Studia pomostowe pielęgniarek, a współczynnik pracy.

Nowa siatka płac pielęgniarek


Poseł o wynagrodzeniach pielęgniarek

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych w kontekście prac nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowny Panie Ministrze,

temat wynagrodzeń pielęgniarek bez specjalizacji, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych był już dwukrotnie przedmiotem składanych przeze mnie interpelacji (interpelacje nr 2990 oraz 8741). W jednej z nich pisałem:

„W świetle ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych współczynnik pracy pielęgniarek różnicuje się w oparciu o trzy grupy:

7 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa;

9 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W tym kontekście zróżnicowanie współczynnika pracy w oparciu o wykształcenie kształtuje się w następujący sposób:

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją – współczynnik pracy: 1,05;

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64;

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73;

- pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64;

- pielęgniarki z wykształceniem średnim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73;

- pielęgniarki z wykształceniem średnim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64.

W owym podziale największy problem stanowi obecnie fakt, iż na rynku pracy mamy do czynienia z pielęgniarkami, które zdobyły swój zawód w różnych systemach kształcenia. Na przestrzeni lat zmieniały się także wytyczne dotyczące wynagradzania pielęgniarek – kiedyś zależało to przede wszystkim od stażu pracy, a obecnie głównie od posiadanego wykształcenia. Wobec tego możemy wyróżnić pielęgniarki, które nie posiadają konkretnej specjalizacji, a w ciągu wielu lat swojej pracy odbyły różnego rodzaju dodatkowe kursy oraz zdobyły tzw. licencjat pomostowy (kończąc tego typu studia w wieku np. 50 lat i więcej). Pielęgniarki z tej grupy będą więc pod względem finansowym traktowane na równi z tymi, które posiadają wykształcenie średnie bez specjalizacji, a gorzej niż te, które posiadają wykształcenie średnie oraz specjalizację.”

Niejednokrotnie zetknąłem się z opinią płynącą ze środowiska pielęgniarek, iż przyjęty współczynnik pracy jest krzywdzący dla tych, które nie posiadają specjalizacji, a uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych. Pielęgniarki te są najczęściej osobami niezwykle doświadczonymi w swojej pracy, które dodatkowo uzupełniały wykształcenie w stosunkowo późnym wieku. Wiele z nich już odchodzi, bądź odejdzie w najbliższych latach na emeryturę. Postulat tej grupy jest więc od lat niezmienny i dotyczy zwiększenia przyjętego współczynnika pracy. Wprowadzenie do ustawy odpowiednich rozwiązań mających charakter norm ochronnych gwarantowałoby, że pracownicy objęci jej regulacjami (tj. pielęgniarki z wymienionej powyżej grupy) nie będą mogli mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż określony na jej podstawie.

W kontekście toczących się prac nad nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pragnę więc po raz kolejny zwrócić uwagę Pana Ministra na niniejszą kwestię.

Uprzejmie proszę także o udzielenie informacji:

1. Jakie rozwiązania przewidziano w nowelizacji wyżej wymienionej ustawy, które dotyczyłyby pielęgniarek bez specjalizacji z uzyskanym na studiach pomostowych tytułem licencjata?

2. Czy pielęgniarki zaliczane do wspomnianej powyżej grupy mogą liczyć na zaszeregowanie ich do wyższego współczynnika pracy?

Paweł Szramka

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek