Poseł do MZ: Jakie jest stanowisko Ministerstwa i ocena funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ?

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

                                                                       

Zobacz reportaż telewizyjny . . .  oraz trzyminutowy materiał wideo o pracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w ramach PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI POZ.

 

                                               Lublin, dnia 26 października 2009 roku
Poseł Joanna Mucha              
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska


                                                      Szanowna Pani
                                                      Ewa Kopacz
                                                      Minister Zdrowia
       

     
INTERPELACJA

w sprawie decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o odmowie zawierania nowych umów w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ.

 Szanowna Pani Minister! Od 2008 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził zadaniową formę finansowania świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nazwaną Pielęgniarską Opieką Domową POZ, skierowaną do pacjentów niesprawnych w zakresie podstawowych funkcji życiowych, wymagających opieki pielęgniarskiej w domu. Ten produkt miał za zadanie poszerzyć ograniczoną dostępność do opieki pielęgniarskiej pacjentów których pielęgnacją zajmowały się pielęgniarki środowiskowo – rodzinne. Powyższe ograniczenia wynikają z faktu, że jedna pielęgniarka środowiskowo - rodzinna przypada średnio na około dwa i pół tysiąca pacjentów. Natomiast pielęgniarka wykonująca świadczenia w ramach Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ miała pod swoją opieką od pięciu do ośmiu pacjentów. Taki model opieki nad osobami niesprawnymi lub sparaliżowanymi z niewydolnym układem oddechowo-krążeniowym, często z demencja starczą lub innymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi został dobrze przyjęty przez pacjentów i ich rodziny, a także przez pielęgniarki, które upatrywały w prowadzonym modelu opieki możliwość samodzielnego wykonywania zawodu oraz rozwoju zawodowego.
 W tym celu wiele pielęgniarek zgodnie z wymogami prawa wystąpiło o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych i ewidencji działalności gospodarczej oraz zarejestrowało niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Pielęgniarki pozyskały i wyremontowały niezbędne pomieszczenia a także podjęły kształcenie podyplomowe w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Realizacja powyższych działań wiązała się z poniesieniem kosztów.
 Należy nadmienić, że pielęgniarki były motywowane do wykonywania zawodu w ramach instytucji Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ przez różne państwowe organy np.: Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz władze samorządowe (starostów oraz prezydentów miast) zwłaszcza w odniesieniu do opieki nad pacjentami przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej.
 Obecnie w skali całego kraju wojewódzkie oddziały NFZ związane jest blisko 500 umowami o udzielanie świadczeń w ramach Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ. Przy założeniu, że każda umowa dotyczy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach którego Pielęgniarską Opiekę Domową świadczy od kilku do kilkudziesięciu pielęgniarek należy domniemywać, że taką formę wykonywania zawodu realizuje kilka tysięcy pielęgniarek. Natomiast pod ich opieką znajduje się co najmniej 20 do 30 tysięcy pacjentów przy założeniu, że każda pielęgniarka wykonuje świadczenia od 5 do 8 pacjentów.
 Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreślał, że "Obywatel ma prawo układać swoje sprawy, ufając, że nie naraża się na skutki nieprzewidywalne w momencie podejmowania decyzji i działań. Ma również prawo działać w przekonaniu, że jego działania podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nimi następstwa będą także i później uznane przez porządek prawny" w związku z tym "ustawodawca, dokonując kolejnych zmian stanu prawnego, nie może tracić z pola widzenia interesów podmiotów, ukształtowanych przed dokonaniem zmian stanu prawnego" a jednostka "winna mieć możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. Bezpieczeństwo prawne (...) związane z pewnością prawa umożliwia więc przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowanie działań własnych." Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że w "ten sposób urzeczywistniana jest wolność jednostki, która według swoich preferencji układa swoje sprawy i przyjmuje odpowiedzialność za swoje decyzje, a także jej godność, poprzez szacunek porządku prawnego dla jednostki, jako autonomicznej, racjonalnej istoty".
 
 W związku z powyższym zwracam się uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1)Jakie jest stanowisko Ministerstwa i ocena funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ?


2)Czy Ministerstwo wie, że dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w czerwcu br. zadecydowali o odmowie zawierania nowych umów w przedmiotowym zakresie, które miały obowiązywać po 1 lipca 2009 roku? Czy zostaną podjęte działania w celu zmiany przedmiotowych decyzji?

Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP

 

Joanna Mucha