Pielęgniarka wykonujaca zawód w DPS traci prawo wykonywania zawodu?

Interpelacja nr 5369

do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie opieki medycznej w domach opieki społecznej

   Szanowna Pani Minister! Wejście w życie reformy ochrony zdrowia zmieniło funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Domy te nie świadczą usług zdrowotnych, ponieważ nie posiadają statusu zespołu opieki zdrowotnej. Regulacja ta wynika z faktu pełnienia przez zakłady opieki zdrowotnej i domy pomocy społecznej odmiennych zadań. Taka interpretacja ministerstwa skierowana w piśmie do starostów powiatów/prezydentów miast spowodowała wiele kontrowersji.

   W domach pomocy społecznej przebywają osoby, które potrzebują opieki długoterminowej nie tylko ze względu na wiek, ale często z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Niejednokrotnie są to osoby psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie.

   Szczególnego znaczenia nabiera umiejętność właściwej obserwacji, która pozwala szybko reagować na symptomy pogorszenia stanu zdrowia. Dyżury pielęgniarskie ze względu właśnie na specyfikę muszą być świadczone całodobowo, również w czasie weekendów i świąt. Pielęgniarki są niezbędne.

   Praca pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej nie różni się od pracy pielęgniarek wykonujących podobne czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Te pracujące jednak w domach pomocy społecznej przez okres pięciu lat tracą prawo do wykonywania zawodu pielęgniarskiego ze względu na to, że nie pracują w jednostce medycznej.

   W związku z powyższym pragnę zapytać Panią Minister: Kiedy i jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia, aby ustawowo uregulować status pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, narażonych obecnie na utratę prawa do wykonywania zawodu? Czy opieka pielęgniarki środowiskowej zapewni całodobową opiekę mieszkańcom domów pomocy społecznej o profilu specjalistycznym?

   Z poważaniem

   Posłanki Domicela Kopaczewska

   i Teresa Piotrowska

   Włocławek, dnia 30 września 2008 r.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 5369

w sprawie opieki medycznej w domach opieki społecznej

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na otrzymaną za pośrednictwem Pana Marszałka, przy piśmie z dnia 6 października br., znak SPS-023-5369/08, interpelację pań posłanek Domiceli Kopaczewskiej i Teresy Piotrowskiej w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, uprzejmie informuję:

   W lipcu br. minister pracy i polityki społecznej przesłał pismo do starostów powiatów i prezydentów miast, w którym apelował o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

   Apel ten wywołał zaniepokojenie wśród średniego personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej, jak również wśród organizatorów pomocy społecznej. Intencją tego apelu było przypomnienie, że usługi medyczne winny być finansowane w pierwszym rzędzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, i że istnieją możliwości prawne, aby pielęgniarki już zatrudnione w domach i finansowane ze środków pomocy społecznej zawierały kontrakty na pielęgniarską opiekę środowiskową finansowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowe świadczenie usług pielęgnacyjnych w domu pomocy społecznej powinno uzupełniać świadczenia realizowane przez NFZ, a nie je zastępować, ponieważ mieszkańcy podlegają powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacają z tego tytułu składkę.

   W procesie ewolucyjnych zmian działalność domu koncentruje się na usługach typu socjalnego (bytowych, opiekuńczych, wspomagających). Dom nie świadczy usług zdrowotnych, gdyż są udzielane mieszkańcom na analogicznych zasadach jak osobom, które wymagają pomocy medycznej w warunkach domowych. Rolą domu jest zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych, a nie wykonywanie ich w zastępstwie służby zdrowia.

   Mając na względzie dobro mieszkańców, zasadne jest eliminowanie podwójnego finansowania tych samych usług - opłacania składki i ponoszenia opłaty z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej, na którą składa się również wynagrodzenie personelu pielęgniarskiego etatowo zatrudnionego w domu, wymuszając równocześnie właściwą jakość oferowanych świadczeń. Negowanie usług świadczonych systemem zadaniowym, bez próby wdrożenia go do praktyki, jest w mojej ocenie próbą ochrony interesów grupy pracowniczej, która niechętnie odnosi się do nowych form świadczenia usług pielęgniarskich, kosztem ochrony interesów mieszkańców domów, którzy opłacając składkę, mają pełne prawo do pełnego wachlarza usług należnych z powszechnego systemu ochrony zdrowia finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.

   Pragnę również podkreślić, że świadczenie opieki długoterminowej znajduje się po stronie ochrony zdrowia, a nie pomocy społecznej.

   Pielęgniarki, które będą świadczyły usługi pielęgniarskiej opieki środowiskowej w systemie zadaniowym lub w ramach praktyki grupowej, będą zachowywały prawo wykonywania zawodu. Jeśli jednak obecnie nie posiadają odpowiednich kwalifikacji umożliwiających zawarcie umowy na świadczenie pielęgniarskiej opieki środowiskowej w systemie zadaniowym, to mogą to uczynić już w momencie rozpoczęcia odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego. Obecnie na terenie kraju trwa organizowanie takich kursów, partycypują w nich również domy pomocy społecznej, które czują się odpowiedzialne za usprawnienie całego systemu, oraz uznają potrzebę udzielenia pomocy swoim pielęgniarkom w uzyskaniu nowych kwalifikacji. Ponadto resort zdrowia zadeklarował również wprowadzenie stosowej nowelizacji przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej w trakcie prac nad pakietem ustaw zdrowotnych, nad którymi pracuje obecnie wraz z parlamentarzystami.

   Ponieważ w mojej ocenie obecna oferta proponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w pełni satysfakcjonująca, w resorcie trwają również prace zmierzające do powołania zespołu roboczego z udziałem zainteresowanych stron - ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek, który zajmie się wypracowaniem optymalnych dla mieszkańców domów pomocy społecznej rozwiązań.

   Łączę wyrazy szacunku

   Sekretarz stanu

   Jarosław Duda

   Warszawa, dnia 21 października 2008 r.


 

 

Zobacz także:

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS