Podział pielęgniarek na 6 grup.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Podział pielęgniarek na grupy w nowej siatce płac

W obowiązującej ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z 2017 roku i znowelizowanej w roku 2019 podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

Grupa 7

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Grupa 8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

Grupa 9

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w grupie 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Natomiast na pierwszym spotkaniu roboczym Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, w dniu 10 lutego 2021 roku, ministerstwo zdrowia zaprezentowało projekt nowej siatki płac w ochronie zdrowia. W przedmiotowym projekcie podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

  • Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra, ze specjalizacją
  • Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją,
  • Pielęgniarka lub położna bez specjalizacji.

Na spotkaniach w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia (nowa siatka płac) ustalono podział zawodów medycznych na 14 grup.  Podział ten uwzględnia wykształcenie i kwalifikacje. Według jakiego klucza? Niestety nie wykształcenia i kwalifikacji posiadanych przez pracownika ale "oczekiwanego na danym stanowisku pracy".

W informacji zamieszczonej na stronie Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych czytamy:

"Reprezentując zrzeszony w forum związków zawodowych OZZPiP wskazaliśmy konieczność podziału naszych grup zawodowych na 6 pozycji i w celu spłaszczenia różnic pomiędzy grupami współczynniki od 1,3 do 1,55, tak samo jak w złożonych sporach zbiorowych".

Związek nie przedstawił na swojej stronie internetowej szczegółów powyższej propozycji. Dlatego redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych wniesie o upublicznienie propozycji związku, podziału pielęgniarek na 6 grup i przypisanych im współczynników pracy. 

Warto przypomnieć, że to OZZPIP jest autorem podziału pielęgniarek na trzy grupy:

  1. pielęgniarka lub położna z tytułem magistra ze specjalizacją,
  2. pielęgniarka lub położna ze specjalizacją.
  3. pielęgniarka lub położna bez specjalizacji.

​Pod takim podziałem pielęgniarek i położnych podpis złożyła pani Krystyna Ptok w ramach Porozumienia Zawodów Medycznych w 2017 roku. 

POLECAMY!!!

Informator Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac od 1 lipca 2021 roku.

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.

Mariusz Mielcarek