Wcześniejsze emerytury dla pielęgniarek i położnych - propozycje nowych rozwiązań w ramach tzw. emerytur pomostowych.

Od przyszłego roku rząd zamierza zastąpić wcześniejsze emerytury tzw. emeryturami pomostowymi, uprawniającymi kobiety do przejścia na emeryturę w wieku 55 lat oraz mężczyzn w wieku 60 lat.

Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwało osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) urodziła się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) przed dniem 1 stycznia 1999 r. była zatrudniona na stanowiskach i przy pracach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.);
3) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w – stanowiącym załącznik do ustawy – wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze;
4) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
5) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5 – 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
6) osiągnąła wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
7) nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

W ostatnim projekcie ustawy pomostowej, skierowanym przez rząd do sejmu, pomostówki przewidziano dla 61 stanowisk pracy w tzw. "szczególnych warunkach" i "o szczególnym charakterze".

W ustawie zostały określone rodzaje prac, których wykonywanie uprawniać będzie do emerytury pomostowej, a nie stanowiska pracy!

Na liście prac uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej - wykaz prac w warunkach szczególnych - nie ma prac wykonywanych przez pielęgniarki i położne.

Warto podkreślić, że w ramach prac nad ustawą o emeryturach pomostowych określono wykaz czynników ryzyka występujących w przypadku prac w szczególnych warunkach. "Pracy zmianowej nocnej" nie uznano za taki czynnik!!!

Natomiast w wykazie prac o szczególnym charakterze zamieszczono następujące rodzaje prac:

  • „Prace członków zespołów ratownictwa medycznego”,
  • "Prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej",
  • "Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień
    w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
    19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego",
  • "Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych
    i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru".

Tylko na podstawie tych zapisów pielęgniarki i położne będą miały prawo do emerytur pomostowych.

Dotychczasowe regulacje przewidywały wcześniejsze emerytury za pracę w szczególnych warunkach:

"Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej
1.Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.
2.Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów.
3.Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej.
4.Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego.
5.Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci.
6.Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych."

Informacja własna

Redakcji Gazety i Portalu

Pielęgniarek i Położnych