Kolejna interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek wykonujących zawód w DPS-ej.

INTERPELACJA

w sprawie sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.

Głównym zadaniem Domów Opieki Społecznej jest zapewnienie warunków do bezpiecznego i godnego życia i opieki zdrowotnej osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
Pensjonariusze domów opieki społecznej wymagają opieki wykwalifikowanego personelu. Pielęgniarki na co dzień zmagają się tam z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi tj. choroba Alzheimera, Parkinsona i wieloma innymi schorzeniami, na które cierpią podopieczni domów opieki społecznej. Pielęgniarki wykonują trudną i odpowiedzialną pracę, są wszechstronnie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków. W domach opieki społecznej pielęgniarki wykonują prace nie tylko pielęgniarskie ale także, opiekuńcze i pielęgnacyjne. Często pracują bez lekarza i w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia podopiecznego, same podejmują decyzje jakiej pomocy medycznej udzielić. Wykazują się dużą odpowiedzialnością za podopiecznych, dają pensjonariuszom poczucie bezpieczeństwa.
 Od kilku lat wzmaga się trudna sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Poziom wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w DPS jest  dużo niższy od pielęgniarek pracujących w zakładach opieki zdrowotnej. Niskie zarobki są przyczyną rezygnacji z zatrudnienia w tego typu placówkach i przenosi się do zakładów opieki zdrowotnej lub wyjeżdża do pracy zagranicę.

Proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.Czy Ministerstwo planuje zmianę regulacji prawnych dotyczących pracowników domów społecznych, tak aby poprawić ich status zawodowy oraz aby mogli oni otrzymać podwyżki płac, tak aby ich wynagrodzenia zbliżone były do wynagrodzeń pracowników zakładów opieki zdrowotnej?
2.Czy Ministerstwo planuje zmianę obecnego systemu finansowania domów opieki społecznej?
3.Czy Ministerstwo przeprowadzało lub przeprowadza konsultacje z Ministerstwem Zdrowia mające na celu zmianę obowiązujących obecnie przepisów prawnych dot. DPS?
4.Czy pielęgniarki domów opieki społecznej otrzymują dodatek za pracę  niedzielę i święta? Jeśli nie, to dlaczego?

Poseł Cezary Tomczyk

22 września 2008 roku


Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Interpelacje poselskie i senatorów - pielęgniarka DPS