania
zawodu w okręgowej izbie której są członkiem,
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
4) przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne
źródło dochodu.
6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo,
które nie wykonują zawodu,
7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunku pracy,
8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie
przedemerytalne.

źródło: izba pielęgniarek i położnych 

Wybrał: Mariusz Mielcarek