Pielęgniarka szkolna

Normy dotyczące liczby świadczeniodawców, wymagane kwalifikacje, wymagania lokalowe i sprzętowe, organizacja, dostepność oraz zasady tworzenia list uczniów, finansowanie świadczeń. Informacja o szczegółowym zakresie świadczeń /typach szkół i populacji uczniów/ udzielanych przez pielęgniarkę szkolną. Zakres i organizacjia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

NFZ ogłosił w dniu 3 października 2008 roku warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2009 i w latach następnych. Zobacz treść tego dokumentu.

W dniu 16 października 2008 roku NFZ określił kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zobacz treść tego dokumentu, oraz jego nowelizację z dnia 28 października 2008 roku.

Prezes NFZ ogłosił w dniu 5 listopada 2008 roku zarządzenie 105/2008/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zobacz nowelizację tego zarządzenia z dnia 11 lutego 2009 roku.

Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą określa, że profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, albo higienistka szkolna.

Zobacz także:

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka szkolna