Wynagrodzenie pielęgniarek grupy 8 - zmiany po 1 lipca. (1)

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki zaszeregowane w grupie 8

Obecnie toczą się rozmowy w zakresie nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia. Kolejne spotkanie negocjacyjne zapowiedziano na 9 marca 2021 roku. 

Poniżej przedstawię obecny stan prawny oraz proponowane zmiany w zakresie pielęgniarek i położnych, które obecnie są zaszeregowane w grupie 8. Są to pielęgniarki i położne ze specjalizacją. 

Obecny stan prawny - w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych (ta ustawa nie dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS), z 2017 roku, zapisano stopniowe podwyższanie wynagrodzeń zasadniczych do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Jak odbywało się to stopniowe zwiększanie wynagrodzeń zasadniczych?

Otóż od dnia 1 lipca danego roku, w czasie obowiązywania ustawy, pracodawca był zobowiązany podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki o 20% różnicy, pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki a DOCELOWYM wynagrodzeniem zasadniczym zapisanym w ustawie.

Jakie jest docelowe wymagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z grupy 8 zapisane w ustawie?

To wynagrodzenie zmieniało się co roku. Dlaczego?

Otóż, docelowe wynagrodzenie zasadnicze jest iloczynem dwóch czynników. WSPÓŁCZYNNIKA PRACY oraz tzw. kwoty bazowej. Współczynnik pracy przypisany dla grupy 8 przez okres obowiązywania ustawy jest stały i wynosi 0,73. Natomiast kwota bazowa jest zmienna i wynika z "kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Kwota ta od wejścia w życie ustawy, 2017 rok zwiększyła się z kwoty 3 900 zł, do kwoty 4 200 zł w roku 2019, do kwoty 4918,17 w roku 2020. 

Natomiast w roku 2021 kwota bazowa wzrasta od 1 lipca do kwoty 5167,47 zł. Teraz możemy określić wysokość docelowego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej z grupy 8. Jest to iloczyn współczynnika pracy (0,74) oraz kwoty bazowej. 

Wniosek: Kwota docelowego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej z grupy 8 na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi  3 772,25 zł. 

Teraz zgodnie z obowiązującą ustawą, pracodawca powinien pielęgniarce z grupy 8 podnieść wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2021 roku. O ile?

Zgodnie z ustawą pracodawca jest zobowiązany "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższyć o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej". 

Według danych ministerstwa zdrowia pielęgniarka lub położna z grupy 8 miała średnie wynagrodzenia zasadnicze w styczniu 2020 rok w wysokości 4 077 zł. Natomiast z naszych powyższych obliczeń wynika, że kwota docelowego wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pielęgniarek wynosi 3 772,25 zł. Dlaczego jest wyższa? Jest to skutkiem włączenia dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasdniczego. Dlatego pielęgniarki z grupy 8 nie będą miały podniesionego wynagrodzenia zasadniczego "o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a docelowym wynagrodzeniem zasadniczym", gdyż obecne wynagrodzenie zasadnicze tych pielęgniarek przewyższa kwotę wynagrodzenia docelowego. 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w wynagrodzeniach tej grupy pielęgniarek i położnych w związku z wejściem w życie nowej siatki płac oraz likwidacją dodatku zembalowego z dniem 1 lipca 2021 roku, napiszę w drugiej części powyższego informatora. W sobotę o godz. 8 na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Natomiast informator dotyczący grupy 7  jutro (sobota) o godz. 8.

Zobacz drugą część informatora pt. Zarobki pielęgniarek w grupie 8 w nowej siatce płac. (2)

Mariusz Mielcarek