Pielęgniarki w Polsce: niskie zarobki, trudne warunki pracy, niski prestiż zawodu.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Szanowny Panie Ministrze,

jednym ze skutków epidemii koronawirusa było ponowne zwrócenie uwagi na problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Bez większej przesady można stwierdzić, że sektor opieki pielęgniarskiej dla pacjentów był latami zaniedbywany.

Głównym problemem, z którym zmaga się polskie pielęgniarstwo, jest mała liczba pielęgniarek i położnych w systemie zdrowia. Odchodzących na emeryturę pielęgniarek jest więcej niż nowych chętnych do pracy w tym zawodzie. W dodatku średnia wieku pielęgniarek wynosi 52 lata. Osób do pracy jest zwyczajnie za mało, aby zapewnić pacjentom należytą i bezpieczną opiekę. Podczas epidemii koronawirusa szczególnie widzimy, że brak wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej stwarza poważne problemy w systemie ochrony zdrowia. W przyszłości może nawet zabraknąć osób do wykonywania tego zawodu, co w oczywisty sposób odbije się na zdrowiu i życiu pacjentów.

Pielęgniarki i położne to grupa, która szczególnie źle ocenia swoją sytuację zawodową. Dzieję się tak ze względu na niskie zarobki, trudne warunki pracy oraz niski prestiż zawodu. Pielęgniarki i położne pracują w pocie czoła, często nie otrzymując za to godziwego wynagrodzenia. Sytuacja ta doprowadziła do spadku zainteresowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki i położnej, jak również przyczyniła się do wzrostu emigracji zarobkowej wśród średniego personelu medycznego.

Zdaniem środowiska pielęgniarskiego rząd powinien szukać skutecznych rozwiązań, które zachęcą doświadczoną kadrę pielęgniarek i położnych do pozostania na rynku pracy, ograniczą emigrację zarobkową oraz zmotywują absolwentów kierunków medycznych do podjęcia pracy w zawodzie. Od dawna zwraca się również uwagę na kwestię zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników medycznych w Polsce. Niestety, ze strony rządu brakuje jakiegokolwiek dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych. W dodatku pod koniec roku zlikwidowano w Ministerstwie Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych, który od prawie 15 lat reprezentował interesy tej grupy zawodowej.

Szanowny Panie Ministrze, zapewne Ministerstwo Zdrowia doskonale zdaje sobie sprawę, że problemy pielęgniarstwa są problemami całego kraju. Czynnikiem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej jest przede wszystkim liczebność i jakość kadry medycznej. Brak personelu medycznego w znaczny sposób utrudnia sprawowanie należytej opieki nad pacjentami oraz stwarza bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich Polaków. Obecnie, kiedy to personel medyczny jest na wagę złota, działania mające na celu przeciwdziałanie odchodzeniu z zawodu pielęgniarek i położnych oraz promowanie kierunków lekarskich powinny być priorytetem w polityce zdrowotnej rządu.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej interpelacji i odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania planuje podjąć kierowany przez Pana Ministra resort na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce? W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza zachęcić młode osoby do pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej?
2. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza pomóc szpitalom, w których będzie brakowało personelu medycznego?

Z poważaniem

Waldemar Sługocki

Poseł na Sejm RP

źródło: sejm.gov.pl

Wybrała: Daria Hoffa