Czy Pani Minister doprowadzi do powrotu położnych do składu zespołów sanitarnych w karetkach typu ˝N˝?

Interpelacja nr 1395 do ministra zdrowia

w sprawie wymagań dotyczących składu zespołów sanitarnych typu ˝N˝ oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń

   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 83/2007/DSM z dnia 9 października 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących składu zespołów sanitarnych typu ˝N˝ oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń zostały usunięte położne, które od 20 lat pracują w oddziałach intensywnej opieki noworodka. Pracę z noworodkiem położnej reguluje ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Tylko położne posiadają umiejętności i doświadczenie do opieki nad noworodkiem w stanie zagrożenia zdrowia i życia gwarantujące bezpieczny transport karetkami typu ˝N˝ do wysokospecjalistycznych ośrodków. Kwalifikacje te są potwierdzone przez krajowego konsultanta do spraw neonatologii w zakresie opieki i reanimacji noworodka.

   Wyszkolenie położnej wymaga wieloletniej pracy na OITN pod nadzorem starszych położnych posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

   Według polityki zdrowotnej z 1988 r. pielęgniarki w większości ośrodków zostały przeniesione z OITN na inne oddziały lecznictwa zamkniętego, zaś według tego zarządzenia pielęgniarka musi posiadać dwuletni staż pracy w oddziale intensywnej terapii noworodka. Zachodzi tu ewidentna sprzeczność. Opieka nad noworodkiem, to jest od urodzenia dziecka do ukończenia przez nie jednego miesiąca życia, jest przypisana położnej. Wyposażenie karetek typu ˝N˝ jest przystosowane tylko do noworodka i transport wysokospecjalistyczny powinien odbywać się pod opieką położnej.

   Pytania:

   - Czy Pani Minister zamierza doprowadzić w ramach nadzoru nad polityką zdrowotną państwa do zmiany tego zarządzenia?

   - Czy Pani Minister doprowadzi do powrotu położnych do składu zespołów sanitarnych w karetkach typu ˝N˝?

   Poseł Krzysztof Sońta

   Warszawa, dnia 19 lutego 2008 r.


 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 1395

w sprawie wymagań dotyczących składu zespołów sanitarnych typu ˝N˝ oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Krzysztofa Sońty, przekazaną przy piśmie pana Krzysztofa Putry, wicemarszałka Sejmu, z dnia 28 lutego 2008 r., znak: SPS-023-1395/08, w sprawie wymagań dotyczących składu zespołów sanitarnych typu N oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) nakłada na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek ustalania jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań związanych z zawieraniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 146 ust. 1 cytowanej ustawy prezes funduszu określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców.

   Zarządzenie nr 83/2007/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, reguluje postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń pomocy doraźnej i transportu sanitarnego realizowanego przez zespoły sanitarne typu N, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju. Załącznik nr 3 do przedmiotowego zarządzenia określa wymagania dla zespołów sanitarnych typu N, w tym następujące wymagania dotyczące składu zespołów sanitarnych oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń:

   1) lekarz - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, mający przynajmniej dwuletni staż pracy w oddziale intensywnej terapii lub neonatologii, lub specjalista pediatra mający przynajmniej roczny staż pracy w oddziale intensywnej terapii noworodków (OITN),

   2) pielęgniarka - posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka mająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka,

   3) kierowca.

   Odnosząc się do zawartej w interpelacji pana posła kwestii dotyczącej wyeliminowania w 2008 r. z zespołów sanitarnych typu N grupy zawodowej położnych, uprzejmie informuję, iż wymagania określone w przedmiotowym załączniku są tożsame z warunkami, jakie fundusz nakładał na świadczeniodawców przystępujących do postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w latach ubiegłych.

   Ponadto pozwolę sobie wyjaśnić, iż zgodnie z art. 146 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy prezes funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców zasięga opinii właściwych konsultantów krajowych. Do zapisów przedmiotowego zarządzenia nie wniesiono uwag dotyczących potrzeby zmiany składu zespołów sanitarnych typu N lub rozszerzenia kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, iż z wyjaśnień przekazanych przez prezesa funduszu wynika, że świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny typu N zostały zabezpieczone terminowo we wszystkich oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i są realizowane od dnia 1 stycznia 2008 r.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krzysztof Grzegorek

   Warszawa, dnia 25 marca 2008 r.

 


Zobacz także:

Położna wraca do składu zespołu "N".