Studia pomostowe dla pielęgniarek trwają obecnie od trzech do pięciu semestrów. Ich czas trwania jest uzależniony od roku rozpoczęcia nauki przez pielęgniarkę w Liceum Medycznym. To się zmieni! Studia te mają być dwusemestralne dla wszystkich absolwentów LM. Niezależne od daty rozpoczęcia nauki w LM. 70 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 maja 2004 r.

W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI LICEÓW MEDYCZNYCH ORAZ MEDYCZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

(Dz. U. Nr 110, poz. 1170)

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do podjęcia studiów, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, zwanych dalej "studiami zawodowymi", uprawnia świadectwo lub dyplom:

1) w przypadku pielęgniarki:

a) pięcioletniego liceum medycznego,

b) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

c) dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

d) trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki;

2) w przypadku położnej:

a) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej,

b) dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej.

§ 2. Czas kształcenia na studiach zawodowych nie może być krótszy niż:

1) w stosunku do pielęgniarek:

a) trzy semestry lub 1.633 godziny - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,

b) pięć semestrów lub 3.000 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81,


    Powyżej prezentuję obowiązującą regulację prawną w zakresie czasu trwania studiów pomostowych dla pielęgniarek. Z analizy prezentowanego na Portalu w dniu 27 lipca 2009 roku dokumentu (6 KOMENTARZY) wynika, że Polska negocjuje w KE skrócenie czasu trwania studiów pomostowych dla absolwentów Liceum Medycznego. Polska postuluje, aby czas trwania studiów pomostowych dla pielęgniarek absolwentów Liceum Medycznego skrócić do dwóch semestrów (1100 godzin), a czas ich trwania nie był uzależniony od daty rozpoczecia nauki w Liceum Medycznym. Powyższa informacja ma duże znaczenie w kontekście instytucji dofinansowanych studiów pomostowych oraz decyzji poszczególnych pielęgniarek o terminie rozpoczęcia studiów pomostowych. Studia te maja funkcjonować do czasu braku zainteresowania ich podjęciem przez polskie pielęgniarki (KE zgodziła się na zniesienie daty granicznej ostatniego naboru na studia pomostowe, choć data ta nadal funkcjonuje jeszcze w Polskim ustawodawstwie).   

Musimy zadać jeszcze pytanie zasadnicze. Od kiedy miałyby wejść w życie wyżej zaprezentowane zmiany. Otóż strona polska postulowała, aby weszły one w życie z rokiem akademickim 2009/2010. Na bieżąco będziemy informować na Portalu o aktualnościach w przedmiotowej sprawie.

Mariusz Mielcarek