Izba pielęgniarek o treści pieczątek.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych


Identyfikacja wpisów pielęgniarek w dokumentacji medycznej

Uchwała Nr 113/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:

1.imię i nazwisko,

2.tytuł zawodowy:

a.magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,
b.licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
c.pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana,
d.pielęgniarka lub położna

3.uzyskane specjalizacje,

4.numer prawa wykonywania zawodu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP 
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Grażyna Rogala-Pawelczyk