Wynagrodzenia pielęgniarek - wzrost kwoty bazowej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Pielęgniarka - wynagrodzenie zasadnicze - lipcowa regulacja 2021

Pracodawca z dniem 1 lipca 2021 roku ma obowiązek podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto jedynie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Po dniu 30 czerwca 2020 r. do wyliczania kwot docelowych dla danego roku najniższych wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników stosować się będzie zgodnie z art. 3 ust 1 Ustawy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 lit d Ustawy wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się na dzień 1 lipca 2021 r. co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. W związku z powyższym przy dokonywaniu podwyżki na dzień 1 lipca 2021 r. należy brać pod uwagę przepisy regulujące sposób obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. (w 2019 było to 4918,17 zł).

Jakie będą konsekwencje tego stanu rzeczy? Warto dodać informację o ile wzrośnie kwota docelowych dla 2021 r. najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą po dniu 30 czerwca br. dla pielęgniarek i położnych. 

Grupa 7 - współczynnik pracy 1,05 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - docelowa kwota wzrośnie do 5 425 zł, z 5 164,97 zł. 

Grupa 8 - współczynnik pracy 0,73 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - docelowa kwota wzrośnie do 3772,25 zł, z 3 590,26 zł. 

Grupa 9 - współczynnik pracy 0,64 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - docelowa kwota wzrośnie do 3 307,18 zł, z 3 147,62 zł. 

Dalsze informacje wkrótce na Ogólopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Mariusz Mielcarek